26
Uziya mfalume wa Juda
(2 Afalume 14:21,22; 15:1–7)
Bada ya kufwa mfalume Amaziya, atu a Juda amuhala Uziya achimuhenda mfalume badala ya ise Amaziya, dzagbwe kala ana miaka kumi na sita tu. Bada ya chifo cha ise, Uziya wahala mudzi wa Elothi achiwuyiza tsini ya utawala wa Juda na achiudzenga luphya. Uziya kala ana miaka kumi na sita ariphoandza kutawala na achitawala miaka mirongo mitsano na miiri ko Jerusalemu. Nine kala aihwa Jekoliya, kula Jerusalemu.
Naye wahenda garigo sawa mbere za Mwenyezi Mlungu dza vira ise Amaziya arivyohenda. Zakariya kala ndiye mshauri wa Uziya naye wamfundza kumlunga Mlungu. Kpwa hivyo, muda wosi Zakariya ariphokala moyo, Uziya wakala muaminifu kpwa Mwenyezi Mlungu, naye Mlungu achimuhenda aongokerwe.
Wakati Uziya ariphokala ni mfalume waandza viha na Afilisti. Wakpwendabomola ukuta wa Gathi, wa Jabune na ukuta wa Ashidodi, chisha achidzenga midzi kuzunguluka Ashidodi na katika seemu zanjina za Filisti. Mlungu wamterya kuashinda Afilisti na Aarabu arioishi Guri-Baali, na piya Ameuni. Hata hinyo Aamoni amupha kodi Uziya. Naye wakala na nguvu hadi atu a kure dza hiko Misiri achisikira ngumaze.
Chisha Uziya wadzenga minara mo Jerusalemu, hipho phenye Ryango ra Pembeni na phenye Ryango ra Dete na phara phatu ambapho hinyo ukuta unabetera ndani chisha achiidzengera madzikuta. 10 Piya wadzenga minara ya kudzirindira hiko weruni. Kala ana ndulu ya ngʼombe hiko myangoni na hiko tsi ya kugbwa kanda-kanda ya myango ya Juda hata achitsimba mitsara minji ili kuikira madzi ga mvula. Wamendza sana ukurima, ndipho achiandika akurima hiko tsi za kugbwa na minda yanjina yokala na rutuba ili aitundze iyo minda na kumanyirira mizabibu.
11 Jeshi ra Uziya piya kala ritayari kpwa viha wakati wowosi. Jeshi hiro raganywa vikosi-vikosi na isabu yao kala inamanywa ni Jeieli na myawe Maaseya nao mkpwulu wao kala ni Hanania, mmwengawapho wa akulu a jeshi a mfalume Uziya. 12 Vikosi hivyo vyalongozwa ni akulu a mbari, ambao kpwa jumula ni masujaa elufu mbiri na magana sita. 13 Masujaa hinyo alongoza idadi ya anajeshi elufu magana mahahu na sabaa na magana matsano ambao apigana viha kufwa na kupona kumrinda mfalume asigutwe ni avihae. 14 Uziya waripha jeshire rosi ngao, mafumo, kofiya za chuma, visibao vya chuma, maha na mawe ga kutsuphira tero. 15 Hiko Jerusalemu waunda mihambo yo buniwa ni mafundige, ambayo yaweza kutsupha mivi na mawe makulu ga tero. Mihambo iyo Uziya wayiika hiko Jerusalemu kpwenye minaraye ya urindzi na vipembeni mwa hinyo ukuta wa mudzi. Mlungu wamterya Uziya sana hata achikala na nguvu na dzinare richigota nguma kosi.
Uziya anadzikarya
16 Uziya ariphokala na nguvu, wadziunula mwakpwe moyoni na mwishirowe dzambo riro richimuhenda aangamize nguma na uwezowe. Kayakala muaminifu kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlunguwe, na achiinjira nyumba ya Mwenyezi Mlungu ili akafukize uvumba pho dzulu ya phatu pha kufukizira uvumba. 17 Azaria mlavyadzi-sadaka mkpwulu, phamwenga na alavyadzi-sadaka ayae mirongo minane a Mwenyezi Mlungu, ambao kala ni masujaa achimlunga nyuma. 18  26:18 Kutsama 30:7–8; Isabu 3:10Nao amzuwiya ye mfalume achimuamba, “Kuna haki ya kumfukizira Mwenyezi Mlungu uvumba uwe Uziya. Iyo ni kazi ya alavyadzi-sadaka, chivyazi cha Aruni ambao atengbwa ili afukize uvumba. Tuluka hipho phatu phatakatifu kpwa mana ukakosera na Mlungu kandakukubali.”
19 Wakati hinyo, Uziya kala aimire phephi na phatu pha kufukizira uvumba. Mwakpwe mkpwononi kala ana chetezo cha kufukizira. Phahi hinyo alavyadzi-sadaka ariphomdemurira, waareyera naye achigbwirwa ni mahana ga chilanguni phapho hipho mbere zao ndani ya Nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 20 Azaria na nyo alavyadzi-sadaka osi amlolato, nao achiona kukala ana mahana ga chilanguni. Phahi amtuluza upesi-upesi, hata ye mwenye achihenda wangbwi kutuluka, kpwa mana kala akapigbwa ni Mwenyezi Mlungu.
21 Naye mfalume Uziya wakala na mahana hadi kufwakpwe. Kpwa ajili ya go mahana wasagala nyumba ya macheye, mana watengbwa asimenye nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Kpwa hivyo mwanawe Jothamu achikala muimirizi wa yo nyumba ya chifalume, na achitawala atu a yo tsi. 22 Phahi mambo gosi ga Uziya chigosala, hangu mwandzo hadi mwisho, gaandikpwa ni nabii Isaya, mwana wa Amozi. 23  26:23 Isaya 6:1Uziya wafwa na achizikpwa phephi na akaree kpwenye vikura vya afalume kpwa sababu atu kala anaamba, “Yuyu ana mahana.” Naye mwanawe Jothamu achitawala badalaye.

26:18 26:18 Kutsama 30:7–8; Isabu 3:10

26:23 26:23 Isaya 6:1