13
Mfalume Jehoahazi wa Iziraeli
Mwaka wa mirongo miiri na tahu wa utawala wa mfalume Joashi mwana wa Ahaziya mfalume wa Juda, Jehoahazi mwana wa Jehu waandza kutawala Iziraeli, achitawala kula Samariya kpwa muda wa miaka kumi na sabaa. Wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu. Wahenda dambi sawa na Jeroboamu mwana wa Nebati ambaye waahenda atu a Iziraeli amenye dambini. Kayaricha kuhenda dambi hiro. Mwenyezi Mlungu watsukirwa, achiahenda atu a Iziraeli ashindwe kpwenye viha kano kpwa kano ni mfalume Hazaeli wa Aramu na mwanawe Beni-Hadadi. Jehoahazi wamvoya Mwenyezi Mlungu, naye Mwenyezi Mlungu wamphundza, kpwa kukala waona vira mfalume wa Aramu arivyoagayisa atu a Iziraeli. Mwenyezi Mlungu achiapha Aiziraeli muokoli ambaye waakombola kula kpwa Aaramu. Halafu atu a Iziraeli achikala na amani dza siku za kpwandza. Hata hivyo taayaricha dambi za mfalume Jeroboamu ambaye waahenda atu a Iziraeli amenye dambini, ela aenderera na dambi iyo na cho chizuka cha Ashera chasala hiko Samariya.
Jehoahazi kayasarirwa ni anajeshi, ela wakala na anajeshi akuhumira farasi mirongo mitsano, magari kumi ga kuvwehwa ni farasi na anajeshi akunyendeka na magulu elufu kumi tu. Yakala hivyo kpwa sababu mfalume wa Aramu kala akaangamiza makundi ga anajeshi a Iziraeli na kugavyoga-vyoga photsi dza mavumbi.
Mambo ganjina ga Jehoahazi, gosi arigohenda na usujaawe gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Iziraeli. Jehoahazi wafwa na achizikpwa hiko Samariya, naye mwanawe Joashi waikpwa mfalume badalaye.
Mfalume Jehoashi wa Iziraeli
10 Jehoashi mwana wa Jehoahazi waandza kutawala Iziraeli, mwaka wa mirongo mihahu na sabaa wa utawala wa mfalume Joashi wa mudzi wa Juda. Iye watawala kula Samariya na watawala muda wa miaka kumi na sita. 11 Jehoashi naye wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu. Kayaricha dambi zira za Jeroboamu mwana wa Nebati ambaye waahenda atu a Iziraeli amenye dambini, ela ye waenderera kuzihenda. 12 Mambo ganjina ga Jehoashi, gosi arigohenda na usujaawe kpwenye viha arivyopigana na mfalume Amaziya wa Juda, gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Iziraeli. 13 Jehoashi wafwa na achizikpwa kpwenye vikura vya afalume a Iziraeli hiko Samariya, naye mwanawe Jeroboamu achitawala badalaye.
Chifo cha Elisha
14  13:14 2 Afalume 2:12Nabii Elisha wagbwirwa ni ukongo ambao kala undamurya. Phaphi mfalume Jehoashi wa Iziraeli wakpwendamjambosa. Wamsengerera Elisha kuno anarira achiamba, “Baba, baba! Mkanizi wa Iziraeli, uwe u dza magari ga kuvwehwa ni farasi na aphirikie!”
15 Elisha achimuamba, “Hala uha na mivi!”
Naye achihala uha na mivi. 16 Elisha wamuambira mfalume wa Iziraeli, “Tonyola uha,” mfalume achiutonyola, na Elisha achiika mikonoye dzulu ya mikono ya mfalume. 17 Alafu achiamba, “Vugula dirisha ra uphande wa mlairo wa dzuwa,” achirivugula. Elisha achiamba, “Latsa,” naye achilatsa. Nabii achiamba, “Muvwi wa Mwenyezi Mlungu wa ushindi, muvwi ambao undaturya Aaramu. Uwe undapigana na Aaramu hiko Afeki hadi uaangamize tsetsetse.”
18 Halafu Elisha achimuamba, “Hala mivi yanjina,” Mfalume achiihala. Elisha achimuamba ye mfalume wa Iziraeli, “Latsa photsi.” Mfalume walatsa mivi photsi kano tahu, chisha achiricha. 19 Ye mutu wa Mlungu wareya sana, achimuambira mfalume, “Ungelatsa kano tsano au sita hivi, hipho ungeaangamiza Aaramu tsetsetse. Ela sambi undaashinda kano tahu tu.”
20 Elisha wafwa, naye achizikpwa.
Chila mwaka, makundi ga Amoabu kala gachedzapiga viha tsi ya Iziraeli. 21 Siku mwenga, wakati Aiziraeli anjinae kala anazika mutu, chikosi dza hicho chazembuka. Phahi hinyo Aiziraeli aritsupha rira lufu kpwenye mbira ya Elisha. Mara tu lufu hiro ririphoguta mifupha ya Elisha, hiye marehemu wafufuka na achiima.
Viha kahi ya Iziraeli na Aramu
22 Mfalume Hazaeli wa Aramu waagayisa sana atu a Iziraeli wakati wosi wa utawala wa Jehoahazi. 23 Ela Mwenyezi Mlungu waasononekera na achiaonera mbazi. Waatundza vinono kpwa sababu ya chilaganeche na Burahimu, Isaka na Jakobo. Kayaangamiza wala kuaricha hata chidide hadi rero.
24 Hazaeli mfalume wa Aramu ariphofwa, Beni-Hadadi mwanawe watawala badalaye. 25 Alafu mfalume Jehoashi mwana wa Jehoahazi wateka tsona kula kpwa Beni-Hadadi mwana wa Hazaeli hira midzi ambayo kala Beni-Hadadi akaihala wakati wa viha na Jehoahazi ise wa Jehoashi. Jehoashi wamturya Beni-Hadadi kano tahu na achiuyiza midzi ya Iziraeli.

13:14 13:14 2 Afalume 2:12