Baruwa ya kpwandza ya Paulo yoandikira
ATHESALONIKE
Tanga mbere
Paulo na Sila ndio arioandzisha kundi ra afuasi a Jesu hiko Thesalonike (soma chitabu cha Mahendo ga Mitume, 17:1–9). Atu a hiko kala taamanya Mlungu hata anaabudu vizuka ela ariphofundzwa habari nono kuhusu Jesu achiamini na achiweza kuambira ayawao. Paulo ariphokala hiko Thesalonike wahenda kazi na mikonoye ili kudziendzera riziki, wala kayakala mutu wa kuvoya-voya. Phahi kpwazembuka alimu a handzo ariomzira Paulo na kupinga mafundzoge hata achiuka achendasagala mudzi wa Atheni (soma chitabu cha Mahendo ga Mitume, 17:14–15).
Bada ya muda Paulo wamhuma Timothi kpwendalamusa afuasi arioaricha Thesalonike (3:1–5). Timothi ariphouya wamuambira Paulo afuasi anaenderera na kuluphiro ela ana matatizo. Mana anjina taahenda tsona kazi kpwa anaona Jesu a phephi na kuuya (4:11–12). Ariofwererwa nao akadzimakira mana anaona atu aho ariofwa kabila ya Jesu kuuya taandafika kpwa Mlungu. Ndipho Paulo achiandika baruwa hino kuakanya na kuatiya moyo.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Paulo analamusa afuasi a Jesu na kushukuru Mlungu 1:1–3
Maisha na imani ya Athesalonike 1:4—3:13
Afuasi a Jesu anavyolondwa kusagala 4:1–12
Afuasi a Jesu ariofwa andafufulwa 4:13—5:11
Malagizo ga mwisho 5:12–22
Salamu 5:23–28
1
1:1 Mahendo 17:1Baruwa hino ila kpwa Paulo, Sila* 1:1 Chiyunani Sila piya ni kuihwa Silivano. na Timothi.
Hunakuandikirani mwimwi afuasi a Jesu murio hiko mudzi wa Thesalonike, atu a Baba Mlungu na Bwana Jesu Masihi.
Mlungu naakujaliyeni na mkaleto.
Maisha na kuluphiro ra Athesalonike
Hukumshukuru Mlungu chila wakati kpwa sababu yenu, na wakati wa kuvoya, hunakuvoyerani piya. Mana wakati hunavoya Baba Mlungu hukutambukira mahendo manono muhendago kpwa sababu ya kuluphiro renu. Hukutambukira vira mendzwa yenu inavyokuhendani muhende kazi kpwa chadi, na vira muendereravyo kukala na uhakika wa kukala Bwana wehu Jesu Masihi andauya.
Enehu, hunamanya kukala Mlungu anakumendzani, naye wakutsambulani ili mkale atue. Mana wakati huriphokufundzani habari nono kuhusu Jesu Muokoli, taiyakala ya maneno bahi, ela piya yakala na Roho Mtakatifu. Mana kala huna hakika kukala ujumbe hinyo ni wa kpweli; na mnamanya hurivyoishi namwi ili hukufundzeni kuishi maisha gamhamirago Mlungu. 1:5 Chiyunani chinaamba, na kuishi phamwenga namwi yakala ni kpwa fwaida yenu. 1:6 Mahendo 17:5–9Mwimwi mwalunga mfwano wehu na mchiiga Bwana Jesu. Hata dzagbwe mwateswa sana ela mwaphokera ujumbe na raha irehwayo ni Roho Mtakatifu. Namwi mwakala mfwano wa afuasi osi murio nao hiko seemu za Makedonia na Akaya. Mana tamyaeneza ujumbe wa Bwana Jesu hiko Makedonia na Akaya bahi, ela piya habari za kuluphiro renu kpwa Mlungu zagota chila phatu. Kpwa hivyo tahuna ra kugomba tsona. Piya nyo enye anaenderera kugomba kuhusu vira murivyohukaribisha vinono na murivyoricha kuabudu vizuka mchigaluka kumuhumikira Mlungu wa kpweli ariye moyo. 10 Chisha anagomba kuhusu vira mgodzeravyo Mwanawe edze kula mlunguni. Mlungu wamfufula, naye ndiye ndehutivya na hukumu kali yedzayo.

1:1 1:1 Mahendo 17:1

*1:1 1:1 Chiyunani Sila piya ni kuihwa Silivano.

1:5 1:5 Chiyunani chinaamba, na kuishi phamwenga namwi yakala ni kpwa fwaida yenu.

1:6 1:6 Mahendo 17:5–9