36
Jehoahazi mfalume wa Juda
(2 Afalume 23:30–35)
Nyo atu a yo tsi, amuhala Jehoahazi mwana wa Josiya na achimuhenda mfalume badala ya ise ko Jerusalemu. Jehoahazi kala ana miaka mirongo miiri na mihahu ariphoandza kutawala naye watawala kpwa muda wa miezi mihahu ko Jerusalemu. Chisha mfalume Neko wa Misiri achimuusa ulongozini ko Jerusalemu. Na yo tsi achiitoza kodi kilo elufu tahu na magana mane ga feza na kilo mirongo mihahu na ne za zahabu. 36:4 Jeremia 22:11–12Alafu mfalume wa Misiri wamuika Eliakimu mwanao wa Jehoahazi, akale mfalume wa Juda na Jerusalemu. Eliakimu wagalizwa dzina achiihwa Jehoyakimu, ela Neko wamuhala Jehoahazi achiphiya naye Misiri.
Jehoyakimu mfalume wa Juda
(2 Afalume 23:36—24:7)
36:5 Jeremia 22:18–19; 26:1–6; 35:1–19Jehoyakimu kala ana miaka mirongo miiri na tsano ariphoandza kutawala naye watawala miaka kumi na mwenga ko Jerusalemu. Iye wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlunguwe.
36:6 Jeremia 25:1–38; 36:1–32; 45:1–5; Danieli 1:1–2Ndipho Nebukadineza mfalume wa Babeli, waambuka achedzamshambuliya. Jehoyakimu wagbwirwa, achifungbwa na silisili na achiphirikpwa hadi tsi ya Babeli. Nebukadineza piya wahala miyo minji ya samani kula kpwa nyumba ya Mwenyezi Mlungu na achendayiika kpwenye nyumbaye ya chifalume hiko Babeli.
Mahendo ganjina ga Jehoyakimu, na go mai arigogahenda, ga kutsukiza na vira arivyophiya chinyume na Mlungu, gaandikpwa kpwenye chitabu cha mahendo ga afalume a Iziraeli na a Juda. Chisha mwanawe Jehoyakini watawala badalaye. Jehoyakini kala ana miaka minane* 36:9 Maandiko ganjina ganaamba miaka kumi na nane. ariphoandza kutawala na achitawala miezi mihahu na siku kumi ko Jerusalemu. Naye piya wamuasi Mwenyezi Mlungu, achihenda mai. 10  36:10 a Jeremia 22:24–30; 24:1–10; 29:1,2; Ezekieli 17:12; b Jeremia 37:1; Ezekieli 17:13Mwaka uriphosira, mfalume Nebukadineza wahuma ajumbe kpwendamuhala mateka Jehoyakini achimphirika hadi Babeli phamwenga na miyo ya samani kula nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Zedekiya mwanao wa Jehoyakini waikpwa akale mfalume wa Juda na Jerusalemu.
Zedekiya mfalume wa Juda
(2 Afalume 24:18–20; Jeremia 52:1–3)
11  36:11 Jeremia 27:1–22; 28:1–17Zedekiya kala ana miaka mirongo miiri na mmwenga ariphoandza kutawala na achitawala miaka kumi na mwenga kula Jerusalemu. 12 Wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu. Warema kugbwa maguluni mbere za nabii Jeremia, dzagbwe kala anagomba gola kpwa Mwenyezi Mlungu.
