2
Mafundzo kuhusu kuabudu
Mwandzo kabisa nakuambirani voyerani chila mutu. Mvoyeni Mlungu aterye na kuajaliya atu osi, piya mumshukuru kpwa sababu yao. Avoyereni atawala na anjina osi ario na mamlaka, ili huphahe kuishi kpwa utulivu na amani wakati hunadzilavya kpwa Mlungu na kukala bila lawama. Mambo dza higa ni manono na ganamuhamira Mlungu, Muokoli wehu, ambaye analonda atu osi aokolwe na aphahe kumanya ukpweli. Mana Mlungu ni mmwenga, na mpatanishi wa kupatanisha atu na Mlungu piya ni mmwenga, naye ni Jesu Muokoli. Naye wadzilavya afwe ili akale mzamana wa kukombola atu osi, na hinyu ni ushaidi wa lengo ra Mlungu ambao watimizwa wakati uriofwaha. 2:7 2 Timothi 1:11Ndiyo mana Mlungu wanitsambula nikale muhubiri na mtume. Hakika nagomba kpweli wala sigomba handzo. Tsona wanitsambula nifundze atu asio kala Ayahudi ujumbe wa ukpweli na kumkuluphira Jesu.
Alume na achetu
atakpwavyo kukala afuasi
Phahi, nalonda alume osi a chila phatu avoye Mlungu moyo kutsuka. Na wakati wa kuvoya Mlungu, aunule mikono isiyo na lawama na akale bila ya tsukizi wala malumbano. 2:9 1 Petero 3:3Piya nalonda achetu aonekane kukala na adabu nono na avwale nguwo nono za ishima. Tsona naasidzishuulishe kudzisonga nyere wala kudzipamba kpwa kuhumira vitu vya zahabu, vya lulu, na mavwazi ga gali. 10 Ela achetu anaoamba kukala anamuogopha Mlungu inabidi aonekane wazi kpwa mahendo gao manono. 11 Wakati wa kufundzwa, achetu naasikize kpwa makini na akale a pole. 12 Siruhusa mchetu kufundza alume wala asikale na mamlaka dzulu yao, ela ni akale zii. 13  2:13 a Mwandzo 2:7; b Mwandzo 2:21,22Mana Mlungu kpwandza waumba Adamu, alafu ndipho Hawa. 14  2:14 Mwandzo 3:1–6Na Adamu kayachengbwa ni Shetani. Ela Hawa ndiye ariyechengbwa achikala mwenye dambi. 15 Ela achetu andaokolwa kpwa kuvyala ana, bora aenderere kukuluphira, kumendza atu, kuishi chitakatifu na kudziishimu.* 2:15 Chiyunani neno hiri andaokolwa piya rina mana ya kuphozwa au kukamilishwa.

2:7 2:7 2 Timothi 1:11

2:9 2:9 1 Petero 3:3

2:13 2:13 a Mwandzo 2:7; b Mwandzo 2:21,22

2:14 2:14 Mwandzo 3:1–6

*2:15 2:15 Chiyunani neno hiri andaokolwa piya rina mana ya kuphozwa au kukamilishwa.