9
Jehu anahendwa mfalume wa Iziraeli
Siku mwenga nabii Elisha wamuiha mmwengawapho wa ana a manabii achimuamba, “Dzifunganye, hala tupa hino ya mafuha, na uphiye Ramothi-Giliadi. Uchifika kuko, muendze Jehu mwana wa Jehoshafati, mdzukulu wa Nimushi. Muphirike kanda ndani ya chumba kure na ayae, chisha uhale tupa hino ya mafuha, ummwagire chitswani na umuambe, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, “Nakumwagira mafuha ukale mfalume wa Iziraeli.” ’ Chisha vugula mryango na uuke upesi ndivyoweza, usikae.”
Phahi, nabii hiye mvulana waphiya Ramothi-Giliadi. Ariphofika, waakuta akulu a jeshi kpwenye mkpwutano. Achiaambira, “Nina ujumbeo, uwe mkpwulu.”
Jehu achimuuza, “Ni ani kahi yehu umuambiraye?”
Achimjibu achiamba, “Ni uwe, mkpwulu wa jeshi.”
9:6 1 Afalume 19:16Halafu osi airi ainjira chumba cha ndani na himo nabii wammwagira Jehu mafuha chitswani na achimuamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, anaamba hivi, ‘Nakumwagira mafuha ukale mfalume wa atu angu, Iziraeli. Nawe undaapiga atu a bwanao Ahabu ili nimriphize Jezebeli kpwa kuniolagira atumishi angu manabii, na atumishi osi a Mwenyezi Mlungu. Undahenda hivyo kpwa kukala atu osi a Ahabu ni aangamizwe. Tsona ndaolaga alume osi a Ahabu, akale atumwa au atu huru ko Iziraeli. Atue andakala dza atu a Jeroboamu mwana wa Nebati na a Baasha mwana wa Ahija. 10  9:10 1 Afalume 21:23Jezebeli kandazikpwa, lufure rindariwa ni madiya kpwenye tsi ya Jeziriili.’ ” Bada ya kugomba higo, nabii wavugula mryango na achichimbira.
11 Jehu ariphouya kpwa atumishi a bwanawe, mmwenga wao wamuuza, “Kuna shida yoyosi? Hiyu mutu wa koma analondani?”
Jehu waajibu achiamba, “Si munammanya hiyu mutu na go gakpwe agombago?”
12 Nao amuambira, “Iyo siyo kpweli! Huambire achirogomba!”
Naye waambira, “Akaniambira hivi, ‘Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, nakumwagira mafuha ukale mfalume wa Iziraeli.’ ”
13 Mara mwenga akulu ayae ahala nguwo zao, achizirundika phamwenga kpwenye ngazi ili aime dzuluye, achipiga gunda na achigomba kpwa raka ra dzulu, “Jehu ni mfalume!”
Mfalume Joramu wa Iziraeli
anaolagbwa
14 Jehu mwana wa Jehoshafati, ambaye piya ni mdzukulu wa Nimushi, wahenda mpango wa kumuasi Joramu. Joramu na atu osi a Iziraeli kala a Ramothi-Giliadi anarinda mudzi ili usishambuliwe ni Hazaeli mfalume wa Aramu. 15 Ela badaye mfalume Joramu wauya Jeziriili ili akararise vironda arivyophaha wakati wa kupigana viha na mfalume Hazaeli wa Aramu. Jehu waambira akulu ayae, “Ichikala mnalonda nikale mfalume, mutu yeyesi asituluke Ramothi kuphiya Jeziriili kuphirika habari hizi.” 16 Halafu achipanda ndani ya garire ra kuvwehwa ni farasi achiphiya Jeziriili. Joramu kala kadzangbwephola, na Ahaziya mfalume wa Juda kala achamjambosa.
17 Hipho Jehu ariphokala anaphiya, mrindzi ariyekala dzulu ya mnara wa mudzi Jeziriili waona kundi ra atu a Jehu riredza achiamba, “Naona jeshi riredza!”
Joramu achijibu achiamba, “Tsambula asikari mpandadzi-farasi mmwenga, umuhume ili akakutane nao, aauze, ‘Mredza kpwa amani?’ ”
18 Phahi, mjumbe hiye ariphophiya wakutana na Jehu na kumuambira, “Mfalume anauza, dze, uredza kpwa amani?”
Jehu wajibu achiamba, “Kpwa utu wani unauza dzulu ya amani? Uwe galuka ulungane nami!”
Mrindzi dzulu ya mnara waamba, “Mjumbe akaafikira, ela kauya.”
19 Halafu mjumbe wa phiri achihumwa kpwendamuuza Jehu, “Mfalume anauza, dze, uredza kpwa amani?”
Jehu wajibu achiamba, “Kpwa utu wani unauza dzulu ya amani? Uwe galuka ulungane nami!”
