14
Mfalume Amaziya wa Juda
(2 Nyakati 25:1–24)
Mwaka wa phiri wa utawala wa Jehoashi mwana wa Jehoahazi mfalume wa Iziraeli, Amaziya mwana wa Joashi mfalume wa Juda waandza kutawala. Wakala ana miaka mirongo miiri na mitsano ariphoandza kutawala, naye watawala kula Jerusalemu kpwa muda wa miaka mirongo miiri na tisiya. Nine waihwa Jehoadani, kula Jerusalemu. Wahenda garigo sawa mbere za Mwenyezi Mlungu, ela kahendere dza mkarewe Daudi. Iye wahenda mambo gosi dza vira ise Joashi. Mwatu mwa dzulu mwa kulavira sadaka kpwenye myango tamuyauswa na atu aenderera kulavya sadaka na kufukiza uvumba mumo.
Amaziya ariphodziimarisha kpwenye ufalume, waaolaga atumishie ariomuolaga mfalume, ambaye kala ni ise. 14:6 Kumbukumbu 24:16Ela tayaaolaga ana a aolagadzi kulengana na vira irivyoandikpwa kpwenye chitabu cha Shariya ya Musa, Mwenyezi Mlungu walagiza achiamba, “Avyazi taandaolagbwa kpwa sababu ya dambi za ana ao, wala ana taandaolagbwa kpwa sababu ya dambi za avyazi ao, ela chila mutu andaolagbwa kpwa dambize mwenye.”
Amaziya waaolaga Aedomu elufu kumi kpwenye Dete ra Munyu. Wauhala kpwa nguvu mudzi wa Sela na kuwiiha Jokitheeli, na hivi ndivyo unavyoihwa hadi rero.
Tsona Amaziya wahuma ajumbe kpwa Jehoashi mwana wa Jehoahazi, mdzukulu wa Jehu, mfalume wa Iziraeli, achimuamba, “Ndzo, hupigane.”* 14:8 Chieburania chinaamba, Ndzo, hulolane uso kpwa uso.
Ela Jehoashi mfalume wa Iziraeli wamuhumira Amaziya mfalume wa Juda ujumbe uambao, “Siku mwenga chidzihi cha miya chiihwacho mubaruti chiricho Lebanoni chahumira muhi wa muerezi urio Lebanoni ujumbe kuamba, ‘Mulóze mwanangu, mwanao mchetu.’ Ela nyama wa tsakani wa ko Lebanoni watsupira na phapho na achiuvyoga-vyoga nyo mubaruti. 10 Sambi uwe ukaiturya Edomu, vino unadzikarya. Phahi, tosheka na nyo ushindio na usale kpwako kaya, kpwa utu wani unadzitakira tabu za kukuhenda ugbwe, uwe phamwenga na atuo a Juda?”
11 Ela Amaziya kayasikira, kpwa hivyo Jehoashi mfalume wa Iziraeli, waphiya achendapigana naye. Iye na Amaziya mfalume wa Juda, akutana uso kpwa uso, kpwenye viha ko Bethi-Shemeshi, ambayo kala i Juda. 12 Atu a Juda aturywa ni atu a Iziraeli hadi chila mmwenga achichimbirira kpwakpwe kaya. 13 Na Jehoashi mfalume wa Iziraeli achimgbwira Amaziya mfalume wa Juda, hiko Bethi-Shemeshi, achimuhala hadi Jerusalemu. Joashi wabomola ukuta wa Jerusalemu kula ryango riihwaro Ryango ra Efuraimu hadi ryango riihwaro Ryango ra Pembeni seemu ya ure wa kama mita magana mairi. 14 Wahala zahabu yosi na feza yosi, na miyo yosi iriyokala ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu na hazina ya nyumba ya chifalume. Piya watsamiza atu kpwa lazima achiuya nao Samariya. 15 Mahendo ganjina gosi ga Jehoashi, usujaawe na viha arivyopigana na mfalume Amaziya wa Juda gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Iziraeli. 16 Jehoashi wafwa, na achizikpwa kpwenye vikura vya afalume a Iziraeli hiko Samariya. Mwanawe, Jeroboamu watawala badalaye.
Chifo cha mfalume Amaziya wa Juda
(2 Nyakati 25:25–28)
17 Amaziya mwana wa Joashi mfalume wa Juda waishi miaka kumi na mitsano bada ya kufwa Jehoashi mwana wa Jehoahazi mfalume wa Iziraeli. 18 Mahendo ganjina ga Amaziya gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Juda.
19 Atu ampangira Amaziya njama ya kumuolaga ko Jerusalemu. Wachimbirira mudzi wa Lakishi, ela avihae achimuhumira atu ko Lakishi, nao achendamuolagira kuko. 20 Lufure rauyizwa Jerusalemu kuno rikatsukulwa dzulu ya farasi na achizikpwa vikurani pha akaree ko Mudzi wa Daudi. 21 Tsona atu osi a Juda amuhala Uziya 14:21 Uziya dzinare ranjina kala ni Azaria. ariyekala na umuri wa miaka kumi na sita, achimuhenda mfalume badala ya ise Amaziya. 22 Bada ya chifo cha ise, Uziya waudzenga luphya mudzi wa Elathi na kuwuuyiza tsini ya utawala wa Juda.
Mfalume Jeroboamu wa phiri
wa Iziraeli
23 Jeroboamu mwana wa Jehoashi, mfalume wa Iziraeli, waandza kutawala, mwaka wa kumi na tsano wa utawala wa Amaziya mwana wa Joashi, mfalume wa Juda. Watawala kula Samariya na watawala kpwa muda wa miaka mirongo mine na mwenga. 24 Wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu, kayaricha zira dambi zosi za Jeroboamu mwana wa Nebati ambaye waahenda atu a Iziraeli amenye dambini. 25  14:25 Jona 1:1Wakombola tsi yosi yokala ya Iziraeli, kula phatu pha kumenyera Hamathi hadi Bahari ya Munyu. 14:25 Bahari ya Munyu piya kala nkuihwa Bahari ya Araba. Hivi ndivyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli arivyogomba kutsupira mtumishiwe Jona mwana wa Amitai, nabii kula Gathi-Heferi.
26 Kpwa sababu Mwenyezi Mlungu waona vira Aiziraeli arivyogaya sana, atumwa na hata atu huru, mana takuyakala na mutu yeyesi wa kuaterya. 27 Ela Mwenyezi Mlungu kayaamba kukala andaangamiza tsetsetse Aiziraeli, auke tsini ya dzuwa, hipho waativya kpwa mkpwono wa mfalume Jeroboamu wa phiri mwana wa Jehoashi.
28 Mambo ganjina ga Jeroboamu wa phiri, gosi arigohenda, viha arivyopigana kpwa usujaa, na vira arivyoikombola Damasikasi na Hamathi ambazo pho mwandzo kala ni za Juda na kuzihenda mali ya Iziraeli, gosi gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Iziraeli. 29 Jeroboamu wa phiri wafwa na achizikpwa kpwenye vikura vya afalume a Iziraeli na mwanawe Zakariya achitawala badalaye.

14:6 14:6 Kumbukumbu 24:16

*14:8 14:8 Chieburania chinaamba, Ndzo, hulolane uso kpwa uso.

14:21 14:21 Uziya dzinare ranjina kala ni Azaria.

14:25 14:25 Jona 1:1

14:25 14:25 Bahari ya Munyu piya kala nkuihwa Bahari ya Araba.