Baruwa ya phiri ya Paulo yoandikira
ATHESALONIKE
Tanga mbere
Baruwa hino yaandikpwa muda mfupi bada ya hira ya kpwandza. Paulo anaandika ili kurekebisha maazo ga handzo gokala gakagota Thesalonike kukala Jesu wauya kare (2:2). Paulo anaamanyisa ndivyokala kabila ya Jesu kuuya. Piya anjina kala taamendze kuhenda kazi hata dzagbwe Paulo wakahala ndzimo hino kpwenye baruwaye ya kpwandza (1 Athesalonike. 4:11; 5:14). Kpwa hivyo anasisitiza kukala asiyelonda kuhenda kazi naasirye (3:10).
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mwadzo 1:1–2
Paulo anavoyera afuasi na kushukuru Mlungu 1:3–12
Kuuya kpwa Bwana Jesu 2:1–12
Endererani kumkuluphira Mlungu 2:13–17
Msikale avivu 3:1–15
Salamu 3:16–18
1
1:1 Mahendo 17:1Baruwa hino ila kpwangu mimi Paulo, phamwenga na Sila* 1:1 Chiyunani Sila piya ni kuihwa Silivano. na Timothi.
Hunakuandikirani mwimwi kundi ra afuasi a Jesu a hiko Thesalonike, atu a Baba Mlungu na Bwana Jesu Masihi.
Baba Mlungu na Bwana Jesu Masihi naakujaliyeni na mkale salama.
Shukurani na kutiywa moyo
Enehu swino ni lazima humshukuru Mlungu wakati wosi kpwa sababu yenu. Ni haki swiswi kuhenda hivyo mana munaenderera kumkuluphira Mlungu na mosi munamendzana zaidi. Kpwa hivyo huna ngulu kpwa sababu yenu hata hunaambira afuasi anjina osi a Jesu. Mana phamwenga na mateso na kugaya mgayako, bado munazidi kumkuluphira Mlungu. Mlungu andahumira kugaya kpwenu kuonyesa kukala hukumuye ni ya haki. Kulengana na hukumuye mundakala munafwaha kuinjira kpwenye ufalume wa Mlungu. Kpwa kpweli Mlungu ni wa haki, naye andaariphiza aho anaokugayisani. Tsona andakuoyezani na shida zenu, na zehu piya. Higa gandahendeka wakati Bwana Jesu ndiphola mlunguni phamwenga na malaikae a nguvu. Andakpwedza na jimbijimbi ra moho, edze atiye adabu hara asioogopha Mlungu, na atu aremao habari nono kuhusu Bwana wehu Jesu Muokoli. 1:9 Isaya 2:10Mlungu andaenderera kuatiya adabu hata kare na kare kpwa kuatenga na Bwana Jesu na utukufu wa uwezowe. 10 Higa gandakala hipho siku Jesu ndiphokpwedza ili aphahe nguma kula kpwa atakatifue. Osi amukuluphirao andaona ajabu achiona vira arivyo. Na sio aho bahi, ela hata mwimwi muaminio ushuhuda wehu.
11 Mlungu wakutsambulani ili mkale atue. Naswi hunakuvoyerani chila wakati msagale vira mlondwavyo, ili aone munafwaha kutsambulwa. Piya hunavoya akupheni uwezo wa kuhenda manono muazago, kpwa sababu ya kumkuluphira Jesu. 12 Higa hunagalonda ili dzina ra Bwana wehu Jesu Masihi rikale na nguma kpwa sababu yenu, namwi mtogolwe kpwa sababuye. Nago gandawezekana kpwa sababu ya mbazi za Mlungu wehu na Bwana Jesu.

1:1 1:1 Mahendo 17:1

*1:1 1:1 Chiyunani Sila piya ni kuihwa Silivano.

1:9 1:9 Isaya 2:10