4
4:1 Aefeso 6:9Namwi matajiri ahendereni atumwa enu haki na sawa, mana mnamanya munamhumikira Bwana ko mlunguni, yani Jesu.
Endererani kuvoya Mlungu
na mkale na marifwa
Endererani kuvoya Mlungu chila mara, na muchikala munavoya kalani na chituwo, na mumshukuru Mlungu sana. Muchikala munavoya piya naswi huvoyereni Mlungu ahuphe nafwasi ya kutangaza mpango wa siri kuhusu Jesu, ambao ni chisa cha mimi kukala jela. Phahi nivoyerani nienderere kuamanyisa atu siri hiyo, kama nilondwavyo kuhenda.
4:5 Aefeso 5:16Muchikala mu phamwenga na atu ambao taadzangbwemkuluphira Jesu, onyesani tabiya nono na muhende manono chila mphahapho nafwasi. Phahi wakati wosi bishani nao chituwo. Maneno genu nagakale manono, ili afwahirwe na azidi kugaphundza. Ndipho mundamanya kumjibu vinono chila mutu.
Salamu
4:7 Mahendo 20:4; 2 Timothi 4:12 4:7 Aefeso 6:21,22Tikiko ni mfuasi myawehu amendzwaye sana. Hunahenda naye kazi ya Bwana Jesu, tsona ananiterya na ni mutu ambaye naweza kumuadamira. Naye andakuambirani niendereravyo. Namuhuma edze akuambireni vira huendereravyo na piya akutiyeni moyo 4:9 Filemoni 1:10–12Piya aredza na Onesimasi, mfuasi myawehu amendzwaye sana na ni mutu wa kuadamira. Hiyu ni wa ko kpwenu. Osi airi andakpwedza akuambireni mambo gosi garigo hiku.
10  4:10 a Mahendo 19:29; 27:2; Filemoni 1:24; b Mahendo 12:12,25; 13:13; 15:37–39Mfungbwa myangu aihwaye Aristariko, na Mariko ambaye ni mʼbari wa Barinaba, akakuphozani. Ichikala Mariko andakpwedza hiko kpwenu, phahi msiyale kumkaribishato kama murivyoambwa. 11 Piya Joshuwa ambaye dzina ranjina ni Justo akakuphozani. Aristariko, Mariko na Joshuwa ndio Ayahudi bahi, ambao ananiterya kuhenda kazi ya ufalume wa Mlungu. Nao ananitiya moyo sana. 12  4:12 Akolosai 1:7; Filemoni 1:23Piya mkaphozwa ni Epafara, mutu wa ko kpwenu, ambaye anamuhumikira Jesu Muokoli. Chila wakati anakuvoyerani sana, mzidi kumkuluphira Mlungu na mkale na uhakika wa gosi ambago anamendza. 13 Nakuambirani kpweli mana námuona vira arivyokuhenderani kazi kpwa chadi, mwimwi na ayawenu a midzi ya Laodikia na Hierapoli. 14  4:14 a 2 Timothi 4:11; Filemoni 1:24; b 2 Timothi 4:10; Filemoni 1:24Na mkaphozwa ni Dema phamwenga na Dakitari Luka, hummendzaye sana.
15 Niphozerani afuasi a Jesu ario Laodikia, piya niphozerani Nimufa na kundi rosi ra afuasi akutanao mwakpwe nyumbani. 16 Bada ya baruwa hino kusomerwa atu osi hipho Kolosai, hakikishani munaiphirika ikasomwe kpwa afuasi a Laodikia. Piya náandikira afuasi a Laodikia baruwa, phahi iphaheni na muisome.
17  4:17 Filemoni 1:2Muambireni Arikipo: Paulo anaamba hivi, “Kazi iyo uriyohewa ni Bwana Jesu, ni lazima uimarigize.”
18  Salamu hizi zila kpwangu mimi Paulo, na nkaziandika na mkpwono wangu. Enehu, msiyale kunivoyera mana ni jela. Bwana Jesu naakujaliyeni.

4:1 4:1 Aefeso 6:9

4:5 4:5 Aefeso 5:16

4:7 4:7 Mahendo 20:4; 2 Timothi 4:12

4:7 4:7 Aefeso 6:21,22

4:9 4:9 Filemoni 1:10–12

4:10 4:10 a Mahendo 19:29; 27:2; Filemoni 1:24; b Mahendo 12:12,25; 13:13; 15:37–39

4:12 4:12 Akolosai 1:7; Filemoni 1:23

4:14 4:14 a 2 Timothi 4:11; Filemoni 1:24; b 2 Timothi 4:10; Filemoni 1:24

4:17 4:17 Filemoni 1:2