4
Maisha gamhamirago Mlungu
Phahi enehu mwadzifundza kula kpwehu vira ambavyo mnalondwa muishi, ili kumuhamira Mlungu. Na kpwa sababu hu afuasi amwenga a Bwana Jesu, hunakuvoyani na kukukanyani muenderere kuhenda manono zaidi na zaidi. Mana mnamanya gara malagizo hurigokuphani kpwa uwezo wa Bwana Jesu. Mlungu anakulondani muishi bila lawama. Kpwa hivyo msikale azembe. Chila mlume analondwa amanye vira anavyoweza kuzuwiya mwiriwe.* 4:4 Mana yanjina ni: Chila mlume analondwa amanye vira ndivyoishi na mchewe kpwa ishima. Ni lazima kuishi maisha ga ishima, maisha gasigo lawama wala tamaa mbii dza atu asio na dini, au asiommanya Mlungu. Phahi mutu naasimkosere myawe hata chidide kuhusu dzambo hiri. Mana hwakuambirani kare na huchikukanyani kukala Bwana Jesu andaatiya adabu kali ahendao mambo higo. Mlungu wahuiha husagale masagazi gasigo lawama, wala si masagazi ga uzindzi. Kpwa hivyo anayebera mafundzo higa kamʼbera mutu, ela anamʼbera Mlungu ambaye anakuphani Roho Mtakatifu.
Enehu, takuna haja ya kukuandikirani kuhusu kumendza afuasi ayawenu. Mana mwimwi enye mwafundzwa ni Mlungu kala ni lazima mmendzane. 10 Namwi munamendza afuasi ayawenu osi hiko tsi ya Yunani, seemu ya Makedonia. Phahi enehu hunakuvoyani muenderere vivyo zaidi na zaidi. 11 Nia yenu naikale kusagala masagazi gasigo hoyo na mutu. Tsona chila mutu naashuulikiye mamboge na ahende kazi na mikonoye dza hurivyokulagizani. 12 Muchihenda hivyo mundaishimiwa ni atu asiomkuluphira Jesu, na tamundakala na lazima ya kuadamira atu anjina kpwa maitaji genu.
Kufufuka kpwa Afuasi a Jesu
13 Enehu, hunalonda mmanye ukpweli kuhusu afuasi a Jesu ariofwa, ili msisononeke dza atu asioamini kukala andafufuka. 14 Swiswi hunaamini kukala Jesu wafwa na achifufuka. Kpwa hivyo naswi hunaamini piya kukala, Mlungu andaareha phamwenga na Jesu atu osi ariofwa kuno anamuamini Jesu.
15  4:15 1 Akorintho 15:51,52Hiri hunarokuambirani ni fundzo ra Bwana Jesu kuhusu siku ndiphouya. Hakika swiswi ambao huchere moyo tahundaphiya mlunguni kabila ya hara ariofwa. 16 Mana Bwana Jesu mwenye andatserera kula mlunguni na kulavya malagizo kpwa sauti kulu. Sauti ya malaika mkpwulu indasikirwa na gunda ra Mlungu rindapigbwa. Nao ndiofufuka mwandzo andakala hara ariofwa na kuno anamkuluphira Jesu. 17 Naswi ndiokala huchere moyo wakati hinyo hundakusanywa phamwenga nao hiko mainguni kumchinjira Bwana Jesu. Phahi hundakala phamwenga na Bwana Jesu hata kare na kare. 18 Kpwa hivyo, atiyeni moyo ayawenu na maneno higa.

*4:4 4:4 Mana yanjina ni: Chila mlume analondwa amanye vira ndivyoishi na mchewe kpwa ishima.

4:15 4:15 1 Akorintho 15:51,52