5
Kalani tayari kpwa siku ya Bwana
Enehu, takuna haja ya kukuandikirani saa ama siku ndiphohendeka mambo higa. 5:2 Mathayo 24:43; Luka 12:39; 2 Petero 3:10Mana mwi enye munamanyato kukala Bwana Jesu andakpwedza gafula, siku ambayo tamuitazamiya dza viratu muivi edzavyo usiku kuiya. Atu achikala anaamba, “Chila chitu chi sawa na salama,” hipho ndipho ndiphogbwererwa ni mashaka. Nago gandahendeka gafula dza viratu mayo akalavyo na utsungu ichikala mwana a phephi na kuvyalwa. Kpwa hivyo taindawezekana mutu kuchimbira mashaka higa.
Ela enehu tamujizani; phahi siku iyo indakala gafula dza vira muivi edzavyo. Mwimwi mosi mu atu muishio mwangani, atu a mutsi. Hosi hunaomkuluphira Jesu tahu atu a usiku, wala a jizani. Kpwa hivyo nahusilaleni dza atu asiomanya kala Jesu andauya. Badala ya hivyo nahukaleni matso na hukale atu a chiasi. Mana atu alalao alala usiku, na alevi alewa usiku. 5:8 Isaya 59:17; Aefeso 6:13–17Ela swiswi hu atu a mutsi, kpwa hivyo ni hukale na chiasi. Mendzwa yehu na kuluphiro rehu narikale dza vwazi ra chuma ra chifuwani. Tumaini rehu ra wokofu narikale dza kofiya ya chuma. Mana Mlungu kayahutsambula ili ahuangamize na uamuliwe mkali, ela wahutsambula huokolwe kpwa sababu ya gara ambago Bwana wehu Jesu Masihi wahuhendera. 10 Naye wafwa kpwa fwaida yehu. Kpwa hivyo wakati achiuya, ikale huchere moyo ama hukafwa, andahuhala hukaishi phamwenga naye hata kare na kare. 11 Phahi tiyanani mioyo na mteryane dza muhendavyo sambi ili muweze kumkuluphira Mlungu zaidi.
Malagizo ga mwisho
12 Enehu, hunakuvoyani muishimu vilongozi enu. Atu hinya anahenda kazi ya Bwana Jesu na chadi kpwa fwaida yenu, nao nkukukanyani msihende dambi. 13 Apheni ishima kulu na muamendze kpwa sababu ya kazi ahendayo. Na ni lazima msagaleto na afuasi ayawenu.
14 Enehu, hunakuhimizani mkanye atu avivu na mtiye moyo atu ambao afwa mioyo. Tsona mterye ayawenu ambao taadzangbwephera chiroho na mvumirire atu osi. 15 Mutu naasiriphize, ela chila wakati nia zenu nazikale za kuhenderana manono mwi enye, na hata kpwa atu anjina.
16 Hererwani chila wakati, 17 na muenderere kuvoya, 18 mshukuruni Mlungu kpwa rorosi. Higo ndigo Mlungu alondago muhende, mwimwi murioungana na Jesu Muokoli.
19 Msizuwiye kazi ya Roho Mtakatifu mwenu kundini; 20 msibere afuasi ayawenu anapholavya ujumbe wa Roho Mtakatifu. 21 Ela lolanito chochosi chigombwacho; mlunge maneno ga kpweli na manono, 22 chisha mdzitenge na chila aina ya uyi.
23 Mlungu arehaye amani akutengeni na chila aina ya uyi. Piya naarinde roho zenu, mioyo yenu na miri yenu ikale bila lawama yoyosi hadi Bwana wehu Jesu Masihi ndiphokpwedza. 24 Kpwa vira Mlungu wakuihani, iye andakuhendani mlunge njiraze, mana ni muaminifu.
25 Enehu, huvoyereni.
26 Huphozereni sana afuasi osi a Jesu na mendzwa ya kpweli.
27 Kpwa dzina ra Bwana Jesu ninakulagizani muasomere baruwa hino afuasi osi.
28 Nakuvoyerani Bwana Jesu Masihi akujaliyeni mosi.

5:2 5:2 Mathayo 24:43; Luka 12:39; 2 Petero 3:10

5:8 5:8 Isaya 59:17; Aefeso 6:13–17