29
Hezekiya mfalume wa Juda
(2 Afalume 18:1–3)
Hezekiya kala ana miaka mirongo miiri na mitsano, naye watawala kpwa muda wa miaka mirongo miiri na tisiya ko Jerusalemu. Nine kala ni Abija mwana mchetu wa Zakariya. Hezekiya wahenda garigo sawa mbere za Mwenyezi Mlungu, dza vyo arivyohenda mkarewe Daudi.
Nyumba ya kuvoya Mlungu
inatakaswa
Mwaka wa kpwandza na mweziwe wa kpwandza wa utawalawe, Hezekiya wavugula na achiirekebisha miryango ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Waiha alavyadzi-sadaka na atu a mbari ya Lawi, achiakusanya kpwenye muhala wa Nyumba ya kuvoya Mlungu uphande wa mlairo wa dzuwa. Chisha waambira, “Niphundzani mwino Alawi, phasambi dzitakaseni nafsi zenu, tsona mtakase nyumba ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare enu. Chila chiricho najisi chituluzeni kula phatu phatakatifu. Kpwa mana akare ehu akosa kukala aaminifu na achihenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu. Amricha na achilozera kogo hema ra Mwenyezi Mlungu. Piya afunga miryango ya baraza na taa achiziricha zichizima. Uvumba tauyafukizwa wala sadaka za kuochwa taziyalaviwa hipho phatu phatakatifu pha Mlungu wa Iziraeli. Ndiyo mana Mwenyezi Mlungu waareyera sana atu a Juda na Jerusalemu. Waalavya akale atu a kuogofyerwa ni atu anjina, atu a kuduwala na a kuzemererwa dza vira muonavyo na matso genu. Higo ndigo garigohendesa baba zehu aolagbwe vihani na ana ehu achetu, a chilume na achetu ehu atekpwe na kutsamizwa kpwa lazima. 10 Ela mino nkakusudiya kuhenda chilagane na Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, ili tsukizize siru zihuukire. 11 Phahi anangu, hivi sambi msipuze, mana Mwenyezi Mlungu wakutsambulani mwimwi mkale atumishie, mumhumikire mbereze na kumfukizira uvumba.”
12 Hezekiya ariphomala kugomba, hinyo Alawi aunuka. Nao kala ni Mahathi mwana wa Amasai na Joeli mwana wa Azaria kula nyumba ya Akohathi, na kula nyumba ya Merari kala ni Kishi mwana wa Abudi na myawe Azaria mwana wa Jehaleleli, na kula nyumba ya Gerishoni kala ni Joa mwana wa Zima na myawe Edeni mwana wa Joa. 13 Kula nyumba ya Elizafani kala ni Shimuri na Jeueli, na kula nyumba ya Asafu kala ni Zakariya na Matania. 14 Kula nyumba ya Hemani kala ni Jehieli na Shimei. Na kula nyumba ya Jeduthuni kala ni Shemaya na Uzieli.
15 Atu hinya akusanya ndugu zao Alawi achidzitakasa. Chisha achiisafisha nyumba ya Mwenyezi Mlungu, kulengana na shariya ya Mlungu, dza vyo mfalume Hezekiya arivyoalagiza. 16 Hinyo alavyadzi-sadaka ainjira seemu ya ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu kpwendaitakasa. Atuluza chila chitu najisi ambacho achiphaha himo achichiika muhalani. Na kula hipho Alawi aviphirika hadi Dete ra Kidironi.
17 Hinyo alavyadzi-sadaka na Alawi aandza iyo kazi yao siku ya kpwandza ya mwezi wa kpwandza. Kufikira siku ya nane kala akamala kutakasa baraza ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Ndipho achitakasa yo nyumba yenye, nayo yahala siku nane zanjina. Kpwa hivyo iyo kazi yosi yahala siku kumi na sita. 18 Chisha hinyo Alawi achiphiya kpwa mfalume Hezekiya achendamuamba, “Nyumba yosi ya Mwenyezi Mlungu swino hukaitakasa, na phatu pha kulavira sadaka za kuochwa na miyoye yosi, na meza ya mikahe mitakatifu chiyolaviwa kpwa Mlungu phamwenga na miyoye yosi. 19 Hira miyo ambayo mfalume Ahazi waituluza ariphokala akamricha Mlungu, swino hukaitengeza na kuitakasa na hukayiika mbere za phatu pha kulavira sadaka pha Mwenyezi Mlungu.”
