30
Aamaleki anaocha mudzi wa Zikilagi
Siku ya hahu Daudi na atue afika Zikilagi. Ariphofika kuko achikuta Aamaleki akashambuliya Negebu na Zikilagi. Hinyo Aamaleki kala akaupiga mudzi wa Zikilagi na achiutiya moho. Ahala mateka achetu ariokalamo, avyere kpwa adide; taayaolaga yeyesi, ela aahala, achiphiya nao. Phahi Daudi na atue ariphofika, mudzi kala ukaochwa na achetu aho na ana ao, alume kpwa achetu, akahalwa mateka. Ndipho Daudi na atu ariokala phamwenga naye achiudula ndiro achirira hadi achikala taana nguvu za kurira tsona. 30:5 1 Samueli 25:42–43Hara achetu airi a Daudi, Ahinoamu kula Jeziriili na Abigaili, ariyekala mkpwaza mfwadzi Nabali kula Karimeli, nao kala akahalwa mateka. Daudi wasononeka sana kpwa mana atu kala analonda kumpiga mawe kpwa sababu chila mutu kala ana utsungu wa anae a chilume na a chichetu. Ela Daudi wadzipha moyo kahi ya Mwenyezi Mlungu, Mlunguwe.
Daudi analunga Aamaleki
30:7 1 Samueli 22:20–23Chisha Daudi achimuambira mlavyadzi-sadaka Abiathari, mwana wa Ahimeleki, “Navoya unirehere chira chisibao.” Naye Abiathari achimphirikira. Daudi wauza kpwa Mwenyezi Mlungu achiamba, “Dze! Ro jeshi nchirilunga ndariphaha?” Naye achimjibu achiamba, “Alunge, kpwa kpweli undaaphaha nawe undativya atuo osi.” Phahi Daudi phamwenga na hara atue magana sita aphiya hadi ariphofika chidzuho cha Besori, atu magana mairi achisala hipho. 10 Atu aho arichwa nyuma kpwa sababu kala akaremwa sana hadi achishindwa kuvuka hicho chidzuho, ela Daudi phamwenga na atu magana mane aenderera kualunga.
11 Ariphokala anaphiya akpwendamuona Mmisiri mmwenga vuweni, nao achimreha kpwa Daudi. Amupha chakurya na madzi ga kunwa. 12 Chisha achimupha chipande cha mkpwahe wa tini na vipanda viiri vya zabibu; naye ariphomala kurya achiphaha mkpwotse, kpwa mana kala ana siku tahu kadzangbwerya wala kunwa madzi. 13 Ndipho Daudi achimuuza, “We u mtumwa wa ani, na ulaphi?” Naye achiamba, “Mino ni barobaro wa kula Misiri, nami ni mtumwa wa Muamaleki mmwenga. Bwana wangu waniricha siku tahu chizotsupa mana kala ni mkpwongo. 14 Swino hwashambuliya Negebu ya Akerethi, Negebu ya seemu ya Juda na Negebu ya Kalebu. Na huchiocha mudzi wa Zikilagi.” 15 Daudi achimuuza, “Dze! We unaweza kuniphirika hadi nfike kpwa ro jeshi?” Naye achijibu achiamba, “Uchiapa kpwa Mlungu kukala kundaniolaga wala kunilavya kpwa bwana wangu, mino ndakuphirika hadi phapho.”
Daudi anativya atue
16 Phahi ye barobaro wamlongoza Daudi kutserera hadi pho phariphokala ro Jeshi. Ariphofika, aona ro jeshi ra Aamaleki rikamwagikana chila phatu, anarya na kunwa na kuhenda karamu, kpwa sababu ya hizo zewe nyinji arizokala akahala kula tsi ya Afilisti na ya Juda. 17 Naye Daudi achiapiga hangu dziloni hadi dziloni ya siku ya phiri, na taphana ariyesala, isiphokala barobaro magana mane ariopanda ngamia na kuchimbira. 18 Daudi waphaha chila chitu ambacho kala chikatekpwa ni Aamaleki na achiativya achee airi. 19 Takuyaangamika yeyesi, si mdide wala mvyere, ana a chilume wala a chichetu. Na taphana chochosi ambacho chahalwa zewe ambacho tachiyaphahikana, naye Daudi achiviuyiza vyosi. 20 Naye achihala vyaa vyosi vya mangʼondzi na ngʼombe, na atue achivitsunga kuvitanguliza mbere za nyama anjina, kuno anaamba, “Zizi ni zewe za Daudi.”
21 Daudi waphiya hadi chidzuho cha Besori kurikokala na hara atu magana mairi. Atu aho kala akarichwa phapho kpwa mana kala akaremwa sana hata taayaweza kumlunga Daudi. Atu aho atuluka kondze ili akamchinjire Daudi na atu ariokala phamwenga naye. Daudi ariphoafikira phephi achialamusa. 22 Ela atu ayi na asiofwaha, kahi za hinyo ariophiya na Daudi achiamba, “Kpwa kukala atu hinya taayaphiya phamwenga naswi vihani, taundaaganyira hizo zewe huchizoziuyiza, isiphokala chila mmwenga wao andauyizirwa mchewe na anae aphiye vyao.” 23 Daudi achiajibu achiamba, “Hata enehu, msikale achoyo kpwa zewe huchizohewa ni Mwenyezi Mlungu. Mana iye ndiye achiyehurinda na kutiya mikononi ro jeshi richirokpwedza kuhushambuliya. 24 Chisha hivyo mgombavyo ni ani ndiyekuphundzani? Kpwa mana fungu ra aphiyaye vihani, rindakala sawa na fungu ra hiye akalaye nyuma kurinda kambi.” 25 Phahi hangu siku iyo Daudi waika dzambo hiro rikale shariya na lagizo ra Iziraeli hadi rero.
Daudi anaapha asenae zawadi
26 Daudi ariphouya Zikilagi, waaphirikira atumia a Juda ambao kala ni asenae, mtalo wa zewe achiaambira, “Namwi phokerani zawadi huchizozihala zewe kula kpwa aviha a Mwenyezi Mlungu.” 27 Daudi wahuma zawadi hizo kpwa vilongozi a midzi hino: Betheli, Ramothi-Negebu, Negebu, Jatiri, 28 Aroeri, Sifimothi, Eshitemoa, 29 na Rakali. Chisha achihuma zawadi kpwa ariokala midzi ya Ajerahimeeli, na ya Akeni. 30 Piya waphirika midzi ya Horima, Borashani, Athaki; 31 Heburoni na seemu zanjina zosi ambazo Daudi na atue kala akazitsupira-tsupira.

30:5 30:5 1 Samueli 25:42–43

30:7 30:7 1 Samueli 22:20–23