29
Afilisti anamkahala Daudi
Phahi hinyo Afilisti akusanya majeshi gao gosi hiko Afeki nao Aiziraeli achita kambi yao phephi na pula ya madzi iriyo Jeziriili. Akulu a Afilisti na vikosi vyao vya gana-gana na elufu-elufu atsupa mbere naye Daudi na atue phamwenga na mfalume Akishi achikala nyuma. Ndipho akulu a jeshi a Afilisti achiuza, “Hinya Aeburania anahendani phano?” Naye Akishi waajibu achiamba, “Avi yuno ni Daudi, yuya ariyekala ni mtumishi wa Sauli mfalume wa Iziraeli, ambaye siku hizi analungana nami. Hangu ariphorichana na Sauli na kpwedza kpwangu ni zaidi ya mwaka, wala mino sidzangbwemuona na kosa hata rero.” Ela hinyo akulu a jeshi a Afilisti achimreyera Akishi na achimuambira, “Hiyu muuyize kpwa hura mudzi uriomupha wala asiphiye phamwenga naswi vihani, sedze akaugalukira. Mutu hiyu andadzipatanisha na bwanawe kpwa kuolaga atu ehu? 29:5 1 Samueli 18:7; 21:11Dze! Yuno siye yuya Daudi, ambaye achetu amuimbira na kulavukizana na kumvwinira achiamba,
‘Sauli akaolaga maelufuge,
Daudi naye akaolaga makumige ga maelufu.’ ”
Ndipho Akishi achimuiha Daudi, achimuambira, “Naapa kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu ariye moyo, kukala uwe ukakala muaminifu, na kpwangu mimi naona ni vinono kukala uwe hukale huchiphiya vihani na kuuya. Hangu siku uriphokpwedza kpwangu hadi rero sidzangbwekuona na kosa rorosi, ela nyo akulu a jeshi akakurema. Phahi uya, uphiye vyako kpwa amani, sedze ukaatsukiza vilongozi a Afilisti.” Naye Daudi achimuuza Akishi, “Kpwani mino nkahendadze? Hangu siku niriphokpwedza kpwako hadi rero mino mtumwao waniphaha na kosa rani, hata unikahaze kpwendapigana na aviha a bwana wangu mfalume?”
Akishi achimjibu Daudi achiamba, “Mino namanya kukala u mnono matsoni phangu, dza malaika wa Mlungu, ela hinyo akulu a jeshi a Afilisti akaamba, ‘Hiyu kandaambuka phamwenga naswi kuphiya vihani.’ 10 Kpwa hivyo muhondo lamuka ligundzu chiti, uwe na atumwa a bwanao Sauli uriokpwedza nao, kuchingʼala mphiye vyenu.”
11 Phahi Daudi na atue alamuka chiti, achiuka kuuya tsi ya Afilisti. Ela nyo Afilisti aambuka kuphiya Jeziriili.

29:5 29:5 1 Samueli 18:7; 21:11