10
Atu a nyumba ya Ahabu anaolagbwa
Hiko Samariya Ahabu wakala na ana mirongo sabaa. Jehu achiandika baruwa na achizihuma Samariya, kpwa akulu a mudzi, kpwa atumia na kpwa arezi a atungbwa a Ahabu. Baruwa yenye yaamba hivi,
“Mwimwi muna ana a mkpwulu wenu, magari ga kuvwehwa ni farasi, farasi, silaha na midzi yenye ngome, ndiphophaha baruwa ihi, tsambulani na kumuika ariye hodari zaidi kahi ya ana a mfalume akale mfalume. Halafu mpige viha kpwa ajili ya nyumba ya mkpwulu wenu.”
Atawala a Samariya aogopha sana achiamba, “Hinyo afalume airi taayamuweza Jehu, swino hundamuwezaphi?” Kpwa hivyo mkpwulu wa nyumba ya mfalume na muimirizi wa mudzi, ashirikiana na atumia anjina na arezi, achimphirikira Jehu ujumbe huno, “Swino hu atumwao na hu tayari kuhenda rorosi ndirohuambira. Ela tahundamuika mutu yeyesi kukala mfalume. Henda vyo uonavyo ni sawa.” Jehu waandikira baruwa yanjina achiaambira, “Ichikala kpweli mu uphande wangu na mtayari kulunga malagizo gangu, nreherani hiku Jeziriili vitswa vya ana a mkpwulu wenu niviphahe muhondo saa dza zizi.”
Hinyo ana mirongo sabaa a mfalume Ahabu aishi kpwa vilongozi a Samariya, ambao kala ni arezi ao. Phahi, baruwa iriphoafikira, aahala hinyo ana a mfalume na kpwakata vitswa osi mirongo sabaa. Atiya vitswa vyao kpwenye vikaphu na kumphirikira Jehu hiko Jeziriili.
Mtumishi mmwenga wamlunga achimuamba, “Vitswa vya ana a mfalume tayari vikarehwa.”
Jehu waamba, “Viikeni photsi mafungu mairi kpwenye ryango ra mudzi, mviriche vikale hipho hadi ligundzu.” Ligundzure ariphotuluka, waima na achiambira atu osi, “Mwimwi mu atu a haki. Mino náhenda fitina, nchimuolaga mkpwulu wangu. Ela ni ani achiyeaolaga hinya osi? 10 Phahi manyani kukala maneno gosi Mwenyezi Mlungu arigogomba kuhusu atu a Ahabu gakatimiya. Mwenyezi Mlungu akagahenda gosi arigogomba kutsupira mtumishiwe Elija.” 11  10:11 Hosea 1:4Halafu Jehu waolaga atu osi a nyumba ya Ahabu ariokala akasala, nao kala anaishi Jeziriili, phamwenga na akulue, asenae na alavyadzie-sadaka. Naye kayaricha hata mutu mmwenga.
Atu a nyumba ya Ahaziya anaolagbwa
12 Chisha Jehu wauka Jeziriili, achigbwira njira ya kuphiya Samariya. Ariphofika phatu phoihwa “Kambi ya Arisa,” 13 wakutana na abari a marehemu Ahaziya mfalume wa Juda achiauza, “Mwino mu ano ani?”
Amjibu achiamba, “Swino hu abari a Ahaziya. Hukedza hiku kujambosa ana a mfalume na ana a Malikia.” 14 Tsona achiamba, “Agbwireni achere moyo.” Agbwirwa achere moyo atu mirongo mine na airi achiolagbwa phephi na chisima cha “Kambi ya Arisa.” Takuna ariyesala hata mmwenga. 15 Na Jehu ariphouka hipho, mo njirani wakutana na Jehonadabu mwana wa Rekabu, ariyekala aredza akutane naye. Jehu wamlamusa, chisha achimuuza; “Dze, u muaminifu kpwangu, dza nrivyo muaminifu kpwako?”
Jehonadabu wamjibu achiamba, “Ehe.”
Jehu achimuamba, “Ichikala ni kpweli, nipha mkpwono.”
Achimupha mkpwono na Jehu achimpandiza ndani ya gariye. 16 Achimuamba; “Huphiye ukadzionere vira nrivyo na chadi kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu.” Phahi, asafiri phamwenga kpwenye gariye. 17 Ariphofika Samariya, Jehu waolaga hara osi ariosala a nyumba ya Ahabu bila kuricha hata mmwenga wao, sawa na vira Mwenyezi Mlungu arivyomuambira Elija indakala.
