11
Malikia Athalia wa Juda
(2 Nyakati 22:10—23:15)
Phahi Athalia nine wa Ahaziya ariphoona mwanawe akafwa, waunuka achiolaga atu osi a chivyazi cha chifalume cha nyumba ya Juda. Ela Jehosheba, mwana wa chichetu wa mfalume Jehoramu, ndugungbwa mchetu wa Ahaziya, wamuhala Joashi mwana wa Ahaziya chisiri-siri, kula kahi ya ana a mfalume ariokala analondwa aolagbwe. Wamuhala iye phamwenga na mreziwe achiatiya chumba cha kulala, achimfwitsa mumo, ili asionewe ni Athalia, kpwa hivyo kaolagirwe. Joashi wafwitswa ndani ya Nyumba ya Mwenyezi Mlungu kpwa muda wa miaka sita, wakati Athalia ariphokala anatawala yo tsi.
Ela mwaka wa sabaa Jehoyada wahuma ujumbe na kuakusanya akulu a anajeshi gana-gana na arindzi. Walagiza amfikire ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, naye achiika chilagane nao achiaapisha himo ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Halafu achiaonyesa Joashi mwana wa mfalume Ahaziya. Chisha waalagiza, “Mwimwi mundahenda hivi, ndiphokpwedzagbwira zuma Siku ya kuoya, dziganyeni makundi mahahu, kundi mwenga naririnde nyumba ya mfalume, kundi ranjina rindakala kpwenye ryango ra Suri na kundi ranjina rindakala kpwenye ryango nyuma ya arindzi. Hivi ndivyo ndivyorinda nyumba ya chifalume. Gara makundi mairi ambago ganamala zuma yao Siku ya kuoya gandagbwira zuma ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, ili kumrinda mfalume. Mundamzunguluka mfalume Joashi, chila mutu na silahaze mkpwononi. Mutu yeyesi ndiyesubutu kumsengerera naolagbwe. Kalani na mfalume, kokosi ndikophiya.”
Akulu a jeshi atii malagizo gosi mlavyadzi-sadaka Jehoyada arigolavya. Chila mkpwulu wareha atue osi, hara ariokala akamala zuma na hara ariokala anainjira kugbwira zuma siku ya Siku ya kuoya. Phahi akpwedza kpwa mlavyadzi-sadaka Jehoyada. 10 Tsona ye mlavyadzi-sadaka achiapha akulu a anajeshi a gana-gana mafumo na ngao zokala za mfalume Daudi, na ambazo zakala zikaikpwa ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, 11 nao arindzi aima chila mmwenga na silahaye mkpwononi, kuzunguluka ye mfalume, phephi na pho phatu pha kulavira sadaka na yo nyumba ya Mlungu kula uphande wa mwakani hadi uphande wa vurini wa yo nyumba ya Mlungu. 12 Halafu Jehoyada achimtuluza kondze mwana wa mfalume, achimvwika tadzi na achimupha nakala ya chilagane nao achimtangaza kukala mfalume na achimmwagira mafuha. Achipiga makofi na kupiga kululu achiamba, “Mfalume, kala na maisha mare!”
13 Naye Athalia ariphosikira kululu za arindzi phamwenga na za atu, waphiya kpwa hara atu ariokala ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 14  11:14 2 Afalume 23:3Aripholola, waona mfalume aimire phephi na nguzo, dza irivyokala kawaida, nao akulu a jeshi na apigi a magunda kala aimire phephi na mfalume, na enyezi osi a yo tsi kala anapiga njerejere na kupiga magunda. Phahi, Athalia wakpwanyula nguwoze na achipiga kululu achiamba, “Mapinduzi! Mapinduzi!”
15 Ndipho mlavyadzi-sadaka Jehoyada achialagiza nyo akulu a majeshi a gana-gana, ariokala anaimirira go majeshi achiambira, “Mtuluzeni kondze kahi-kahi ya asikari na mutu yeyesi ndiyemlunga muolageni kpwa upanga.” Kpwa kukala mlavyadzi-sadaka kala akaamba, “Asiolagbwe mo Nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu.”
16 Phahi amgbwira achiphiya naye hadi ryango kala richihumirwa kuinjizira farasi nyumba ya mfalume, achimuolaga phapho.
Mabadiliko ga Jehoyada
(2 Nyakati 23:16–21)
17 Tsona Jehoyada waika chilagane kahi ya Mwenyezi Mlungu na ye mfalume na nyo atu, kukala andakala atu a Mwenyezi Mlungu. Piya wahenda chilagane kahi ya ye mfalume na atu. 18 Chisha atu osi aphiya kpwenye nyumba ya Baali na kuibomola, avundza phatu pha kulavira sadaka phamwenga na vizukavye, hata achimuolaga Matani, mlavyadzi-sadaka wa Baali mbere za phatu pha kulavira sadaka. Mlavyadzi-sadaka Jehoyada waika arindzi kurinda yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 19 Wahala akulu a anajeshi gana-gana, Akari, arindzi na atu osi a yo tsi, nao achimsindikiza mfalume kula nyumba ya Mwenyezi Mlungu, achitsupira kpwenye ryango ra arindzi hadi kpwenye nyumba ya chifalume. Naye mfalume achisagala kpwenye cho chihi cha endzi cha chifalume. 20 Kpwa hivyo, atu osi ahamirwa na mudzi wosi uchihurira, bada ya Athalia kuolagbwa na upanga, ko kpwenye nyumba ya chifalume. 21 Joashi kala ana miaka sabaa ariphoandza kutawala.

11:14 11:14 2 Afalume 23:3