3
Ishi maisha maphya
kpwa uwezo wa Jesu
3:1 Zaburi 110:1Mlungu ariphomfufula Jesu, ni kama avi wakufufulani mwimwi piya. Kpwa hivyo dzilavyeni muhende alondago Jesu, ariye mlunguni uphande wa mkpwono wa kulume wa Mlungu, phatu pha ishima kulu sana. Wakati wosi ni lazima mririkane kuhusu maisha genu maphya na mambo ga mlunguni, wala msiaze mambo ga asili ya chibinadamu. Kpwa sababu maisha ga kare gasira, kama avi mwafwa, na sambi muna maisha maphya. Atu taaelewa kukala maisha genu maphya na Jesu ni chitu chimwenga kpwa Mlungu. Ela Jesu ndiye chandzo cha maisha genu maphya, na siku achiuya hipha duniani na mwanga mkpwulu na utukufu, mundatsembuka naye na mkale dza iye.
Phahi richani mahendo mai ga asili ya chibinadamu. Nago ni udiya, uzembe, na tamaa ya achetu ama alume anji. Piya msiaze mali za atu mana mundaabudu mali badala ya Mlungu. Kpwa kpweli Mlungu andaatiya adabu kali atu ahendao mambo higo. Kabila tamdzangbwemkuluphira Jesu, mwimwi enye kala munahenda mambo higa mai. Ela sambi richani higa gosi: tsukizi, utsungu, kuzirana, kuochera atu ngulu, na kugomba maneno mai-mai. 3:9 Aefeso 4:22Msichengane, mana hizo zakala ni ndzimo zenu za maisha ga kare, ambago kala mchiishi kabila ya kumkuluphira Jesu. 10  3:10 a Aefeso 4:24; b Mwandzo 1:26Sambi muna tabiya nyiphya kabisa. Mlungu wakuphani maisha higa, na chila wakati anakuhendani muaze na kuhenda dza iye, ili mzidi kummanya kpwa kpweli. 11 Phahi takuna tafwauti ya Myahudi na asiyekala Myahudi, wa kutiywa tsatsani au kusatiywa tsatsani. Takuna tafwauti ya ariyesoma wala ambaye kasomere. Takuna tafwauti ya mtumwa wala asiyekala mtumwa. Osi a sawa mana ana maisha maphya kula kpwa Jesu. Ni iye bahi ariye muhimu, na anaishi mioyoni mwa atu amukuluphirao.
12  3:12 Aefeso 4:2Mlungu wakutsambulani mkale atue. Mwatengbwa kumuhumikira Mlungu na anakumendzani. Kpwa hivyo mkale apole, ni lazima mkale na mbazi, msihende ngulu, mkubali maoni ga ayawenu, mvumirirane, 13  3:13 Aefeso 4:32na ichikala kuna atu ambao taaelewana, ni lazima aswameheane. Dza vivyo Mlungu arivyokuswameheni, mwimwi piya swameheni ayawenu. 14 Na zaidi ya gosi, mendzanani! Mana mchimendzana, mundakala chitu chimwenga tsetsetse. 15 Jesu wakuhendani mkale na amani, nayo inakuteryani kumanya ra kuhenda. Mlungu wakutsambulani mkale atue na analonda muishi phamwenga na amani, dza vilungo vya mwiri mmwenga. Na mshukuruni Mlungu chila wakati. 16  3:16 Aefeso 5:19,20Ririkanani kuhusu habari za Jesu ili zitawale maisha genu. Fundzanani na mkanyane kpwa marifwa manji. Imbani zaburi na mawira ga chiroho kumtogola Mlungu. Tsona mshukuruni mioyo kutsuka. 17 Kpwa vira hu afuasi a Bwana Jesu, ni lazima chila chitu ndichohenda na gosi ndigogomba gakale kama alondavyo. Na chila wakati mshukuruni Baba Mlungu, kutsupira dzina ra Bwana wehu Jesu Masihi.
Afuasi a Jesu atakpwavyo kuishi mwao madzumbani
18  3:18 Aefeso 5:22; 1 Petero 3:1Chila mchetu ariyelólwa ni lazima amusikize mlumewe, kpwa sababu hivyo ndivyo Bwana Jesu alondavyo. 19  3:19 Aefeso 5:25; 1 Petero 3:7Alume namwi, amendzeni achetu enu na musiahendere usiru. 20  3:20 Aefeso 6:1Anache namwi, ogophani avyazi kpwa chila njira, kpwa mana vivyo ndivyo vimuhamiravyo Bwana Jesu. 21  3:21 Aefeso 6:4Namwi avyazi, msihendere ana enu vibako kpwa kualaumu dii yosi. Mana muchihenda hivyo mundaavundza mioyo. 22  3:22 Aefeso 6:5–8Namwi atumwa ni lazima muogophe matajiri genu kpwa chochosi muhendacho. Musiahendere vinono wakati anakuonani bahi, ili akutogoleni. Hata! Ela hendani vira Mlungu alondavyo moyo kutsuka, kpwa sababu munamuogopha Bwana Jesu. 23 Kazi yoyosi muhendayo, ihendeni na chadi na moyo mmwenga. Hendani kazi zenu vinono kama avi munazihenda zimhamire Bwana Jesu, wala sio mwanadamu. 24 Mmanye kukala Bwana Jesu andakuphani urisi dza zawadi. Andakuphani mambo manono ambago wagatayarishira atue. Mana Jesu ariyehuokola ndiye tajiri mwenye mumhumikiraye. 25  3:25 Kumbukumbu 10:17; Aefeso 6:9Ela ichikala munaenderera kuhenda makosa, Mlungu andakutiyani adabu. Uamuli wa Mlungu tauonera mutu.

3:1 3:1 Zaburi 110:1

3:9 3:9 Aefeso 4:22

3:10 3:10 a Aefeso 4:24; b Mwandzo 1:26

3:12 3:12 Aefeso 4:2

3:13 3:13 Aefeso 4:32

3:16 3:16 Aefeso 5:19,20

3:18 3:18 Aefeso 5:22; 1 Petero 3:1

3:19 3:19 Aefeso 5:25; 1 Petero 3:7

3:20 3:20 Aefeso 6:1

3:21 3:21 Aefeso 6:4

3:22 3:22 Aefeso 6:5–8

3:25 3:25 Kumbukumbu 10:17; Aefeso 6:9