25
Amaziya mfalume wa Juda
(2 Afalume 14:1–6)
Amaziya kala ana miaka mirongo miiri na mitsano ariphoandza kutawala, naye watawala kula Jerusalemu kpwa muda wa miaka mirongo miiri na tisiya. Nine waihwa Jehoadani, kula Jerusalemu. Naye wahenda garigo sawa mbere za Mwenyezi Mlungu, ela siyo kpwa moyowe wosi. Amaziya ariphodziimarisha kpwenye ufalume, waaolaga atumishie ariomuolaga mfalume, ambaye kala ni ise. 25:4 Kumbukumbu 24:16Ela kayaaolaga ana a aolagadzi kulengana na vira irivyoandikpwa kpwenye chitabu cha Shariya ya Musa, Mwenyezi Mlungu walagiza achiamba, “Avyazi kandaolagbwa kpwa sababu ya dambi ya ana ao, wala ana kandaolagbwa kpwa sababu ya dambi za avyazi ao, ela chila mutu andaolagbwa kpwa dambize mwenye.”
Aedomu anashindwa
(2 Afalume 14:7)
Chisha Amaziya achikusanya atu a Juda achiapanga sawa-sawa na mbari zao, tsini ya akulu a vikosi vya anajeshi elufu-elufu na akulu a vikosi vya anajeshi gana-gana, kula Juda na Benjamini. Atu ariotsambulwa ni kuandzira miaka mirongo miiri na zaidi, achiphahikana masujaa elufu magana mahahu, okala a tayari kpwa viha na anaweza kuhumira fumo na ngao. Amaziya piya wakodisha anajeshi elufu gana mwenga kula Iziraeli kpwa kilo elufu tahu na magana mane ga feza.
Ela nabii mmwenga wa Mlungu wamlunga achimuamba, “Ee mfalume, usiriche hiri jeshi ra Iziraeli riphiye na uwe, kpwa mana Mwenyezi Mlungu kaphamwenga na Iziraeli yani hinyo ana osi a Efuraimu. Ela uchiona kpwa njira iyo undakala na mkpwotse wa viha, Mlungu andakubwaga mbere za mvihao, mana Mlungu ana nguvu za kukuterya au kukubwaga.”
Amaziya achimuambira hiye mutu wa Mlungu, “Hundahenda viphi swino na zira kilo elufu tahu na magana mane ga feza nchizoaripha jeshi ra Iziraeli?” Hiye mutu wa Mlungu achijibu, “Mwenyezi Mlungu anaweza kukupha zaidi ya hizo.”
10 Ndipho Amaziya achiamuru jeshi rola Efuraimu riuye kpwao nao auya kpwao kuno akaatsukirirwa sana atu a Juda.
11 Hipho Amaziya wadzipha moyo achilongoza jeshire hadi hiko Dete ra Munyu ambako aolaga atu elufu kumi kula Seiri. 12 Na atu elufu kumi anjina ohalwa ni jeshi ra Juda achere moyo, achiphirikpwa hadi gambani na achendasukumwa achivoromoka kula hiko hadi osi achivundzika vipande-vipande.
13 Ela rira jeshi ra Iziraeli ambaro Amaziya wakahala kuphiya naro vihani, achiriuyiza kpwao, rakpwenda vamia midzi ya Juda, hangu Samariya hadi Bethi-Horoni. Kula kpwa iyo midzi, atu elufu tahu aolagbwa na zewe nyinji zichihalwa.
Amaziya anaabudu vizuka
14 Amaziya ariphomala kuturya jeshi ra Edomu, wauya Jerusalemu. Phokala anauya wareha milungu ya atu a Seiri achiihenda milunguye. Chisha waviabudu na achivilavira sadaka. 15 Dzambo hiro ramtsukiza sana Mwenyezi Mlungu na achimuhuma nabii kumuuza Amaziya, “Kpwa utu wani unaabudu milungu hino mijeni ambayo taiyaweza kuativya atue kula mwako mkpwononi?”
