35
Pasaka inasherekeywa
(2 Afalume 23:21–23)
Josiya waamuru kukala Pasaka ishereekewe himo Jerusalemu kumuishimu Mwenyezi Mlungu. Ndipho mwana ngʼondzi wa Pasaka achitsindzwa siku ya kumi na ne ya mwezi wa kpwandza.
Siku iyo Josiya waaikira alavyadzi-sadaka mazuma gao ga kuhumika kpwenye nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Waiha phamwenga Alawi ambao nkufundza shariya na ni atakatifu mbere za Mwenyezi Mlungu achiaambira, “Hiro sanduku takatifu riinjizeni ndani ya nyumba yodzengbwa ni Selemani mwana wa Daudi, mfalume wa Iziraeli. Tamlondwa kuritsukula tsona mwenu mafuzini. Muhumikireni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na atue himo. 35:4 2 Nyakati 8:14Kalani tayari kuhenda kazi yopangirwa ni Daudi, mfalume wa Iziraeli na mwanawe Selemani sawa-sawa na mazuma ga mbari zenu. Chisha imani phatu phatakatifu phamwenga na Alawi a chila kundi ra mbari zenu, ili muweze kuterya chila nyumba ya atu a Iziraeli. Dzitakaseni ili atu anaphokureherani ana ngʼondzi na ana mbuzi a Pasaka, muatsindze na muatayarishe akale sadaka kpwa Mwenyezi Mlungu. Hakikishani kukala atu akasherekeya kulengana na neno ra Mwenyezi Mlungu rolaviwa ni Musa.”
Chisha Josiya achialavira hinyo atu ambao kala akedza, ana ngʼondzi na ana mbuzi elufu mirongo mihahu na ndzau elufu tahu kpwa ajili ya sadaka ya Pasaka, kula kpwa mali za mfalume. Na maofisaa a mfalume nao achilavya kpwa hiyari mtsango wao wa nyama a sadaka kpwa ajili ya atu na kpwa ajili ya alavyadzi-sadaka na kpwa ajili ya Alawi. Alavyadzi-sadaka ahewa ni Hilikiya na Zakariya na Jehieli ambao ni aimirizi akulu a Nyumba ya kuvoya Mlungu, ana ngʼondzi na ana mbuzi elufu mbiri na magana sita na ndzau magana mahahu akale sadaka za sharee ya Pasaka. Naye Konaniya na anáo airi, Shemaya na Nethaneli, phamwenga na Hashabia, Jeieli na Jozabadi, ambao kala ni akulu a Alawi, piya aapha alavyadzi-sadaka ana ngʼondzi na ana mbuzi elufu tsano na ndzau magana matsano alaviwe kama sadaka ya pasaka.
10 Wakati chila chitu chiriphokala tayari kpwa ajili ya sharee za Pasaka, alavyadzi-sadaka na Alawi aima phatu aripholagizwa ni mfalume Josiya, kulengana na mazuma gao. 11 Chisha Alawi atsindza na achiyula ana ngʼondzi a Pasaka na milatso achiapha alavyadzi-sadaka nao achiitimvya-timvya phatu pha kulavira sadaka. 12 Hinyo Alawi atenga sadaka za kuochwa na achiaganyira atu kulengana na mbari zao, ili amlavire Mwenyezi Mlungu dza irivyolagizwa kpwenye chitabu cha Musa. Na hizo ndzau nazo piya zahendwa dza vivyo. 13  35:13 Kutsama 12:8–9Nao ana ngʼondzi a Pasaka aochwa sawa-sawa na irivyolagizwa na sadaka zanjina takatifu zatseruswa na nyungu, zanjina masufuriani, zanjina kalangoni, achihenda wangbwi wa kuaphirikira atu arye.
14 Siku yosi alavyadzi-sadaka ambao kala ni a chivyazi cha Aruni ashuulika kulavya sadaka za kuochwa na kuocha mafuha ga nyama hipho dzulu ya phatu pha kulavira sadaka. Iriphokala chila mmwenga akamala, ndipho hinyo Alawi achitayarisha nyama zao a Pasaka kpwa ajili yao enye na alavyadzi-sadaka.
