16
Mfalume Ahazi wa Juda
(2 Nyakati 28:1–27)
Ahazi mwana wa Jothamu, mfalume wa Juda, waandza kutawala mwaka wa kumi na sabaa wa utawala wa Peka mwana wa Remaliya, mfalume wa Iziraeli. Ahazi kala ana miaka mirongo miiri ariphoandza kutawala naye watawala miaka kumi na sita ko Jerusalemu. Kayahenda garigo sawa mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlunguwe, dza arivyohenda mkarewe Daudi, 16:3 Kumbukumbu 12:31ela walunga njira za afalume a Iziraeli, na hata achimlavya mwanawe wa chilume dza sadaka ya kuochwa, sawa na njira za kutsukiza za mataifa ganjina ambago Mwenyezi Mlungu wagazola mbere za atu a Iziraeli. Ahazi walavya sadaka na kufukiza uvumba mo mwatu mwa dzulu mwa kulavira sadaka, kpwenye vidzango na tsini ya chila muhi mkpwulu.
16:5 Isaya 7:1Chisha, Resini mfalume wa Aramu na Peka mwana wa Remaliya mfalume wa Iziraeli akpwedzapiga viha Jerusalemu, nao amzunguluka Ahazi, ela taayaweza kumturya. Wakati hinyo, Resini mfalume wa Aramu* 16:6 Aramu tafusiri zanjina zinaamba Edomu. waauyizira Aaramu 16:6 Tafusiri zanjina zinaamba Aedomu. mudzi wa Elathi na achiazoresa atu a Juda. Nao Aedomu ainjira Elathi ambako anaishi hata rero. Phahi Ahazi wahuma atu kpwa mfalume Tigilathi-Pileseri wa Ashuru kpwendamuamba, “Mino ni mtumishio tsona mwanao. Ambuka wedze unitivye kula kpwa mfalume wa Aramu na wa Iziraeli, ambao ananishambuliya.” Ahazi wahala feza na zahabu zokala ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu na hazina yokala kpwenye nyumba ya mfalume na kumphirikira dza zawadi mfalume wa Ashuru. Tigilathi-Pileseri, mfalume wa Ashuru wamphundza Ahazi, achendaushambuliya mudzi wa Damasikasi na kuuteka. Achimuolaga mfalume Resini na achiahala atu mateka hadi Kiri.
10 Mfalume Ahazi ariphophiya Damasikasi kukutana na mfalume Tigilathi-Pileseri wa Ashuru, waona phatu pha kulavira sadaka hiko Damasikasi. Phahi, wamuhumira mlavyadzi-sadaka Uriya mfwano kamili na mchoro wa phatu hipho pha kulavira sadaka. 11 Uriya wadzenga phatu pha kulavira sadaka kulengana na malagizo gosi ambago mfalume Ahazi walagiza kula Damasikasi, na achimala kuphadzenga kabila mfalume Ahazi kuuya kula Damasikasi. 12 Ahazi ariphouya kula Damasikasi, wakpwendaona hipho phatu pha kulavira sadaka, alafu mfalume waphasengerera pho phatu pha kulavira sadaka na achilavya sadaka dzuluze. 13 Walavya sadakaye ya kuochwa, ya mtsere, na ya chinwadzi, achitimvya-timvya milatso ya sadaka ya amani dzulu ya phatu pha kulavira sadaka. 14  16:14 Kutsama 27:1–2; 2 Nyakati 4:1Phatu pha kulavira sadaka pha shaba ambapho phatengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, waphausa kula mbere za nyumba ya kuvoya Mlungu, kula nafwasiye kahi-kahi ya phatuphe pha kulavira sadaka na nyumba ya Mwenyezi Mlungu, achiphaika uphande wa vurini mwa phatuphe pha kulavira sadaka. 15 Tsona mfalume Ahazi wamlagiza mlavyadzi-sadaka Uriya achimuamba, “Humira hipha phatu phangu phakulu pha kulavira sadaka kpwa kuochera sadaka za ligundzu na sadaka za unga za dziloni, sadaka za kuochwa, sadaka za unga za mfalume na za atu osi na sadaka za chinwadzi chizorehwa ni atu. Unyunyize milatso ya nyama osi a kuocha ambao andalaviwa sadaka. Ela phara phatu pha kulavira sadaka pha shaba ndaphahumira mimi kpwa kuuzira mashauri kula kpwa Mlungu.” 16 Naye mlavyadzi-sadaka Uriya wahenda higa gosi, sawa na mfalume Ahazi arivyolagiza.
17  16:17 1 Afalume 7:23–39; 2 Nyakati 4:2–6Mfalume Ahazi wakata vira viguzo vyoimisirwa birika, achiriusa kula dzulu ya hara ndzau kumi na airi a shaba na kuriika dzulu ya msingi wa mawe. 18 Na ukumbi uriohumirwa Siku ya kuoya uriodzengbwa ndani ya iyo nyumba, phamwenga na mryango wa kumenyera mfalume okala kondze, wavitsamiza kula kpwa yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu, ili kumuhamira mfalume wa Ashuru.
19 Mahendo ganjina gosi ga Ahazi gaandikpwa kpwenye chitabu cha mahendo ga afalume a Juda. 20  16:20 Isaya 14:28Ahazi wafwa na achizikpwa phamwenga na akaree kpwenye mudzi wa Daudi, naye mwanawe Hezekiya achikala mfalume badalaye.

16:3 16:3 Kumbukumbu 12:31

16:5 16:5 Isaya 7:1

*16:6 16:6 Aramu tafusiri zanjina zinaamba Edomu.

16:6 16:6 Tafusiri zanjina zinaamba Aedomu.

16:14 16:14 Kutsama 27:1–2; 2 Nyakati 4:1

16:17 16:17 1 Afalume 7:23–39; 2 Nyakati 4:2–6

16:20 16:20 Isaya 14:28