31
Chifo cha Sauli na anae
Phahi Afilisti apigana na Aiziraeli, nao atu a Iziraeli achichimbira Afilisti, na anji aho achiolagbwa mwango wa Giliboa. Afilisti angʼakira sana Sauli na anae, na achiolaga Jonathani, Abinadabu na Maliki-Shua, ana a Sauli. Viha vyakala vikali kpwa Sauli, hata anajeshi akuhumira maha achimgbwira na achimlumiza vibaya sana. Ndipho Sauli achimuambira mtsukuziwe wa silaha, “Tuluza upangao unidunge nao, sedze hinya atu asiodekpwa akanidunga na kunihenda akanigayisa.” Ela iye mtsukuziwe wa silaha warema, kpwa sababu waogopha sana. Phahi Sauli achihala upangawe, achiugbwerera. Kuona Sauli akafwa, ye mtsukuziwe wa silaha naye wagbwerera upangawe na achifwa phamwenga naye. Vivyo ndivyo ambavyo Sauli wafwa phamwenga na anae ahahu, mtsukuziwe wa silaha na atue osi, afwa chivyamwenga siku iyo.
Aiziraeli asagalao uphande wanjina wa dete ra Jeziriili na hara ariosagala ngʼambo ya phiri ya muho Joridani, ariphoona jeshi ra Iziraeli rikachimbira na kukala Sauli na anae akafwa, aricha midzi yao nao achichimbira. Afilisti akpwedza achiiteka yo midzi, achisagala mumo.
Siku ya phiriye, Afilisti ariphokpwendahala zewe za atu arioolagbwa, amuona Sauli na anae ahahu akafwa dzulu ya mwango wa Giliboa. Amkata chitswa, achimvula silahaze, alafu achiphirika ajumbe pande zosi za tsi ya Afilisti, ili akatangaze habari kpwenye nyumba za kuvoya vizuka vyao na kpwa atu ao. 10 Silaha za Sauli aziika nyumba ya kuvoya Ashitorethi na mwiriwe achendautsomeka kpwenye ukuta wa mudzi wa Bethi-Shani.
11 Atu a Jabeshi-Giliadi ariphosikira gara arigokala Afilisti akamuhendera Sauli, 12 phahi masujaa osi, achiphiya usiku kucha, achendahala lufu ra Sauli na nyufu za anae kula hipho ukuta wa Bethi-Shani. Achiziphirika Jabeshi arikokpwendaziocha. 13 Chisha ahala mifupha yao achiizika tsini ya mkpwadzu ko Jabeshi na achifunga siku sabaa.