30
Hezekiya anatayarisha Pasaka
30:1 Isabu 9:9–11Mfalume Hezekiya wahuma ajumbe Iziraeli kosi na Juda piya. Baruwa zahumwa hiko Efuraimu na Manase kukala edze Jerusalemu kpwenye Nyumba ya kuvoya Mlungu, ili asherekee Pasaka kpwa kumuishimu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli. Kpwa mana mfalume na vilongozie phamwenga na atu osi hiko Jerusalemu ahenda mashauri na achikubaliana kukala asherekee Pasaka chila mwezi wa phiri. Taayaweza kuisherekeya wakatiwe wa sawa mana taphayakala na alavyadzi-sadaka a kutosha ariodzitakasa, wala atu kala taadzangbwekusanyika hiko Jerusalemu. Dzambo hiro ra kusherekeya Pasaka richionekana nono mbere za mfalume na atu osi ariokala pho mkpwutanoni. Phahi kuchipigbwa mbiru Iziraeli yosi kula Beeri-Sheba hadi Dani, kukala atu edze asherekee Pasaka kpwa kumuishimu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli hiko Jerusalemu. Hinyo atu kala taadzangbwesherekeya dza irivyolagizwa kpwenye shariya kpwa muda mure.
Ahumwa kula kpwa Hezekiya na akulue aphiya chila phatu hiko Iziraeli na Juda, sawa-sawa na amuri ya mfalume yokala ikaandikpwa baruwani ziambayo, “Mwi atu a Iziraeli, muuyireni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Burahimu, Isaka na Iziraeli naye aphahe kuauyira mwimwi muriosala na muriotiya kula kpwa mikono ya mfalume wa Ashuru. Wala msikale dza sowe zenu na ndugu zenu, ambao amuasi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare aho naye achiahenda akale atu a kuifiwa dza vyo munavyoona enye. Sambi msikale na likakado dza sowe zenu, ela dzilavyeni kpwa Mwenyezi Mlungu. Ndzoni muinjire phatuphe phatakatifu ambapho akaphatakasa hata kare na kare. Abuduni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu naye andakuuyirani. Kpwa mana muchimuuyira Mwenyezi Mlungu, ndugu zenu na ana enu andaonerwa mbazi ni hinyo arioahala mateka nao andaweza kuuya tsi hino. Kpwa mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu ndiye mwenye rehema na mbazi. Namwi mchimuuyira, iye kandaenderera kukuzirani.”
10 Phahi ahumwa aphiya kula mudzi hadi mudzi wa tsi yosi ya Efuraimu na Manase hata achifika kure ya hiko tsi ya Zabuloni. Ela hiko atu aatseka na achianyetera. 11 Ni atu achache-achache tu, kula Asheri na kula Manase na kula Zabuloni ambao adzinyenyekeza achedza Jerusalemu. 12 Mlungu wahenda chila mutu hiko Juda akale na moyo wa kutimiza gara ambago mfalume na akulue agaamuru, kulengana na neno ra Mwenyezi Mlungu.
Pasaka inasherekeywa
13 Phahi atu anji akusanyika Jerusalemu kusherekeya sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira hipho mwezi wa phiri naro kala ni liguphuphu kulu sana. 14 Kazi yaandza, mwatu mosi mwa kulavira sadaka mokala Jerusalemu na mwatu mwa kufukizira uvumba mwahalwa mchitsuphiwa himo Dete ra Kidironi.
15 Chisha atsindza ana ngʼondzi a Pasaka hipho siku ya kumi na ne ya mwezi wa phiri. Hara alavyadzi-sadaka na Alawi ambao kala bado kudzitakasa agbwirwa ni haya nao achidzitakasa na achikala analavya sadaka za kuochwa himo nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu. 16 Chila mutu wahala nafwasiye, sawa-sawa na mwelekezo urioikpwa ni shariya ya Musa, mutu wa Mlungu. Alawi aaphirikira milatso alavyadzi-sadaka, ambao nao aitimvya-timvya hipho dzulu ya phatu pha kulavira sadaka. 17 Kala phana atu anji hipho ambao taadzangbwedzitakasa, ndipho Alawi achiatsindzira asiokala swafi, ana ngʼondzi aho a Pasaka ili kuatenga hinyo ana ngʼondzi mbere za Mwenyezi Mlungu. 18 Anji a hinyo ambao kala taadzangbwedzitakasa ni a kula tsi ya Efuraimu, tsi ya Manase, tsi ya Isakari na tsi ya Zabuloni. Ela aruhusiwa kurya Pasaka, dzagbwe sivyo sawa na shariya ya Mlungu. Kpwa mana Hezekiya kala akaavoyera achiamba, “Mwenyezi Mlungu, mswamehe chila mutu, 19 ndiye uelekeza moyowe kuendza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa baba zehu, dzagbwe siye swafi dza ilondavyo shariya ya utakaso ya phatu phatakatifu.” 20 Mwenyezi Mlungu wakubali mavoyo ga Hezekiya na hinyo atu achiaswamehe.
21 Aiziraeli ambao kala akusanyika hiko Jerusalemu asherekeya sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira kpwa siku sabaa na achihererwa. Atu a mbari ya Lawi na alavyadzi-sadaka amtogola Mwenyezi Mlungu chila siku kpwa mawira na vinanda vya sauti kulu. 22 Hezekiya waatiya moyo Alawi kpwa kuashukuru kpwa vira arivyoonyesa ubingbwa wa kuhumikira Mwenyezi Mlungu na kulongoza sharee. Phahi kpwa muda wa siku sabaa arya sikukuu, achilavya sadaka za amani na achimshukuru Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare ao.
23 Chisha hiro borori rakubaliana kukala aenjereze siku sabaa zanjina. Hipho sharee ichienderera siku zanjina sabaa kpwa kuhererwa. 24 Mana mfalume Hezekiya waripha hiro kusanyiko ndzau elufu mwenga na mangʼondzi elufu sabaa ikale sadaka na chakurya chitakatifu. Nago maofisaage gachitsanga ndzau elufu mwenga na mangʼondzi elufu kumi. Ndipho alavyadzi-sadaka anji achidzitakasa. 25 Chila mutu wahererwa, hara ola Juda na Iziraeli, alavyadzi-sadaka na Alawi phamwenga na ajeni asagalao Iziraeli na asagalao Juda. 26 Yakala ni furaha kulu sana hiko Jerusalemu, kpwa mana hangu siku za Selemani mfalume wa Iziraeli mwana wa Daudi, kala takudzangbwehendeka dzambo dza hiro hiko Jerusalemu. 27 Ndipho alavyadzi-sadaka na Alawi achiima na achiavoyera atu baraka. Naye Mwenyezi Mlungu achisikira kula makaloge hiko mlunguni na achikubali mavoyo gao.

30:1 30:1 Isabu 9:9–11