Chitabu cha
EZIRA
Tanga mbere
Chitabu chichi cha Ezira chinasemurira kuhusu kuuya kpwa bazi ya mateka a Chiyahudi kula Babeli, kuimarisha maisha gao na kuuyira kuabudu Mwenyezi Mlungu hiko Jerusalemu. Mambo higa ganasemurirwa kpwenye hatua zilungazo: Kpwandza ni kuhusu diba ra kpwandza ra Ayahudi kuuya kula Babeli bada ya Koreshi mfalume wa Ashuru kulavya amuri. Phiri ni kuhusu kudzengbwa luphya Nyumba ya kuvoya Mlungu na kuitenga kpwa ajili ya Mlungu, na kuuyiza luphya desturi ya kumuabudu Mlungu hiko Jerusalemu. Hahu, kundi ranjina ra Ayahudi kuuya Jerusalemu tsini ya ulongozi wa Ezira, mutu amanyaye shariya ya Mlungu. Iye waterya atu kupanga mambo ga dini, ga maisha ga kawaida na ga chiroho kahi ya atu a Iziraeli.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Kuuya kpwa diba ra kpwandza ra atu ariotsamizwa kpwa lazima 1:1—2:70
Nyumba ya kuvoya Mlungu inadzengbwa luphya na kutengbwa kpwa ajili ya Mlungu 3:1—6:22
Ezira anauya na atu anjina 7:1—10:44
1
Mfalume Koreshi
anaaruhusu Ayahudi kuuya kpwao
1:1 Jeremia 25:11; 29:10Mwaka wa kpwandza wa utawala wa mfalume Koreshi wa Pashia, Mwenyezi Mlungu wamuhenda Koreshi mfalume wa Pashia aandike tangazo na ritangazwe kahi za ufalumewe wosi, ili neno ra Mwenyezi Mlungu rogombwa ni nabii Jeremia ritimiye. Tangazo renye kala rinaamba,
1:2 Isaya 44:28“Koreshi mfalume mkpwulu wa Pashia anaamba hivi, ‘Mwenyezi Mlungu, Mlungu ariye dzulu wanipha falume zosi za duniani. Naye akanilagiza nimdzengere nyumba ko Jerusalemu, mudzi urio tsi ya Juda. Kpwa hivyo mwimwi mosi ambao mu atue munaweza kuuya Iziraeli na Mwenyezi Mlungu naakale phamwenga namwi. Phahi ambukani kuphiya Jerusalemu, mudzi urio Juda mkadzenge luphya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, Mlungu aabudiwaye Jerusalemu. Na mutu yeyesi ariyesala phatu phophosi asagalapho dza mjeni, naaterywe ni enyezi a phatu hipho na feza, zahabu, vitu, na mifugo phamwenga na sadaka ya hiyari kpwa ajili ya nyumba ya kuvoya Mlungu iriyo hiko Jerusalemu.’ ”
Hipho vilongozi a mbari ya Juda na ya Benjamini, alavyadzi-sadaka, Alawi na atu ambao Mwenyezi Mlungu waatiya msukumo wa kpwendadzenga, adzitayarisha kpwendadzenga luphya nyumba ya Mwenyezi Mlungu iriyo hiko Jerusalemu. Atu osi ariosagala nao pande zosi aaterya na miyo ya feza, zahabu, vitu, mifugo na vitu vya samani, mbali na vira vyolaviwa kama sadaka ya hiyari.
Mfalume Koreshi wavilavya vitu vya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, ambavyo Nebukadineza kala akavitsamiza kula Jerusalemu na kuviika ndani ya nyumba ya milunguye. Phahi Koreshi mfalume wa Pashia wamlagiza Mithiredathi, muiki wa hazina, ambaye waviolanga na achimupha Sheshibaza, chilongozi wa Juda. Na ihi ndiyo jumula ya vitu hivyo, mabakuli makulu mirongo mihahu ga zahabu, mabakuli elufu mwenga ga feza na marumu* 1:9 Marumu au vyetezo. Neno ra Chieburania ririrohumika hipha manaye taiwazi. ganjina mirongo miiri na tisiya, 10 mabakuli mirongo mihahu ga zahabu, mabakuli magana mane na kumi ga feza na miyo yanjina elufu mwenga. 11 Miyo yosi ya zahabu na feza yakala elufu tsano magana mane. Wakati atu ariohalwa mateka ariphokala anatuluka Babeli, Sheshibaza wahala miyo hino yosi achiuya nayo Jerusalemu.

1:1 1:1 Jeremia 25:11; 29:10

1:2 1:2 Isaya 44:28

*1:9 1:9 Marumu au vyetezo. Neno ra Chieburania ririrohumika hipha manaye taiwazi.