15
Mfalume Uziya wa Juda
(2 Nyakati 26:1–23)
Kpwenye mwaka wa mirongo miiri na sabaa wa utawala wa Jeroboamu mfalume wa Iziraeli, Uziya mwana wa Amaziya, mfalume wa Juda, waandza kutawala. Kala ana miaka kumi na sita ariphoandza kutawala na achitawala miaka mirongo mitsano na miiri ko Jerusalemu. Nine kala aihwa Jekoliya, kula Jerusalemu. Naye wahenda garigo sawa mbere za Mwenyezi Mlungu dza vira ise Amaziya arivyohenda. Hata hivyo, mwatu mwa dzulu mwa kulavira sadaka kpwenye myango tamuyabanangbwa, na atu aenderera kulavya sadaka na kufukiza uvumba mumo. Mwenyezi Mlungu wamtiya mfalume Uziya mahana hadi kufwakpwe. Mfalume Uziya waishi nyumba ya macheye na mwanawe Jothamu achikala muimirizi wa yo nyumba ya chifalume, na achitawala atu a yo tsi.
Phahi mambo gosi ga Uziya na gosi arigohenda gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Nyakati za afalume a Juda. 15:7 Isaya 6:1Uziya wafwa na achizikpwa vikurani pha akaree, kpwenye mudzi wa Daudi, na mwanawe Jothamu, achitawala badalaye.
Mfalume Zakariya wa Iziraeli
Zakariya mwana wa Jeroboamu wa phiri, waandza kutawala Iziraeli mwaka wa mirongo mihahu na nane wa utawala wa Uziya mfalume wa Juda. Watawala kpwa muda wa miezi sita kula Samariya. Naye, wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu dza akaree, kayaricha dambi zira za Jeroboamu mwana wa Nebati ambaye waahenda atu a Iziraeli amenye dambini. 10 Shalumu mwana wa Jabeshi wampangira njama, achimpiga mbere za atu hata achimuolaga, chisha achitawala badalaye.
11 Mahendo ganjina gosi ga Zakariya gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Iziraeli.
12  15:12 2 Afalume 10:30Phahi dzambo hiro rakala ni ahadi ya Mwenyezi Mlungu ariyomupha mfalume Jehu. Iye wamuamba, “Chivyazicho chindatawala Iziraeli hadi chivyazi cha ne.” Na ichikala hivyo.
13 Shalumu mwana wa Jabeshi waandza kutawala Iziraeli mwaka wa mirongo mihahu na tisiya wa utawala wa mfalume Uziya wa Juda na watawala kula Samariya kpwa muda wa mwezi mmwenga. 14 Menahemu mwana wa Gadi wala Tirisa kuphiya Samariya, na hiko wampiga Shalumu mwana wa Jabeshi achimuolaga, chisha achitawala badalaye. 15 Mahendo ganjina gosi ga Shalumu na njamaye ya uasi, gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Iziraeli. 16 Menahemu wabomola kabisa mudzi wa Tifusa kuandzira Tirisa na kuaangamiza enyezie phamwenga na tsi yosi iriyouzunguluka kpwa sababu taayamvugurira ryango. Wahala vitu na achiahula ndani za achetu a mimba ariokala himo.
Mfalume Menahemu wa Iziraeli
17 Menahemu mwana wa Gadi waandza kutawala Iziraeli mwaka wa mirongo mihahu na tisiya wa utawala wa mfalume Uziya wa Juda. Menahemu watawala kula Samariya kpwa muda wa miaka kumi. 18 Wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu. Kayaricha mai ga Jeroboamu mwana wa Nebati, ambaye waahenda atu a Iziraeli amenye dambini. 19 Phahi, Puli mfalume wa Ashuru washambuliya tsi ya Iziraeli, naye Menahemu achimupha kilo elufu mirongo mihahu na ne za feza ili amterye kuimarisha mamlakage dzulu ya tsi ya Iziraeli. 20 Menahemu waphaha feza iyo kpwa kualazimisha matajiri a Iziraeli kulavya mtsango wa vipande mirongo mitsano vya feza chila mmwenga. Phahi mfalume wa Ashuru kayakala Iziraeli, wauya kpwakpwe.