20 Mara yanjina tsona mrindzi waamba, “Mjumbe akaafikira ela kauya.” Halafu waenjereza kuamba, “Uphirikiwe wa gari ni dza wa Jehu mwana wa Nimushi, manage iye nkuphirika mairo.”
21 Phahi, Joramu mfalume wa Iziraeli achiamuru achiamba, “Tayarisha gari.”
Nao amtayarisha garire. Chisha Joramu mfalume wa Iziraeli na Ahaziya mfalume wa Juda atuluka, chila mmwenga wapanda ndani ya garire, achendakutana na Jehu. Amkuta kpwenye uwanja wa Nabothi wa Jeziriili. 22 Wakati Joramu ariphomuona Jehu, wamuuza, “Jehu, uredza kpwa amani?”
Jehu wamjibu achiamba, “Amani yani, wakati udiya na utsai wa mayoo Jezebeli ni munji?”
23 Joramu wagaluza garire, naye achimuambira Ahaziya, “Ahaziya, higo ni mapinduzi!”
24 Jehu wahala uhawe, achiutonyola kpwa nguvuze zosi nao uchimlatsa kahi-kahi ya mafuzi ga Joramu na kudunga moyowe, naye achifwa phapho hipho ndani ya garire. 25 Jehu wamuambira msaidiziwe Bidikari, “Hala hiro lufure uritsuphe himo mundani mwa Nabothi wa Jeziriili manage, tambukira uwe na mimi huriphokala hukapanda dzulu ya magari ga kuvwehwa ni farasi nyuma ya ise Ahabu, vira Mwenyezi Mlungu arivyogomba maneno higa kumuhusu. 26  9:26 1 Afalume 21:19Mwenyezi Mlungu waamba, ‘Kpwa hura mlatso ya Nabothi na kpwa milatso ya anae nriyoona dzana, ndariphiza chisasi kpwenye munda huno.’ Kpwa hivyo, hala lufu ra Joramu uritsuphe kpwenye munda wa Nabothi dza vira Mwenyezi Mlungu arivyogomba.”
Mfalume Ahaziya wa Juda
anaolagbwa
27 Ahaziya mfalume wa Juda ariphoona garigohendeka wachimbira achielekeya Bethi-Hagani,* 9:27 Bethi-Hagani manaye ni nyumba ya mundani. naye walungbwa ni Jehu. Jehu waambira anajeshie, “Mlatseni naye piya!”
Nao amlatsa muvwi ariphokala ndani ya gari ra kuvwehwa ni farasi kpwenye njira iambukayo Guri phephi na mudzi wa Ibuleamu. Halafu wazorera Megido na achifwerera kuko. 28 Akulue arihala lufure ndani ya garire ra kuvwehwa ni farasi na achiriphirika Jerusalemu. Hiko achizikpwa kpwenye mbiraye phamwenga na akaree kpwenye vikura vya afalume vya mudzi wa Daudi.
29 Ahaziya waandza kutawala Juda mwaka wa kumi na mwenga wa Joramu mwana wa Ahabu kukala mfalume wa Iziraeli.
Malikia Jezebeli anaolagbwa
30 Jehu ariphofika Jeziriili, Jezebeli achiphaha habari ya mambo chigohendeka. Wadzipaka wanda matsoni, achitengeza nyereze na achitsungurira na dirishani. 31 Jehu ariphokala anainjira ryangoni, Jezebeli wauza, “Uredza kpwa amani, we Zimuri, chiyeolaga bwanao?”
32 Jehu walola dzulu dirishani na achiuza, “Ni ani ariye uphande wangu?”
Akulu airi au ahahu ariotulwa atuluza vitswa vyao dirishani, 33 naye Jehu waambira; “Mtsupheni photsi!”
Amtsupha photsi na mlatsowe uchitapakaa dzulu ya ukuta na kpwenye farasi. Jehu achitsupiza farasi na garire dzulu ya lufure 34 chisha achiinjira ndani ya dzumba ra chifalume, achirya na kunwa, alafu achiamba, “Mzikeni hiye mchetu ariyelaniwa kpwa mana ni mwana mchetu wa mfalume.” 35 Ela ariphophiya ili akamzike, taayaona chochosi isiphokala zekeya ra chitswa na mifupha ya mikono na magulu. 36  9:36 1 Afalume 21:23Ariphouya kpwendamuambira Jehu mambo higo, ye waamba, “Hivi ndivyo Mwenyezi Mlungu arivyogomba kutsupira mtumishiwe Elija wa Tishibi achiamba, ‘Madiya gandarya mwiri wa Jezebeli kpwenye munda wa Jeziriili. 37 Lufu ra Jezebeli rindakala dza chitole ko munda wa Jeziriili, hata takuna ndiyemanya kukala yuyu ni Jezebeli.’ ”

9:6 9:6 1 Afalume 19:16

9:10 9:10 1 Afalume 21:23

9:26 9:26 1 Afalume 21:19

*9:27 9:27 Bethi-Hagani manaye ni nyumba ya mundani.

9:36 9:36 1 Afalume 21:23