2
Nalonda mmanye kukala nahenda chila iwezekanavyo kukuteryani mwimwi afuasi a mudzi wa Kolosai, na hinyo ario mudzi wa Laodikia, na hata afuasi anjina osi ambao sidzangbwekutana nao. Nahenda hivi ili nikutiyeni moyo na mzidi kumendzana na mkale chitu chimwenga. Piya nalonda mkale na raha sana mana mnamanya kpwa hakika mpango wa siri wa Mlungu, yani kuhusu Jesu ariyehuokola. Ni iye macheye awezaye kukuphani marifwa ga kumanya chila chitu ambacho Mlungu wakuhenderani. Nakuambirani hivyo ili mutu asikuchengeni kpwa mafundzo ambago munaweza kuona ni manono ela mbavi ni ga handzo. Mana hata dzagbwe ni kure namwi, ela nakuririkanani sana. Na ninahererwa kusikira kukala munaenderera kukala chitu chimwenga na kumkuluphira Jesu kpwa kpweli.
Jesu anahupha uhuru
na maisha maphya
Kpwa vira mwamkuluphira Masihi Jesu, ambaye ni Bwana wenu, phahi ni lazima muenderere kuhenda alondavyo, mana mwimwi mu akpwe. Dinisani sana kumkuluphira Jesu, dza viratu muhi urivyo na mizi yophiya ndani na tauzuka bii. Namwi zidini kumkuluphira tsetsetse. Tsona dinisani kukuluphira kuhusu ukpweliwe muriofundzwa na chila wakati mshukuru.
Msikubali mutu yeyesi kukulazimishani kuamini mafundzo kuhusu Mlungu ambago ganaonekana ga marifwa ela sigo. Higa tagana mana na ni ga handzo, nago tagala kpwa Jesu ela ni mila za atu na maoni ga dini zao. Msiangamizwe ni higa mafundzo ga handzo, kpwa sababu Jesu ariphokala mwanadamu wakala na asili yosi ya Mlungu. 10 Muna vitu vyosi vilondwavyo kpwa maisha ga chiroho, mana mu atungbwa a Jesu. Iye ni mkpwulu wa atawala osi na viumbe vyosi virivyo na uwezo.
11 Mriphomkuluphira ni kama avi mwatiywa tsatsani kpwa njira ya chimacheye. Mutu achitiywa tsatsani seemu ndide ya mwiri ndiyo iuswayo. Ela mriphomkuluphira Jesu, wakuusirani uwezo wa asili zenu za chibinadamu ili zisikutawaleni tsona. 12  2:12 Arumi 6:4Mriphobatizwa ni kama avi mwazikpwa phamwenga naye. Mlungu ariphomfufula, namwi piya mwahewa maisha maphya, mana mwaamini kukala Mlungu wamfufula kpwa uwezowe.
13  2:13 Aefeso 2:1–5Hipho kala tamdzangbwemkuluphira Jesu kala mkafwa chiroho kpwa sababu ya dambi, na kala munatawalwa ni asili zenu za chibinadamu. Ela bada ya kumkuluphira, Mlungu wakuphani maisha maphya. Naye wahuswamehe dambi zehu zosi. 14  2:14 Aefeso 2:15Ni kama avi mahendo gehu gosi ga dambi kala gakaandikpwa, huchishitakiwa kotini, na huchiphahikana na makosa. Phahi Mlungu wahufutira makosa gehu phara Jesu ariphokotwa msalabani, 15 na achishinda viumbe vyosi vii vyokala na uwezo. Tsona achivigbwiza haya kpwa kuamanyisa atu osi kuhusu ushindi wa Jesu ariouphaha msalabani.
16  2:16 Arumi 14:1–6Kpwa hivyo msisikize atu ambao anakuambirani munakosera kpwa kusalunga shariya kuhusu kurya na kunwa, au kusherekeya Sikukuu kama vira Sikukuu ya Kutuluka Mwezi na Siku ya Kuoya. 17 Mila hizi ni alama ambazo Mlungu waapha Ayahudi hipho kare ili kuamanyisa mambo ndigokpwedza badaye. Ela sambi Jesu wakpwedza na ndiye ahuokolaye. 18 Msikubali mutu yeyesi akuhendeni mkose kujaliwa ni Mlungu kpwa kuamini mafundzo ga handzo, au kukulazimishani mdzibere au kuabudu malaika. Mutu dza hiye anaphaha mafundzoge kpwa kutafasiri ruwiya. Naye ana ngulu ela siyo sawa, mana higo gosi ni maazo galago mwakpwe achilini ambayo inalongozwa ni asiliye ya chibinadamu. 19  2:19 Aefeso 4:16Waricha kufundza mafundzo ga kpweli na kalongozwa tsona ni Jesu, ambaye analongoza atue dza viratu chitswa chilongozavyo mwiri. Jesu nkuunganisha atue phamwenga, na akaapha nguvu dza viratu kano ziphavyo mwiri nguvu. Atue asiphogbwirana naye taaphera chiroho vira Mlungu amendzavyo.
20 Ni kama avi mwafwa phamwenga naye, kpwa hivyo si turi kulunga mila za atu na maoni ga dini za atu asiomkuluphira Jesu. Takuna haja kabisa ya kulunga shariya za dini, 21 ambazo zinaamba kukala usigbwire wala kuguta vitu fulani na usirye vyakurya fulani. 22 Mana shariya hizi zatungbwa ni atu kuhusu vitu ambavyo tavidumu, vichihumirwa nkusira. 23 Atu anji anaona shariya hizi ni za marifwa, kpwa sababu zinalonda atu ahende mambo magumu ili aonyese kukala anadzilavya kumuhumikira Mlungu. Tsona zinalonda atu adzibere, na agayise miri yao. Ela kpwa kpweli shariya hizi taziterya atu kutawala tamaa zao za asili ya chibinadamu.

2:12 2:12 Arumi 6:4

2:13 2:13 Aefeso 2:1–5

2:14 2:14 Aefeso 2:15

2:16 2:16 Arumi 14:1–6

2:19 2:19 Aefeso 4:16