34
Josiya mfalume wa Juda
(2 Afalume 22:1–2)
34:1 Jeremia 3:6Josiya kala ana miaka minane ariphoandza kutawala. Naye watawala miaka mirongo mihahu na mmwenga ko Jerusalemu. Josiya wahenda garigo sawa mbere za Mwenyezi Mlungu. Walunga njira za mkarewe Daudi, kayagaluka uphande wa kulume wala wa kumotso.
Josiya anakomesa ibada za milungu
(2 Afalume 23:4–20)
Kpwenye mwaka wa nane wa utawalawe, ambapho kala bado ni barobaro, Josiya waandza kumuendza Mlungu wa mkarewe Daudi. Na uriphofika mwakawe wa kumi na mbiri wa utawala, waandza kutakasa Juda na Jerusalemu, kpwa kuusa ibada za mwatu mwa dzulu na kuusa nguzo za Ashera na vizuka vyosi vya milungu ya chijeni. 34:4 2 Afalume 21:3; 2 Nyakati 33:3Atue abomola mwatu mwa kulavira sadaka mabaali kuno ye analola. Chisha achivundza-vundza mwatu mwa kufukizira uvumba murimokala dzuluze. Piya watisatisa nguzo za Ashera za kutsonga na vizuka vya vyuma vyabundwa vichikala vumbi, chisha vichimwagbwa-mwagbwa dzulu ya mbira za hinyo arioviabudu. 34:5 1 Afalume 13:2Chisha Josiya walavya mifupha ya alavyadzi-sadaka a milungu iyo ichiochwa dzulu ya himo mwatu mwa kulavira sadaka zao. Na kpwa njira iyo achitakasa Juda na Jerusalemu. Wahenda vivyo hivyo kpwenye midzi na kpwenye malalo garigorichwa magandzo hiko Manase na Efuraimu na Simioni, achifika hadi Nafutali. Wabomola mwatu mwa kulavira sadaka milungu ya chijeni, achitisatisa vizuka vya Ashera hadi zichikala dza unga na achikata-kata mwatu mwa kufukizira uvumba kpwenye tsi yosi ya Iziraeli, ndipho achiuya Jerusalemu.
Hilikiya anatsola chitabu cha shariya
(2 Afalume 22:3–20)
Uriphofika mwaka wa kumi na nane wa utawala wa mfalume Josiya, naye ariphokala akaitakasa tsi na yo nyumba, mfalume Josiya wamuhuma Shafani mwana wa Azaliya, na Maaseya, liwali wa nyo mudzi, na Joa mwana wa Joahazi, yekala muiki wa kumbukumbu, akarekebishe nyumba ya Mwenyezi Mlungu, Mlunguwe.
Nyo atu aphiya kpwa Hilikiya, mlavyadzi-sadaka mkpwulu, achendamupha zo feza zokala zikarehwa nyumbani mwa Mlungu ambazo Alawi ario arindzi a maryango, azikusanya kula kpwa Manase, na Efuraimu, na kula kpwa atu osi a Iziraeli ariokala akasala, na kula kpwa Juda yosi, na Benjamini, na kula kpwa nyo atu a Jerusalemu. 10 Pesa hizo azilavya kpwa ahendadzi-kazi ambao kala anaimirira nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Aho nao azihumira kuaripha nyo atu ariorekebisha na kudzenga luphya yo nyumba. 11 Mafundi hinyo kala ni mafundi a mbao na mafundi a kudzenga na mawe, ambao azihumira kugula mawe ga kutsongbwa, mbao za kuunganishira na boriti ili kurekebishira madzengo ambago afalume a Juda agaricha gachibanangika.
12 Atu hinyo ahenda kazi iyo kpwa uaminifu. Aimirizi aho kala ni Jahathi na Obadiya, Alawi a nyumba ya Merari na Zakariya na Meshulamu, Alawi a nyumba ya Kohathi, ili ahimize kazi. Alawi anjina osi, ambao kala ni ajuzi a kupiga vinanda, 13 aikpwa akale aimirizi a hara ariotsukula mizigo na ariohenda kazi tafwauti-tafwauti. Alawi anjina kala ni aandishi, aimirizi na arindzi a maryango.
14 Nao ariphokala anatuluza zo pesa zirizorehwa nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu, mlavyadzi-sadaka Hilikiya waona cho chitabu cha Shariya ya Mwenyezi Mlungu ambacho chalaviwa kutsupira Musa. 15 Ndipho Hilikiya achimuamba muandishi Shafani, “Nkatsola chitabu cha Shariya ndani ya yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu.” Chisha Hilikiya achimupha Shafani cho chitabu.