Ibada inaandza tsona
ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu
20 Ligundzure mfalume Hezekiya walamuka chiti, achiakusanya akulu a Jerusalemu, achiphiya nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu. 21 Atsukula ndzau sabaa na maturume sabaa na ana ngʼondzi sabaa na ndenje sabaa, kukala sadaka ya kuusa dambi kpwa ajili ya mfalume na nyo vilongozi, kpwa ajili ya phatu phatakatifu na kpwa ajili ya atu a Juda. Mfalume waamuru hinyo alavyadzi-sadaka ambao kala ni a chivyazi cha Aruni aalavye dzulu ya phatu pha kulavira sadaka pha Mwenyezi Mlungu.
22 Phahi hinyo ngʼombe atsindzwa nao alavyadzi-sadaka achiihala milatso na achiitimvira-timvira phatu pha kulavira sadaka. Maturume nao achitsindzwa na milatso achiitimvira-timvira phatu pha kulavira sadaka. Mwisho atsindza ana ngʼondzi na milatso achiitimvira-timvira phatu pha kulavira sadaka. 23 Chisha zira ndenje za sadaka ya kuusa dambi zichirehwa mbere za mfalume na mbere za hiro borori ra atu nao achizibandikira mikono. 24 Ndipho alavyadzi-sadaka achizitsindza hizo ndenje na milatsoye ichilaviwa kukala sadaka ya kuusira dambi Iziraeli yosi. Kpwa mana mfalume kala akaamuru iyo sadaka ya kuochwa na iyo sadaka ya kuusa dambi ilaviwe kpwa ajili ya Aiziraeli osi.
25 Chisha mfalume Hezekiya achiaika Alawi kpwenye Nyumba ya kuvoya Mlungu. Nao achiwewa matoazi, vinanda, na ngephephe sawa-sawa na arivyolagiza mfalume Daudi, Gadi, muonadzi wa mfalume, na nabii Nathani. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mlungu arivyolagiza kutsupira manabiige. 26 Hinyo Alawi aima tayari na miyo yotengezwa ni Daudi na hinyo alavyadzi-sadaka nao aima na tarumbeta.
27 Ndipho Hezekiya achialagiza iyo sadaka ya kuochwa ilaviwe hipho phatu pha kulavira sadaka. Nayo iriphoandza kuochwa wira wa Mwenyezi Mlungu nao uchiandzwa kuimbwa phamwenga na tarumbeta na miyo yanjina yotengezwa ni Daudi, mfalume wa Iziraeli. 28 Na hiro borori ra atu rosi richiabudu, avwinadzi achivwina, enye tarumbeta achizipiga. Ichienderera hivyo hadi achimala kulavya sadaka ya kuochwa.
29 Ariphomala kulavya iyo sadaka ya kuochwa, mfalume na atu osi ariokala hipho azama hadi vilangu vyao vichiguta photsi achiabudu. 30 Tsona mfalume Hezekiya na akulu achiamuru Alawi avwine kumtogola Mwenyezi Mlungu kpwa maneno ga Daudi na ga muonadzi Asafu. Avwina kumtogola Mlungu na furaha na achizamisa vitswa vyao, achiabudu. 31 Chisha Hezekiya achiamba, “Kpwa kukala ndipho mkadziika atakatifu kpwa Mwenyezi Mlungu, sengerani phephi mrehe sadaka na mulavye shukurani nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu.” Phahi hinyo atu areha sadaka zao na achilavya shukurani zao. Hara ariokala na moyo wa kulavya, areha nyama a kulaviwa sadaka za kuochwa. 32 Isabu ya sadaka zirizorehwa ni ndzau mirongo sabaa na maturume gana mwenga na ana ngʼondzi magana mairi. Hizi zosi zarehwa kukala sadaka za kuochwa kpwa Mwenyezi Mlungu. 33 Hinyo atu piya areha ndzau magana sita na mangʼondzi elufu tahu zikale sadaka kpwa Mlungu ili aphahe kubarikiwa ni Mwenyezi Mlungu. 34 Ela taphayakala na alavyadzi-sadaka a kutosha a kuweza kutsuna nyama osi hinyo a sadaka za kuochwa. Hipho Alawi ambao kala ni adugu aho aaterya hadi kazi ichisira na hadi alavyadzi-sadaka anjina ariphodzitakasa. Alawi kala ana chadi cha kudzitakasa kuriko alavyadzi-sadaka. 35 Chisha phamwenga na unji wa hizo sadaka za kuochwa, kala phana marunya ga sadaka za amani na sadaka za vinwadzi kpwa chila sadaka ya kuochwa. Kpwa hivyo huduma kpwenye nyumba ya Mwenyezi Mlungu yauyizwa luphya. 36 Naye Hezekiya na atu osi ahererwa sana kpwa ajili ya gara ambago Mwenyezi Mlungu wahendera hinyo atu na kpwa kukala chila chitu chahendwa mara mwenga.