8
Mchetu wa Shunemu
anauyizirwa maliye
8:1 2 Afalume 4:8–37Elisha kala akamuambira mchetu wa Shunemu yefufurirwa mwanawe, “Uka na atuo utsamire tsi yoyosi ulondayo, mana Mwenyezi Mlungu akapanga kureha ndzala ndiyokala kpwenye yo tsi kpwa muda wa miaka sabaa.” Hiye mchetu waunuka, achihenda dza vyo mutu wa Mlungu arivyogomba. Waphiya phamwenga na atue na achendaishi ujenini, tsi ya Afilisti kpwa miaka sabaa.
Miaka sabaa iriphosira, wauka kula tsi ya Afilisti achiuya Iziraeli, na achendamvoya mfalume auyizirwe nyumbaye na mundawe. Wamkuta mfalume anabisha na Gehazi mtumishi wa mutu wa Mlungu achiamba, “Niambira vilinje vyohendwa ni Elisha.” Gehazi ariphokala anamuambira mfalume vira Elisha arivyofufula mutu, yuya mchetu ariyefufurirwa mwana achitsoloka na mwanawe achedzamvoya mfalume ili auyizirwe nyumbaye na mundawe. Gehazi achiamba, “Bwana wangu Mfalume, hiye mchetu ambaye che nakusemurira, ni hiyu, na hiyu ndiye mwanawe yefufulwa ni Elisha!” Mfalume ariphomuuza mchetu iye, naye wamsemurira. Mfalume achimuiha mkpwulu wa jeshire na achimuamba, “Muuyizire mchetu hiyu maliye yosi, phamwenga na mapato gosi ga mindaye kpwa muda wosi hangu ariphouka tsi hino hadi rero.”
Chifo cha Beni-Hadadi
Chisha Elisha waphiya Damasikasi. Wakati hinyo mfalume Beni-Hadadi wa Aramu kala ni mkpwongo na achiambwa, “Mutu wa Mlungu, kala akedza, a phapha Damasikasi.” Phahi ye mfalume wamuambira Hazaeli mkpwulu wa jeshire, “Mphirikire hiye mutu wa Mlungu zawadi ukamuambire aniuzire kpwa Mwenyezi Mlungu ichikala ndaphola au viphi.” Hazaeli wapakiya zawadi za chila aina ya mavuno ga Damasikasi chipimo cha mizigo ya ngamia mirongo mine na kumphirikira Elisha. Ariphofika kpwa Elisha wamuambira, “Mwanao, Beni-Hadadi, mfalume wa Aramu akanihuma kpwako, anakuuza, ‘Dze, mino ndaphola ukongo huno?’ ”
10 Phahi Elisha wamjibu achimuamba, “Muambire kukala kpwa kpweli andaphola. Ela Mwenyezi Mlungu akanionyesa kukala andafwa.” 11 Halafu Elisha wamtumburira matso Hazaeli hata achigbwirwa ni wasiwasi. Kpwa gafula, Elisha mutu wa Mlungu waandza kurira.
12 Hazaeli achimuuza, “Bwana wangu, mbona unarira?”
Elisha wamjibu achiamba, “Kpwa sababu namanya mai ambago undaahendera atu a Iziraeli. Undaocha ngome zao na moho, na kuaolaga barobaro ao, undaakata ana aho vipande-vipande na achetu aho enye mimba undaahula.”
13  8:13 1 Afalume 19:15Naye Hazaeli wauza, “Mino mtumishio ni chitu kpweli? Mino nriye sawa na diya ndawezadze kuhenda mambo makulu dza higo?”
Elisha wamjibu achiamba, “Mwenyezi Mlungu akanionyesa kukala undakala mfalume wa Aramu.”
14 Halafu Hazaeli wauka phara ariphokala Elisha, achiuya kpwa bwanawe. Mfalume Beni-Hadadi achimuuza, “Elisha akakuambira utu wani?”
Hazaeli wamjibu achiamba, “Akaniambira kukala, kpwa kpweli undaphola.”
15 Ela siku iriyolungira Hazaeli wahala burangeti, achirivwika madzini, chisha achimbwiningiza naro usoni hadi achifwa. Hazaeli achitawala tsi ya Aramu badalaye.
Mfalume Jehoramu wa Juda
(2 Nyakati 21:1–20)
16 Mwaka wa tsano wa utawala wa Joramu mwana wa Ahabu, mfalume wa Iziraeli, Jehoramu mwana wa Jehoshafati, mfalume wa Juda, waandza kutawala. 17 Jehoramu kala ana miaka mirongo mihahu na miiri ariphoandza kutawala, naye watawala ko Jerusalemu kpwa muda wa miaka minane. 18 Jehoramu walunga njira za afalume a Iziraeli dza nyumba ya Ahabu irivyohenda, mana walóla mwana mchetu wa Ahabu. Naye wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu. 19  8:19 1 Afalume 11:36Ela Mwenyezi Mlungu kayalonda kuangamiza Juda, kpwa sababu ya Daudi mtumishiwe, mana waahidi kukala chivyaziche chindaenderera kutawala hata kare na kare.
20  8:20 Mwandzo 27:40Wakati wa utawala wa Jehoramu, atu a Edomu arema kutawalwa kula Juda, achitawaza mfalume wao.
21 Kpwa hivyo Jehoramu wauka na magarige gosi ga kuvwehwa ni farasi kuphiya Sairi. Watuluka usiku na vilongozie a magari ga kuvwehwa ni farasi achiashambuliya Aedomu ariokala akamzangira. Ela jeshire rachimbira, richiuya kpwao mudzini. 22 Hivyo ndivyo atu a Edomu arivyorema kutawalwa ni Juda hadi rero. Wakati inyo-inyo atu a mudzi wa Libuna nao piya arema utawala wa Jehoramu.
23 Mambo ganjina ga Jehoramu na gosi arigohenda gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Juda. 24 Jehoramu wafwa na achizikpwa vikurani pha afalume a mudzi wa Daudi, naye Ahaziya mwana wa Jehoramu, achitawala badalaye.
Mfalume Ahaziya wa Juda
(2 Nyakati 22:1–6)
25 Ahaziya mwana wa Jehoramu mfalume wa Juda waandza kutawala mwaka wa kumi na mbiri wa utawala wa Joramu mwana wa Ahabu mfalume wa Iziraeli. 26 Ahaziya kala ana miaka mirongo miiri na miiri ariphoandza kutawala. Naye watawala kpwa muda wa mwaka mmwenga ko Jerusalemu. Nine kala aihwa Athalia, mdzukulu wa Omuri, mfalume wa Iziraeli. 27 Iye naye walunga njira za nyumba ya Ahabu, na achihenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu, dza vyo irivyohenda yo nyumba ya Ahabu, mana kala akalóla mchetu kula nyumba ya Ahabu.
28 Mfalume Ahaziya waphiya na Joramu mwana wa Ahabu kupigana viha na Hazaeli mfalume wa Aramu ko Ramothi-Giliadi na Joramu achilumizwa ko vihani. 29 Mfalume Joramu wauya Jeziriili ili aphahe kurarisa vironda arivyoviphaha vihani hiko Rama, arikopigana na Hazaeli mfalume wa Aramu. Naye Ahaziya mwana wa Jehoramu, mfalume wa Juda wakpwendamjambosa Joramu mwana wa Ahabu hiko Jeziriili, kpwa mana kala akalumizwa.

8:1 8:1 2 Afalume 4:8–37

8:13 8:13 1 Afalume 19:15

8:19 8:19 1 Afalume 11:36

8:20 8:20 Mwandzo 27:40