12
Mfalume Joashi wa Juda
(2 Nyakati 24:1–16)
Joashi waandza kutawala Juda, mwaka wa sabaa wa utawala wa mfalume Jehu, na watawala miaka mirongo mine. Watawala kula Jerusalemu, na dzina ra nine kala aihwa Zibiya wa mudzi Beeri-Sheba. Naye Joashi wahenda garigo sawa mbere za Mwenyezi Mlungu, kpwa mana mlavyadzi-sadaka Jehoyada kala achimfundza. Hata hivyo, mwatu mwa dzulu mwa kuabudira tamuyauswa, na atu achikala anaenderera kulavya sadaka na kufukiza uvumba mumo. 12:4 Kutsama 30:11–16Ndipho Joashi waambira alavyadzi-sadaka, “Kusanyani feza zosi za vitu vitakatifu zirehwazo kpwa nyumba ya Mwenyezi Mlungu, feza za atu kulengana na chiwango cha chila mmwenga choikirwa, feza za kuusa naziri na feza zirehwazo ni atu kulengana na mioyo yao inavyoahuma arehe kpwa nyumba ya Mwenyezi Mlungu.
“Alavyadzi-sadaka ni azihale, chila mmwenga kula kpwa hara anao amanya, nao andazirekebishira nyumba ya Mwenyezi Mlungu, murimo bomoka, na chila yedzapho shida ya dzengo.”
Ela hata kufikira miaka mirongo miiri na mihahu ya utawala wa Joashi, alavyadzi-sadaka akala bado kurekebisha myanya ya yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Kpwa hivyo mfalume Joashi waiha mlavyadzi-sadaka Jehoyada na alavyadzi-sadaka anjina na achiauza, “Mbona tamuirekebisha myanya ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu? Phahi, msiphokere tsona feza kula kpwa atu, ela zilavyeni ili nyumba ya Mwenyezi Mlungu irekebishwe.” Alavyadzi-sadaka akubali kukala asiphokere tsona feza kula kpwa atu. Na wala asirekebishe myanya ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu.
Jehoyada wahala sanduku na achiombola tundu kpwenye chifwinikoche, chisha wariika phephi na phatu pha kulavira sadaka uphande wa kulume, mutu anaphoinjira ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Nao alavyadzi-sadaka ariokala anarinda mryango, aika ndani ya sanduku feza zosi zirizorehwa ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 10 Chila mara ariphoona kukala kuna feza nyinji ndani ya sanduku, muandishi wa mfalume na mlavyadzi-sadaka mkpwulu ainjira na kuolanga feza yosi iriyophahikana ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu na kuzifunga mifukoni. 11 Ariphomala kuziolanga azilavya mikononi mwa atu arioimirira kazi ya kurekebisha nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Nyo aimirizi nao kala achiaripha atu okala achirekebisha nyumba ya Mwenyezi Mlungu, maseremala, mafundi ga kudzenga, 12 mafundi a kudzenga na mawe na atsongadzi a mawe. Tsona zahumirwa kpwa kugula mbao na mawe ga kutsongbwa na kuriphira garama zanjina zosi zokala zinahusiana na kurekebishira yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 13 Ela feza hizo taziyahumika kpwa kuriphira kazi za kutengeza mabeseni ga feza, makasi ga kukata tambi za mishumaa, mabakuli, magunda, wala kpwa miyo yanjina yoyosi ya zahabu au ya feza kahi ya Nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 14 Kpwa sababu hiyo, feza zosi zahewa ahendadzi-kazi ariozihumira kurekebishira nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 15  12:15 2 Afalume 22:7Aimirizi a kazi iyo akala aaminifu kabisa. Kpwa hivyo takuyakala na lazima ya kualonda alavye isabu ya mahumizi ga feza. 16  12:16 Alawi 7:7Ela feza za sadaka za maripho ga kuusa makosa na za sadaka za kuusa dambi taziyainjizwa ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Hizo zakala ni za alavyadzi-sadaka.
17 Wakati hinyo Hazaeli mfalume wa Aramu waambuka kpwendapiga mudzi wa Gathi, na achiuhala mateka. Bada ya higo Hazaeli waelekeya Jerusalemu ili aushambuliye. 18 Joashi mfalume wa Juda wahala vitu vyosi vyotengbwa ni afalume ariomtanguliya kutawala Juda, Jehoshafati, Jehoramu na Ahaziya, na achienjereza na vyakpwe vyokala vikatengbwa ni akaree, phamwenga na zahabu yosi yokala kpwenye hazina ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, na ndani ya dzumba ra mfalume, achizihuma kpwa Hazaeli mfalume wa Aramu. Naye Hazaeli achiuka Jerusalemu.
19 Mambo ganjina ga Joashi na gosi arigohenda gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Juda.
20 Atumishie amuhendera njama na achimuolaga kpwenye nyumba ya Milo kpwenye barabara iphiyayo Sila. 21 Ariompiga na kumuolaga ni atumishie, Jozakari mwana wa Shimeathi na Jehozabadi mwana wa Shomeri. Halafu achimzika kpwenye vikura vya afalume kpwenye mudzi wa Daudi. Naye Amaziya mwanawe watawala badalaye.

12:4 12:4 Kutsama 30:11–16

12:15 12:15 2 Afalume 22:7

12:16 12:16 Alawi 7:7