16 Wakati hiye nabii acheregomba, mfalume Amaziya wamkata kauli achimuamba, “Uwe siwe mmwengawapho wa ashauri angu! Nyamala sedze nkakuolaga.” Hipho yuya nabii wanyamala, ela achiamba, “Namanya kukala Mlungu akakusudiya kukutiya adabu, kpwa mana, kpwandza ukakosera na kutaki kuphundza ushauri wangu.”
Iziraeli inashinda Juda
(2 Afalume 14:8–14)
17 Chisha mfalume Amaziya wa Juda wahenda mashauri na ashaurie, achihuma ujumbe kpwa Jehoashi mwana wa Jehoahazi, mwana wa Jehu, mfalume wa Iziraeli, achimuamba, “Ndzo hupigane.”
18 Ela Jehoashi mfalume wa Iziraeli wamuhumira Amaziya mfalume wa Juda ujumbe uambao, “Siku mwenga chidzihi chiihwacho mubaruti chiricho Lebanoni chahumira muhi wa muerezi urio Lebanoni ujumbe kuamba, ‘Mlóze mwanao mchetu, mwanangu.’ Ela nyama wa tsakani wa ko Lebanoni watsupa na phapho na achiuvyoga-vyoga nyo mubaruti. 19 Sambi uwe ukaiturya Edomu, vino unadzikarya. Phahi, tosheka na nyo ushindio na usale kpwako kaya, Kpwa utu wani kudzitakira tabu za kukuhenda ugbwe, uwe phamwenga na atuo a Juda?”
20 Ela Amaziya kayasikira mana Mlungu kala akamuhenda chisoto ili amutiye mikononi mwa maaduige, kpwa kukala kala akaabudu milungu ya Edomu. 21 Phahi Joashi mfalume wa Iziraeli waambuka, na iye na Amaziya mfalume wa Juda, achikutana uso kpwa uso, kpwenye viha ko Bethi-Shemeshi, ambayo kala i Juda. 22 Atu a Juda aturywa ni atu a Iziraeli hadi chila mmwenga achichimbirira kpwakpwe kaya. 23 Na Jehoashi mfalume wa Iziraeli achimgbwira Amaziya mfalume wa Juda, hiko Bethi-Shemeshi, achimuhala hadi Jerusalemu. Jehoashi wabomola ukuta wa Jerusalemu kula ryango riihwaro Ryango ra Efuraimu hadi ryango riihwaro Ryango ra Pembeni seemu ya ure wa kama mita magana mairi. 24 Wahala zahabu yosi na feza yosi na miyo yosi yophahikana ndani ya Nyumba ya Mlungu ambapho ana a Obedi-Edomu kala ndio aimirizi. Piya achihala hazina yokala kpwenye nyumba ya mfalume na atsamiza atu kpwa lazima achiuya nao Samariya.
Amaziya anaolagbwa
(2 Afalume 14:15–20)
25 Naye Amaziya mwana wa Joashi mfalume wa Juda, waishi miaka kumi na mitsano bada ya chifo cha Jehoashi mfalume wa Iziraeli yekala mwana wa Jehoahazi. 26 Mahendo ganjina ga Amaziya, kula mwandzo hadi mwisho, gaandikpwa kpwenye chitabu cha afalume a Juda na Iziraeli. 27 Phahi kula siku ambapho Amaziya waricha kumlunga Mwenyezi Mlungu, atu anjina ampangira njama hiko Jerusalemu. Ela Amaziya wachimbirira mudzi wa Lakishi, ela avihae achimuhumira atu ko Lakishi, nao achendamuolagira kuko. 28 Lufure rauyizwa Jerusalemu kuno rikatsukulwa dzulu ya farasi na achizikpwa na akaree ko Mudzi wa Daudi.

25:4 25:4 Kumbukumbu 24:16