28
Ahazi mfalume wa Juda
(2 Afalume 16:4)
Ahazi kala ana miaka mirongo miiri ariphoandza kutawala, naye watawala miaka kumi na sita ko Jerusalemu. Kayahenda garigo sawa mbere za Mwenyezi Mlungu, dza arivyohenda mkarewe Daudi. Walunga mifano ya afalume a Iziraeli na achitengeza vizuka vya chuma cha kuyayuswa vya mabaali. Chisha wafukiza uvumba kpwenye dete ra mwana wa Hinomu na achiocha anae a chilume dza sadaka ya kuochwa, sawa na mahendo ga kutsukiza ga mataifa ganjina ambago Mwenyezi Mlungu wagazola mbere za atu a Iziraeli. Ahazi walavya sadaka, na kufukiza uvumba mo mwatu mwa dzulu mwa kulavira sadaka, na tsini ya chila muhi mkpwulu.
Shamu na Iziraeli zinavamia Juda
(2 Afalume 16:5–6)
28:5 2 Afalume 16:5; Isaya 7:1Ndipho Mwenyezi Mlungu achimtiya mfalume Ahazi mkpwononi mwa mfalume wa Shamu ambaye wamturya na achihala mateka atue anji sana achiaphirika Damasikasi. Piya watiywa mkpwononi mwa mfalume wa Iziraeli na achipigbwa vibaya, atue anji achiolagbwa. Mana Peka mwana wa Remaliya, kpwa siku mwenga tu, waolaga atu masujaa elufu gana mwenga na mirongo miiri a jeshi ra Juda. Ahendwa hivyo kpwa kukala aricha kulunga Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare ao. Chisha Zikiri, mutu hodari kula Efuraimu achiolaga Maaseya mwana wa mfalume, na Azirikamu ambaye kala ni mkpwulu wa arindzi a nyumba ya mfalume, na Elikana ambaye kala ni wa phiri chimamlaka kula mfalume. Hinyo atu a Iziraeli achihala ndugu zao mateka, achetu, ana alume na ana achetu, atu elufu magana mairi. Piya ahala zewe nyinji kula hiko achiphiya nazo kpwao Samariya.
Nabii Odedi anaamula Iziraeli
Ela Odedi nabii wa Mwenyezi Mlungu kala asagala hiko. Iye watuluka ili akutane na hiro jeshi ririrokpwedza Samariya, achiriambira, “Hebu lolani! Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare enu kala akatsukizwa ni atu a Juda ndio mana achiatiya mwenu mikononi, ela mwino mkaaolaga kpwa ukatili hadi Mlungu akasononeka. 10 Na vino mnalonda kuatawala atu a Juda na Jerusalemu, alume kpwa achetu akale atumwa enu. Vino hino siyo dambi mbere za Mwenyezi Mlungu? 11 Haya phahi niphundzani. Uyizani hinya atu muchioahala mateka, kpwa mana ni ndugu zenu. Musiphohenda hivyo, mundamtsukiza Mwenyezi Mlungu akutiyeni adabu.”
12 Phapho hipho, vilongozi a ne kula mbari ya Efuraimu ambao kala ni Azaria mwana wa Jehohanani, Berekiya mwana wa Meshilemothi, Jehizikiya mwana wa Shalumu na Amasa mwana wa Hadilai, aunuka na achimuunga mkpwono Odedi kukala majeshi ga Iziraeli gakakosera. 13 Nao achiamba, “Hinyo mchioahala mateka msiarehe hipha kpwa mana mundakala munauenjerezera hatiya mbere za Mwenyezi Mlungu na kuenjereza zo dambi zehu na makosa gehu. Go makosa gehu ni makulu kare na tsukizize kali zi chinyume cha Iziraeli.”
14 Ndipho hinyo anajeshi achiarichira mateka phamwenga na zewe zosi zirizohalwa kula Juda mbere za vilongozi na mkpwutano wosi. 15 Na hinyo vilongozi a ne achihala seemu ya nguwo zirizohalwa zewe achiavwika hara ambao kala achitsaha kahi za hinyo mateka. Achiapha virahu, chakurya, vinwadzi na achiapaka mafuha ariokala na vironda. Hara ariokala akaphunguka mkpwotse achitsukulwa dzulu ya punda achiuyizwa kpwa ndugu zao hiko Jeriko. Ndipho hinyo vilongozi achiuya Samariya.
Ahazi analonda kuterywa ni Shamu
(2 Afalume 16:7–9)
16 Siku zizo, mfalume Ahazi wa Juda wahuma ajumbe kpwa mfalume wa Ashuru ili edze amterye, 17 Kpwa mana hinyo atu a Edomu kala akavamia Juda tsona na achihala atu mateka. 18 Afilisti nao ainjira midzi ya tsi ya kugbwa kanda-kanda ya myango ya Juda, na iriyo jangbwa ririro uphande wa mwakani mwa myango ya Juda, achihala na Bethi-Shemeshi, Aijaloni, Gederothi, Soko phamwenga na malaloge, Timuna phamwenga na malaloge, Gimuzo phamwenga na malaloge, nao achitsamira himo. 19 Kpwa mana Mwenyezi Mlungu kala akaatiya adabu atu a Juda kpwa sababu ya mfalume Ahazi wa Iziraeli waahenda ahende dambi, naye achikosa kukala muaminifu kpwa Mwenyezi Mlungu. 20 Hipho mfalume Tiligathi-Pilineseri wa Ashuru ariphotsoloka kayamterya mfalume Ahazi bii, ela wamgandamiza hadi mikono ichirejera. 21 Ahazi wahala vitu vya samani kula nyumba ya Mwenyezi Mlungu, nyumba ya mfalume, nyumba za akulue, achivilavya dza zawadi kpwa mfalume wa Ashuru, ela taviyamterya.
Chifo cha Ahazi
22 Hata wakati ariphokala mashakani, mfalume Ahazi waenderera kusakala muaminifu kpwa Mwenyezi Mlungu. 23 Iyo milungu ya Damasikasi iriyomʼbwaga ye wailavira sadaka achiamba, “Kpwa kukala milungu ya afalume a Shamu ikaaterya kuniturya, nami nailavira sadaka ili initerye.” Ela gago ndigo garigomrehera maangamizi iye phamwenga na Iziraeli yosi.
24 Naye Ahazi wakusanya miyo yosi ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, achiivundza-vundza. Miryango ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu achiifunga ili kusiinjire mutu na achitengeza mwatu mwa kulavira sadaka vizuka kpwenye chila pembe ya Jerusalemu. 25 Waika mwatu mwa dzulu mwa ibada kpwa ajili ya milungu yanjina kpwenye chila mudzi hiko Juda achiilavira sadaka. Na kpwa kuhenda hivyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akaree wamtsukirirwa.
26 Phahi mambo ganjina ga utawala wa Ahazi, hangu mwandzo hadi mwisho gaandikpwa kpwenye chitabu cha mahendo ga afalume a Juda na a Iziraeli. 27  28:27 Isaya 14:28Ahazi wafwa, na atu achimzika kpwenye nyo mudzi, yani Jerusalemu, mana taamuzikire kpwenye vikura vya afalume a Iziraeli. Mwanawe Hezekiya achikala mfalume badalaye.

28:5 28:5 2 Afalume 16:5; Isaya 7:1

28:27 28:27 Isaya 14:28