13  36:13 Ezekieli 17:15Tsona Zedekiya waasi mfalume Nebukadineza, ambapho kala akaapa kukala andaishimu Mwenyezi Mlungu. Ela Zedekiya kala ni mutu wa moyo mufu, warema kulunga Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli. 14 Atu a Juda na hata alavyadzi-sadaka ambao kala ni akulu ao, akosera Mlungu sana na achihenda mambo ga kutsukiza sawa-sawa na mataifa. Nyumba ya Mwenyezi Mlungu aitiya najisi dzagbwe Mlungu kala akaitakasa hiko Jerusalemu. 15 Naye Mwenyezi Mlungu waonera atue mbazi na badala ya kubananga iyo Nyumba ya kuvoya Mlungu, wahuma manabii kano kpwa kano kpwendaaonya. 16 Ela hinyo atu aatseka na kuanyetera hinyo ahumwa a Mlungu. Aenderera kubera maneno ga Mwenyezi Mlungu hadi achimtsukiza na ichikala taphana budi kuatiya adabu.
Jerusalemu Inaangamizwa
(2 Afalume 25:1–21; Jeremia 52:1–3)
17  36:17 Jeremia 21:1–10; 34:1–5Ndipho Mwenyezi Mlungu achihuma Nebukadineza mfalume wa Babeli 36:17 Chieburania chinaamba wa Akalidayo. kpwendashambuliya Jerusalemu. Nebukadineza waolaga mabarobaro aho ambao kala a phatu phatakatifu, wala kayaonera mbazi mutu yeyesi, si mchetu wala mlume, si mvyere wala mdide. Mlungu waatiya osi mkpwononi mwa Nebukadineza. 18 Nebukadineza watsukula chila chitu ambacho kala chikasala himo nyumba ya kuvoya Mlungu. Hazina za nyumba ya Mwenyezi Mlungu na hazina za mfalume na za maofisaage, zosi wazikusanya achiuya nazo Babeli.
19  36:19 1 Afalume 9:8Chisha Nyumba ya kuvoya Mlungu yaochwa ni majeshi ga Nebukadineza na ukuta wa Jerusalemu uchibomolwa na madzumbage ga chifalume na miyo ya samani yosi ichibanangbwa. 20 Hara ambao atiya upanga waateka achiphiya nao Babeli, achendakala atumwa a mfalume na a anae hadi uriphomenya utawala wa Pashia.
21  36:21 Jeremia 25:11; 29:10Juda yasala jangbwa huphu nayo yakala hivyo kpwa muda wa miaka mirongo sabaa, ili itimize Miakaye ya Kuoya. Mambo higa gahendeka sawa-sawa na neno ra Mwenyezi Mlungu arirogomba kutsupira nabii Jeremia.
Koreshi anarichira Ayahudi
auye kpwao
(Ezira 1:1–4)
22 Phahi mwaka wa kpwandza wa utawala wa mfalume Koreshi wa Pashia, ili neno ra Mwenyezi Mlungu rogombwa ni nabii Jeremia ritimiye, Mwenyezi Mlungu wamuhenda Koreshi mfalume wa Pashia aandike tangazo na ritangazwe kahi za ufalumewe wosi. Tangazo renye kala rinaamba, 23  36:23 Isaya 44:28“Koreshi, mfalume wa Pashia anaamba hivi, ‘Mwenyezi Mlungu, Mlungu ariye dzulu, wanipha falume zosi za duniani. Naye akanilagiza nimdzengere nyumba ko Jerusalemu, mudzi urio tsi ya Juda. Kpwa hivyo mwimwi mosi ambao mu atue munaweza kuuya Iziraeli na Mwenyezi Mlungu na akale phamwenga namwi.’ ”

36:4 36:4 Jeremia 22:11–12

36:5 36:5 Jeremia 22:18–19; 26:1–6; 35:1–19

36:6 36:6 Jeremia 25:1–38; 36:1–32; 45:1–5; Danieli 1:1–2

*36:9 36:9 Maandiko ganjina ganaamba miaka kumi na nane.

36:10 36:10 a Jeremia 22:24–30; 24:1–10; 29:1,2; Ezekieli 17:12; b Jeremia 37:1; Ezekieli 17:13

36:11 36:11 Jeremia 27:1–22; 28:1–17

36:13 36:13 Ezekieli 17:15

36:17 36:17 Jeremia 21:1–10; 34:1–5

36:17 36:17 Chieburania chinaamba wa Akalidayo.

36:19 36:19 1 Afalume 9:8

36:21 36:21 Jeremia 25:11; 29:10

36:23 36:23 Isaya 44:28