21 Mambo ganjina ga Menahemu na gosi arigohenda gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Iziraeli. 22 Menahemu wafwa, naye mwanawe Pekahia achitawala badalaye.
Mfalume Pekahia wa Iziraeli
23 Pekahia mwana wa Menahemu waandza kutawala Iziraeli mwaka wa mirongo mitsano wa utawala wa mfalume Uziya wa Juda. Pekahia watawala kula Samariya kpwa muda wa miaka miiri. 24 Wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu, kayaricha dambi za Jeroboamu mwana wa Nebati ambaye waahenda atu a Iziraeli amenye dambini. 25 Peka mwana wa Remaliya, yekala mkpwulu wa jeshi ra Pekahia, waungana na atu mirongo mitsano kula Giliadi achimpangira njama na achimuolaga Pekahia phamwenga na Arigobu na Ariye ndani ya ngome ya nyumba ya mfalume ko Samariya. Naye Peka achikala mfalume badalaye.
26 Mambo ganjina ga Pekahia na gosi arigohenda gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Iziraeli.
Mfalume Peka wa Iziraeli
27 Peka mwana wa Remaliya waandza kutawala Iziraeli mwaka wa mirongo mitsano na mbiri wa utawala wa mfalume Uziya wa Juda. Iye watawala kula Samariya kpwa muda wa miaka mirongo miiri. 28 Wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu, kayaricha dambi za Jeroboamu mwana wa Nebati ambaye waahenda atu a Iziraeli amenye dambini.
29 Wakati wa utawala wa Peka mfalume wa Iziraeli, Tigilathi-Pileseri, mfalume wa Ashuru, wateka midzi ya Ijoni, Abeli-Bethi-Maaka, Janoa, Kedeshi na Hazori, phamwenga na tsi za Giliadi, Galilaya na Nafutali na kuatsamiza enyezie kuaphirika Ashuru.
30 Mwaka wa mirongo miiri wa utawala wa Jothamu mwana wa Uziya mfalume wa Juda, Hoshea mwana wa Ela wapanga njama kumuasi Peka mwana wa Remaliya achimuolaga, chisha achitawala badalaye. 31 Mambo ganjina ga Peka na gosi arigohenda gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Iziraeli.
Mfalume Jothamu wa Juda
(2 Nyakati 27:1–9)
32 Jothamu mwana wa Uziya, mfalume wa Juda, waandza kutawala Juda mwaka wa phiri wa utawala wa Peka mwana wa Remaliya mfalume wa Iziraeli. 33 Jothamu kala ana miaka mirongo miiri na mitsano ariphokala mfalume wa Juda naye watawala kpwa miaka kumi na sita ko Jerusalemu. Nine kala anaihwa Jerusha, mwana mchetu wa Sadoki. 34 Jothamu wahenda garigo sawa mbere za Mwenyezi Mlungu dza vira ise Uziya arivyohenda. 35 Hata hivyo, mwatu mwa dzulu mwa kulavira sadaka milungu ya handzo tamuyabanangbwa, na atu aenderera kulavya sadaka na kufukiza uvumba mumo. Jothamu ndiye yedzenga ryango ra dzulu ra nyumba ya Mwenyezi Mlungu.
36 Mambo ganjina ga Jothamu na gosi arigohenda, gaandikpwa kpwenye chitabu cha mahendo ga afalume a Juda. 37 Wakati wa utawala wa Jothamu, Mwenyezi Mlungu waandza kumhuma mfalume Resini wa Aramu na mfalume Peka wa Iziraeli, mwana wa Remaliya, kushambuliya tsi ya Juda. 38 Jothamu wafwa na achizikpwa vikurani pha akaree ko mudzi wa Daudi. Mwanawe Ahazi achitawala badalaye.

15:7 15:7 Isaya 6:1

15:12 15:12 2 Afalume 10:30