Afuasi a Baali anaolagbwa
18 Jehu waakusanya atu a Samariya na achiambira, “Mfalume Ahabu wamuhumikira Baali chidide tu, ela mino ndamuhumikira zaidi. 19 Kpwa hivyo niihirani manabii osi a Baali, alavyadzi-sadaka na osi anaomuabudu. Ni lazima chila mmwenga afike, mana nalonda kumlavira Baali sadaka kulu, na yeyesi ndiyekosa kufika andaolagbwa.” Iyo yakala ni njama ya Jehu ili aphahe kuaolaga afuasi osi a Baali. 20 Jehu achiamba, “Tangazani mkpwutano wa ibada ya Baali!” Tangazo richilaviwa, 21 na Jehu waphirika habari tsi yosi ya Iziraeli. Osi ariokala anaabudu Baali akusanyika phamwenga takuna hata mmwenga ariyesala. Akpwedza osi na kuodzala kpwenye Nyumba ya kuvoya Baali kula pembe hadi pembe. 22 Halafu Jehu wamlagiza yuya ariyeimirira chumba cha nguwo za kuabudira achimuamba hivi, “Tuluza nguwo na uaphe atu osi anaohumikira Baali.”
Muimirizi watuluza nguwo hizo, achiapha. 23 Halafu Jehu wainjira kpwenye Nyumba ya kuvoya Baali achilungana na Jehonadabu na kuaambira ariokala ndani ya Nyumba ya Baali, “Lolani chila phatu na muhakikishe kukala ario himu ndani ya Nyumba ya kuvoya Baali ni hara anaomuabudu Baali macheye, na kukala taphana mutu yeyesi anayemuabudu Mwenyezi Mlungu.” 24 Tsona wainjira phamwenga na Jehonadabu ili amlavire Baali sadaka za kuochwa na sadaka zanjina, Jehu kala akaika atu mirongo minane kondze ya Nyumba ya kuvoya Baali na achiapha malagizo higa, “Olagani atu hinya osi. Yeyesi ndiyemricha hata mmwenga wao achimbire andaripha kpwa maishage!”
25 Mara tu Jehu ariphomala kulavya sadaka ya kuochwa, waambira arindzi na akulu, “Injirani muaolage osi. Musiriche hata mmwenga achimbire!” Phahi ainjira na panga zao tayari na achiaolaga osi, chisha atuluza nyufu zao kondze. Halafu ainjira kpwenye chumba cha ndani cha Nyumba ya kuvoya Baali, 26 na kutuluza nguzo yokala mo Nyumba ya Baali achiitiya. 27 Abananga nguzo phamwenga na Nyumba ya kuvoya Baali, achiigaluza Nyumba ya kuvoya Baali kukala choo, na hivi ndivyo vyokala hadi rero.
28 Hivi ndivyo Jehu arivyoangamiza ibada za Baali kpwenye tsi ya Iziraeli. 29  10:29 1 Afalume 12:28–30Ela kayaricha dambi zira za Jeroboamu mwana wa Nebati ambaye waahenda Aiziraeli amenye dambini, yani hira ibada ya vizuka vya ana ngʼombe a zahabu hiko Betheli na Dani.
30 Mwenyezi Mlungu wamuambira Jehu, “Kpwa kukala ukahenda manono kpwa kuhenda garigo haki mbere zangu, na kuahendera chivyazi cha Ahabu gosi nrigolonda uahendere. Kpwa hivyo nkakuahidi kukala chivyazicho chindatawala Iziraeli hadi chivyazi cha ne.” 31 Ela Jehu kayakala muangalifu kpwa kulunga shariya za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, na moyowe wosi. Kayaricha dambi zira za Jeroboamu ambaye waahenda atu a Iziraeli amenye dambini.
Chifo cha Jehu
32 Wakati hinyo Mwenyezi Mlungu waandza kuphunguza eneo ra tsi ya Iziraeli. Mfalume Hazaeli wa Aramu washinda tsi yosi ya Iziraeli 33 kula uphande wa mlairo wa dzuwa wa muho Joridani, tsi za Giliadi, ya Agadi, ya Arubini na ya Amanase na kula mudzi wa Aroeri urio phephi na dete ra Arinoni, yani Giliadi na Bashani.
34 Mambo ganjina ga Jehu, gosi arigohenda na usujaawe gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Iziraeli. 35 Jehu wafwa na achizikpwa Samariya. Mwanawe Jehoahazi watawala badalaye. 36 Jehu watawala Iziraeli kula mudzi wa Samariya kpwa miaka mirongo miiri na minane.

10:11 10:11 Hosea 1:4

10:29 10:29 1 Afalume 12:28–30