33
Manase mfalume wa Juda
(2 Afalume 21:1–9,17–18)
Manase kala ana miaka kumi na miiri ariphoandza kutawala. Naye watawala ko Jerusalemu kpwa muda wa miaka mirongo mitsano na mitsano. 33:2 Jeremia 15:4Iye wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu, na achilunga mambo ga kutsukiza ga mataifa, ambago Mwenyezi Mlungu wagazola mbere za Iziraeli. Wadzenga luphya mwatu mwa dzulu mwa kuabudu milungu, ambamo mwabomolwa-bomolwa ni ise Hezekiya. Wadzenga phatu pha kulavira sadaka za kuabudira Baali na kutengeza viguzo vya Ashera. Piya Manase waabudu na kuhumikira vitu vyosi vya mlunguni.
33:4 2 Nyakati 6:6Wadzenga phatu pha kulavira sadaka ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu phatu ambapho Mwenyezi Mlungu kala akaamba, “Mimi nindaika dzina rangu mo Jerusalemu ta kare na kare.” Wadzenga mwatu mwa kulavira sadaka vitu vyosi vya mlunguni kpwenye yo mihala miiri ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Wamlavya mwanawe dza sadaka ya kuochwa ko dete ra mwana wa Hinomu, achipiga mburuga, chisha achihenda utsai na uganga. Waendza ushauri kula kpwa apigi a mburuga, atsai na aganga. Wahenda mambo manji mai mbere za Mwenyezi Mlungu na achimtsukiza. 33:7 1 Afalume 9:3–5; 2 Nyakati 7:12–18Na cho chizuka arichotengeza wachiika kpwenye nyumba ya Mlungu, ambayo Mlungu kala akamuamba Daudi, na mwanawe Selemani kukala, “Kpwenye nyumba ihi na kahi ya mudzi wa Jerusalemu nrioutsambula kula kpwa mbari zosi za Iziraeli, ndipho phatu ndiphoabudiwa hata kare na kare. Sindahenda Aiziraeli atuluzwe tsona kondze ya tsi niriyoapha akare enu, ichikala mundadzimanyirira na kuhenda gosi nrigoaamuru. Naalunge shariya zosi, na malagizo nrigoalagiza kutsupira Musa.”
Ela Manase achiahenda nyo atu a Juda, na nyo atu ariokala anasagala Jerusalemu, ahende mai zaidi kutsupa go mataifa ambago Mwenyezi Mlungu wagaangamiza mbere Aiziraeli. 10 Mwenyezi Mlungu wamuonya Manase na atue, kuhusu dambi zao, ela apuza maonyo higo. 11 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu waarehera akulu a jeshi ra mfalume wa Ashuru. Hinyo akulu a jeshi amuhala Manase achimtiya pingu, achimtiya chiloo pulani na achimfunga na silisili za shaba, alafu achimphirika hadi tsi ya Babeli. 12 Ariphokala mashakani, Manase wamvoya Mwenyezi Mlungu amuonere mbazi na achilalama sana mbere za Mlungu wa akaree. 13 Manase ariphovoya, Mwenyezi Mlungu waona kulalamakpwe na achimkubaliya mavoyoge. Hipho wamuuyiza tsona Jerusalemu kpwa ufalumewe. Kpwandzira hipho ndipho Manase achimanya kukala Mwenyezi Mlungu, ndiye Mlungu.
14 Bada ya higo, Manase wadzenga ukuta wanjina uphande wa kondze wa Mudzi wa Daudi, hiko deteni mtswerero wa dzuwa wa muho Gihoni. Waenderera kuudzenga hadi ryango riihwaro Ryango ra Ngʼonda na achiuzungulusa hadi Ofeli. Wawuunula dzulu sana na achiika akulu a jeshi kpwenye midzi yosi ya Juda yenye ngome.
15 Watuluza kula nyumba ya Mwenyezi Mlungu, milungu yosi ya chijeni, vizuka, na mwatu mwa kulavira sadaka mokala mkadzengbwa mwangoni phokala nyumba ya Mwenyezi Mlungu na seemu zanjina za Jerusalemu naye achivitsupha kondze ya mudzi. 16 Chisha hipho phatu pha kulavira sadaka pha Mwenyezi Mlungu achiphadzenga luphya na dzuluye achilavya sadaka za amani na sadaka za shukurani. Walavya amuri kukala chila mutu wa Juda ahumikire Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli. 17 Hinyo atu amlunga Manase, ela aenderera kulavya sadaka kpwenye mwatu mwa dzulu mwa ibada dzagbwe kala ni kpwa Mwenyezi Mlungu macheye.
18 Mahendo ganjina ga Manase na voyore kpwa Mlunguwe na go maneno ambago manabii amuambira kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, gosi higo gaandikpwa kpwenye chitabu cha mahendo ga afalume a Iziraeli. 19 Manabii aandika mambo manji kuhusu Manase, mavoyo arigovoya na vira Mlungu arivyomkubaliya, dambize zosi na ukosefuwe wa uaminifu, mwatu mwa dzulu arimodzenga mwa kuabudira vizuka na vira arivyoimisa nguzo za Ashera na arivyotengeza vizuka kabila kabado kulalamira Mlungu. 20 Manase wafwa achizikpwa phakpwe kaya. Chisha mwanawe Amoni achitawala badalaye.
Amoni mfalume wa Juda
(2 Afalume 21:19–26)
21 Amoni kala ana miaka mirongo miiri na miiri ariphoandza kutawala Juda naye watawala miaka miiri kula Jerusalemu. 22 Iye wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu dza vyo arivyohenda ise Manase. Waabudu na achilavira sadaka vizuka vyosi ambavyo ise Manase kala akavitengeza. 23 Ise Manase wadzinyenyekeza mbere za Mwenyezi Mlungu sikuze za mwisho, ela ye warema kuhenda hivyo tse. Amoni waenderera kuhenda dambi dzulu ya dambi. 24 Mwishowe atumishie ampangira njama ya kumuolaga na achimuolagira ndani ya nyumbaye. 25 Ela atu a Juda achiaolaga hara osi ariomuolaga mfalume Amoni na achimuika mwanawe Josiya akale mfalume badalaye.

33:2 33:2 Jeremia 15:4

33:4 33:4 2 Nyakati 6:6

33:7 33:7 1 Afalume 9:3–5; 2 Nyakati 7:12–18