16 Shafani wachiphirika cho chitabu kpwa mfalume na achilavya habari kukala, “Mambo gosi urigolagiza atumishio anagahenda. 17 Pesa zirizophahikana nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu zikatuluzwa nazo zikahewa aimirizi a mafundi na nyo ahendadzi-kazi.” 18 Chisha muandishi Shafani achimuambira mfalume, “Mlavyadzi-sadaka Hilikiya akanipha chitabu hichi.” Naye Shafani achichisoma mbere za mfalume.
19 Mfalume ariphosikira higo garigo ndani ya Chitabu cha Shariya ya Mlungu, wakpwanyula nguwoze kpwa sonono. 20 Mfalume achimlagiza Hilikiya, Ahikamu mwana wa Shafani, Abudoni mwana wa Mika, muandishi Shafani na Asaya mtumishi wa mfalume, achiamba, 21 “Phiyani mkauze kpwa Mwenyezi Mlungu kpwa ajili yangu na kpwa ajili ya hinyo atu ariosala Iziraeli na Juda, kuhusu maneno ga chitabu chirichoonewa. Kpwa mana Mwenyezi Mlungu akahutsukirirwa sana kpwa vira ambavyo akare ehu taayalunga shariya zirizoandikpwa kpwenye chitabu chichi.”
22 Ndipho Hilikiya na nyo ariohumwa ni mfalume achiphiya kpwa Hulida nabii wa chichetu. Wakala mkpwaza Shalumu mwana wa Tokihathi, mwana wa Hasira, mutu wa kuimirira mavwazi ga mfalume. Naye kala anasagala lalo ra phiri ra Jerusalemu. Nao achimsemurira gosi gokala gakahendeka. 23 Phahi Hulida waambira, “Hivi ndivyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, anavyoamba mumuambire hiye achiyeahuma kpwangu, 24 kukala Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, ‘Lola! Nindareha mai dzulu ya phatu phapha na dzulu ya asagalao phapha. Nindareha lana zosi zirizoandikpwa kpwenye cho chitabu chirichosomwa mbere za mfalume wa Juda. 25 Kpwa kukala akaniricha na akafukizira milungu yanjina uvumba ili atu anitsukize na kazi zosi azihendazo, phahi, tsukizi zangu zindamwagbwa chinyume cha phatu phapha na tazindaweza kuhurizwa.’ 26 Ela ye mfalume wa Juda, chiyekuhumani mumuuzire kpwa Mwenyezi Mlungu, kuhusu maneno achigogasikira, kamuambireni kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli anaamba hivi kuhusu go maneno urigosikira, 27 ‘Kpwa kukala moyoo ukakubali upesi nawe ukagbwa maguluni mbere za Mlungu uchiphosikira manenoge chinyume cha phatu phapha na atu asagalao mumo, nawe ukagbwa maguluni mbere zangu na ukakpwanyula mavwazigo na kurira mbere zangu, mimi nami nkakusikira, Mwenyezi Mlungu anaamba. 28 Sindarehera mai higo mudzi huno na atue hadi uwe ndiphokala ukafwa dza akareo nawe undazikpwa kpwa amani, matsogo tagandaona nyo uyi ndinyoureha phatu phapha na atu asagalao mumo.’ ” Phahi achimrehera nyo ujumbe ye mfalume.
Josiya anasoma chitabu cha Shariya
(2 Afalume 23:1–3)
29 Chisha mfalume walagiza, na achikusanya vilongozi osi a Juda na a Jerusalemu. 30 Chisha ye mfalume waambuka kuphiya nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu phamwenga na atu osi a Juda na enyezi a Jerusalemu, alavyadzi-sadaka, Alawi na atu osi avyere kpwa adide. Achiasomera maneno gosi ga cho chitabu cha chilagane chophahikana ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu.
31 Halafu mfalume achiima phatuphe achiika chilagane mbere za Mwenyezi Mlungu, kukala andamlunga Mwenyezi Mlungu, na kugbwira malagizoge, shariyaze na amurize kpwa moyowe wosi na kpwa rohoye yosi, na kugbwira maneno ga chilagane, garigoandikpwa kpwenye chitabu chicho. 32 Chisha achiaambira atu a Jerusalemu na Benjamini ahende dza vivyo. Nao achiahidi kumuabudu Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare aho tu.
33 Ndipho Josiya achiusa vizuka vyosi ambavyo kala ni tsukizo kula kpwenye midzi ya Iziraeli na achiamurisha chila mutu ambaye ni Muiziraeli aabudu Mwenyezi Mlungu macheye. Hinyo atu taayaricha kumlunga Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akare aho siku zosi za utawala wa Josiya.

34:1 34:1 Jeremia 3:6

34:4 34:4 2 Afalume 21:3; 2 Nyakati 33:3

34:5 34:5 1 Afalume 13:2