12
Amisiri anavamia Juda
(1 Afalume 14:25–28)
Mara tu Rehoboamu ariphoimarisha ufalumewe na kuphaha nguvu, iye phamwenga na Aiziraeli osi aricha kulunga shariya ya Mwenyezi Mlungu. Mwaka wa tsano wa utawala wa mfalume Rehoboamu, Shishaki mfalume wa Misiri washambuliya Jerusalemu, mana Aiziraeli kala sio aaminifu kpwa Mwenyezi Mlungu. Shishaki wakpwendavamia na magarige ga kuvwehwa ni farasi elufu mwenga na magana mairi na anajeshi akuhumira farasi elufu mirongo sita na anajeshi a kunyendeka na magulu asioolangika. Nao kala ni Alibiya, Asukii na Akushi ariokpwedza nao kula Misiri. Wateka midzi yosi ya Juda yokala na ngome, achedza hadi Jerusalemu. Ndipho nabii Shemaya achedza kpwa Rehoboamu na kpwa akulu a Juda ambao kala akakusanyika Jerusalemu kpwa kumuogopha Shishaki, achiambira, “Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, ‘Mwimwi mwaniricha nami nkakurichani mikononi mwa Shishaki.’ ” Ndipho akulu a Iziraeli na mfalume asononeka kpwa sababu ya makosa gao achiamba, “Mwenyezi Mlungu ndiye mwenye haki.” Naye Mwenyezi Mlungu ariphoona kukala hinyo atu akasononekera makosa gao, Mwenyezi Mlungu wagomba kutsupira Shemaya kuamba, “Akalalama sindaabananga ela nindaativya wala usiru wangu sindaumwagira Jerusalemu kutsupira mkpwono wa Shishaki. Ela phahi andamuhumikira ili aphahe kumanya tafwauti kahi ya kunihumikira mimi na kuhumikira afalume a dunia.”
12:9 1 Afalume 10:16–17; 2 Nyakati 9:15–16Phahi Shishaki mfalume wa Misiri waambuka hadi Jerusalemu, achihala hazina zosi za nyumba ya Mwenyezi Mlungu na hazina za nyumba ya mfalume. Piya achihala ngao za zahabu zotengezwa ni mfalume Selemani.
10 Naye mfalume Rehoboamu achitengeza ngao za shaba badalaye na achizipha akulu a arindzi ariorinda mryango wa nyumba ya mfalume. 11 Chila mfalume ariphoinjira nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu, arindzi a ryango azihala, na badaye aziuyiza chumba cha arindzi a ryango. 12 Naye Rehoboamu aripholalama, usiru wa Mwenyezi Mlungu wauka, kayamʼbananga tsetsetse. Chisha mambo manono gaoneka hiko Juda.
Utawala wa Rehoboamu kpwa ufupi
(1 Afalume 14:21,29–31)
13 Phahi mfalume Rehoboamu wadziimarisha hiko Jerusalemu na achitawala. Naye kala ana miaka mirongo mine na mmwenga ariphoandza kutawala. Na watawala miaka mrongo mmwenga na sabaa hiko Jerusalemu, mudzi uriotsambulwa ni Mwenyezi Mlungu kahi za mbari zosi za Iziraeli, ili aabudiwe hiko. Nine kala anaihwa Naama, wa kabila ra Aamoni. 14 Naye wahenda mai, kpwa kukala moyowe kayawelekeza kumuendza Mwenyezi Mlungu.
15 Phahi mambo ga Rehoboamu, hangu mwandzo hata mwisho, gaandikpwa kpwenye chitabu cha kumbukumbu cha nabii Shemaya na kumbukumbu za Ido muonadzi. Kpwakala na viha vya vivyo kpwa vivyo kahi ya Rehoboamu na Jeroboamu. 16 Rehoboamu wafwa, achizikpwa kpwenye Mudzi wa Daudi na mwanawe Abija achitawala badalaye.

12:9 12:9 1 Afalume 10:16–17; 2 Nyakati 9:15–16