15  35:15 1 Nyakati 25:1Wakati wa sharee hizo, Alawi aatayarishira nyama za Pasaka avwinadzi na arindzi ambao kala ni Alawi a chivyazi cha Asafu ili aweze kukala kpwenye mazuma gao, sawa-sawa na arivyolagiza Daudi, Asafu, Hemani na Jeduthuni, muonadzi wa mfalume. Hata arindzi a maryango ga Nyumba ya kuvoya Mlungu taayahitaji kuricha mazuma gao kpwa mana a tayarishirwa nyama zao za Pasaka ni ndugu zao.
16 Phahi siku iyo Pasaka yasherekeywa kumuishimu Mwenyezi Mlungu na achilavirwa sadaka za kuochwa dzulu ya phatu pha kulavira sadaka Mwenyezi Mlungu sawa-sawa na amuri ya mfalume Josiya. 17  35:17 Kutsama 12:1–20Na hinyo atu a Iziraeli ambao kala a hipho Jerusalemu kpwa Pasaka, chisha asherekeya sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira kpwa muda wa siku sabaa.
18 Takuna Pasaka yosherekewa dza iyo ko Iziraeli hangu wakati wa nabii Samueli. Takuna hata mmwenga wa nyo afalume a Iziraeli, ambaye wausa Pasaka dza iyo iriyouswa ni Josiya, alavyadzi-sadaka, Alawi, atu osi a Juda na osi a Iziraeli, ariokala phapho, na nyo atu asagalao Jerusalemu. 19 Pasaka ihi yasherekewa mwaka wa kumi na nane wa utawala wa mfalume Josiya.
Josiya anafwa vihani
(2 Afalume 23:28–30)
20 Bada ya mfalume Josiya kumala kuitengeza Nyumba ya kuvoya Mlungu, mfalume Neko wa Misiri, walongoza jeshire kula Misiri ili edze apigane hiko Karikemishi phephi na muho Yufurati. Naye Josiya waambuka kpwendapigana naye. 21 Ela mfalume Neko wahuma ajumbe kpwa Josiya kumuambira, “Mino sina viha na uwe, mfalume wa Juda! Sikedza pigana na uwe, ela na nyumba nriyona viha nayo. Naye Mlungu akaniamuru nihende upesi. Phahi richa kumpinga Mlungu ariye phamwenga nami asedze akakubananga.”
22 Ela Josiya warema kukubali maneno ga Neko dzagbwe kala gala kpwa Mlungu! Hipho ye wadzibadilisha ili asimanyikane na achendapigana na Neko hiko Dete ra Megido.
23 Wakati wa viha hivyo, mwanajeshi wa Misiri wamlatsa mfalume Josiya na muvwi. Naye Josiya achiambira atumishie, “Niusani hipha vihani mana nkalumizwa sana!” 24 Phahi atumishie amtuluza kula kpwa hiro garire ra kuvwehwa ni farasi, achimuinjiza kpwenye ranjina ambaro kala anaro na achimphirika hadi Jerusalemu. Naye wafwa, achizikpwa vikurani pha akaree. Atu osi a Juda na a Jerusalemu amririra Josiya.
25 Naye nabii Jeremia watunga wira wa kumririra Josiya. Kula siku iyo hinyo aimbadzi alume kpwa achetu anaphosononekera chifo cha Josiya nkuimba wira hinyo. Nayo yakala ni desturi ko Iziraeli yoandikpwa kpwenye chitabu cha sonono.
26 Mambo gosi ga Josiya chigosala, phamwenga na mahendoge manono ambago wahenda sawa-sawa na shariya ya Mwenyezi Mlungu, 27 hangu mwandzo hadi mwisho, gaandikpwa kpwenye chitabu cha mahendo ga afalume a Iziraeli na a Juda.

35:4 35:4 2 Nyakati 8:14

35:13 35:13 Kutsama 12:8–9

35:15 35:15 1 Nyakati 25:1

35:17 35:17 Kutsama 12:1–20