31
Mizuka inabanangbwa
(2 Afalume 18:4)
Phahi iyo sharee iriphosira, atu osi a Iziraeli aphiya chila mudzi wa Juda achendavundza-vundza zo nguzo zokala zichiabudiwa, achikata nguzo za Ashera na achibomola mwatumwe mwa dzulu mwa ibada na mwatu mwa kulavira sadaka. Afika hadi Benjamini, na Efuraimu, na piya Manase. Ariphomala kazi hiyo, ndipho chila mutu wa Iziraeli wauya kpwakpwe kaya kpwenye midzi yao.
Chisha Hezekiya achiaganya alavyadzi-sadaka na Alawi kpwenye makundi, sawa-sawa na mazuma gao, chila mmwenga wamupha kaziye. Kala kuna hara a kulavya sadaka za kuochwa na sadaka za amani, na hara a kuhumika kpwenye maryango ga nyumba ya Mwenyezi Mlungu na kumupha shukurani na kumtogola. 31:3 Isabu 28:1—29:39Mfalume walavya mtsangowe mwenye wa nyama kpwa ajili ya sadaka za ligundzu na dziloni chila siku, sadaka za Siku ya Kuoya, za kulumbwa kpwa mwezi na sikukuu zanjina dza irivyoandikpwa ndani ya shariya ya Mwenyezi Mlungu.
31:4 Isabu 18:12–13,21Chisha waambira atu akalao Jerusalemu arehere alavyadzi-sadaka na Alawi mtalo wao, ili nao aweze kudzilavya tsetsetse kpwa kazi yao kulengana na shariya ya Mwenyezi Mlungu. Mara tu amuri iyo iripholaviwa, atu a Iziraeli areha kpwa unji malumbuko ga mavuno gao, uchi muphya wa zabibu, mafuha ga zaituni, asali na mavuno ganjinage gosi ga mindani. Areha na fungu ra kumi ra chila chitu. Atu a Iziraeli na a Juda ariokala anasagala midzi ya Juda nao areha mafungu ga kumi ga ngʼombe, mangʼondzi na mafungu ga kumi ga vitu vyanjina vyotengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, achivirundika ndulu-ndulu. Mwezi wa hahu ndipho higo mafungu gariphoandza kurundikpwa, yaenderera vivyo hadi mwezi wa sabaa ambapho fungu ra mwisho rainjira. Hipho Hezekiya na maofisaage ariphokpwedzaona zo ndulu, amshukuru Mwenyezi Mlungu na atue Aiziraeli.
Ndipho Hezekiya achiauza alavyadzi-sadaka na Alawi kuhusu unji wa hizo sadaka. 10 Ndipho Azaria, mkpwulu wa alavyadzi-sadaka wa nyumba ya Sadoki wamjibu achiamba, “Hangu atu ariphoandza kureha sadaka nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu, hukurya kumvuna na kusaza. Mwenyezi Mlungu akabariki atue ndio mana huna marundo makulu hivi.”
11 Ndipho Hezekiya achilagiza kudzengbwe vyumba vya kuikira vitu himo nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu nao achividzenga. 12 Sadaka zosi, mafungu ga kumi na vitu vyotengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, vichitiywa mumo. Konaniya waikpwa akale muimirizi mkpwulu na watsiniwe kala ni nduguye Shimei, Alawi. 13 Naye Jehieli, Azazia, Nahathi, Asaheli, Jerimothi, Jozabadi, Elieli, Isimakiya, Mahathi na Benaya kala ni aimirizi tsini ya Konaniya na Shimei. Hano atsambulwa ni mfalume Hezekiya na Azaria mkpwulu wa Nyumba ya kuvoya Mlungu. 14 Naye Kore mwana wa Imuna, Mlawi, ambaye kala ni mrindzi wa ryango ra mlairo wa dzuwa, waimirira sadaka za hiyari za Mwenyezi Mlungu na sadaka takatifu zaidi, ili aganyire alavyadzi-sadaka na Alawi ayae. 15 Nao Edeni, Miniamini, Jeshuwa, Shemaya, Amariya na Shekania, amterya kpwa uaminifu, kuaganyira ndugu zao sawa-sawa na makundi gao ga zuma himo mwao midzini. Mvyere na mdide osi ahewa sawa-sawa. 16 Chisha bila ya kujali ukoo arikoandikishwa, anache a chilume ambao atimiza miaka mihahu na zaidi, phamwenga na hara ambao ainjira kpwenye nyumba ya Mwenyezi Mlungu kuhenda kazi, dza irivyopangbwa zuma ra chila siku awewa mtalo wao. Chila mmwenga wahewa mtalowe kulengana na kazi ariyohenda katika zumare. 17 Alavyadzi-sadaka aandikishwa kulengana na mbari zao. Alawi nao, hara ambao atimiza miaka mirongo miiri na zaidi, aandikishwa kulengana na kazi zao na mazuma gao. 18 Osi aandikishwa phamwenga na ana aho atsanga, achetu ao, ana aho a chilume na a chichetu, yani kundi zima, mana kala ni adzitakase kpwa uaminifu.
19 Viratu, kahi za chivyazi cha Aruni kala kuna alavyadzi-sadaka ambao aishi kpwenye minda ya jumuiya ya mariso, kondze ya midzi yao. Hiko nako kala kuna atu malumu ambao aganyirwa mitalo yao ya vyakurya, mudzi hadi mudzi, sawa-sawa na vira arivyoandikishwa kulengana na akare ao, akale ni alavyadzi-sadaka au Alawi.
20 Hivyo ndivyo arivyohenda mfalume Hezekiya Juda yosi. Wahenda mambo manono ga haki, na achikala muaminifu mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlunguwe. 21 Naye Hezekiya waongokerwa sana kpwa sababu chila chitu arichohenda ariphokala mfalume, kpwandzira kazi ariyohenda kpwenye Nyumba ya kuvoya Mlungu, kulunga shariya na amuri, na vira arivyomuendza Mlungu wahenda moyo kutsuka.

31:3 31:3 Isabu 28:1—29:39

31:4 31:4 Isabu 18:12–13,21