7
Elisha wamjibu achiamba, “Sikiza neno ra Mwenyezi Mlungu, hivi ndivyo Bwana Mlungu aambavyo, ‘Muhondo saa dza ihi, himu Samariya kilo tahu za unga mnono wa nganu zindagulwa kpwa chipande chimwenga cha feza, na kilo sita za shayiri kpwa chipande chimwenga cha feza.’ ”
Jemedari mrindzi wa mfalume wamuambira Elisha, “Hata kama Mwenyezi Mlungu mwenye angehenda madirisha mlunguni, dzambo hiri ringewezekana?” Elisha wamjibu achiamba, “Undaona na matsogo mwenye, ela kundavirya.”
Anajeshi a Aramu anachimbira
Kpwakala atu a ne enye ukongo wa mahana ariokala kondze ya ryango ra mudzi wa Samariya ambao aambirana, enye kpwa enye; “Kpwa utu wani uenderere kukala phapha hata hufwe na ndzala? Taphana mana kuinjira kpwenye mudzi kpwa sababu hiko kuna ndzala na hundafwa na huchikala phapha piya hundafwa. Kpwa hivyo huphiyeni kpwenye kambi ya Aaramu. Ichikala andahuricha huishi, hundaishi; ichikala andahuolaga, hufwe.” Hipho, jiza ririphoandza kuanda aphiya kpwenye kambi ya Aaramu, ela ariphofika hiko, takuyakala na mutu. Manage Mwenyezi Mlungu kala akahenda jeshi ra Aaramu asikire sauti dza ya jeshi kulu rokala na magari ga kuvwehwa ni farasi na farasi. Aaramu afikiriya kukala mfalume wa Iziraeli akaripha afalume a Ahiti na Amisiri edze ahushambuliye. Phahi, usiku, Aaramu achimbira osi kpwa ativye roho zao achiricha mahema gao, farasi na punda ao, na hata kambi yao airicha vyo irivyokala.
Hara atu a ne a mahana ariphofika mwisho wa kambi, ainjira ndani ya hema mwenga, achirya na kunwa, achihala feza, zahabu na nguwo, achendafwitsa. Ainjira kpwenye hema ranjina na achihenda vivyo hivyo. Ela achiambirana; “Ugahendago sigo manono! Hino huriyonayo rero ni habari nono, na ichikala hundagodzera hadi ligundzu, bila shaka hundatiywa adabu. Uphiyeni mara mwenga ukaambire atu a nyumba ya mfalume!” 10 Kpwa hivyo, auka kpwenye kambi ya Aaramu na achiiha arinda ryango ra mudzi na kuaambira, “Swino waphiya kpwa kambi ya Aaramu na tauyaona wala kusikira mutu yeyesi. Farasi na punda bado akafungbwa, na mahema ukagaona vivyo arivyogaricha.”
11 Arinda ryango aiha mutu achimuhuma kubaza habari iyo nyumba ya mfalume. 12 Dzagbwe kala bado kuna jiza, mfalume walamuka na achiambira akulu a jeshire; “Mino namanya mpango wa Aaramu! Aho anamanya kukala swino huna ndzala. Sambi akaricha kambi yao achadzifwitsa kusudi huchendaendza chakurya, augbwire osi huchere moyo na mudzi auhale.”
13 Mmwengawapho wa akulue wamuamba; “Nakuvoya, uhume atu achache na farasi atsano a hara ariosala ili aphiye akaone kukahendeka utu wani. Napho andafikpwa ni rorosi taindakala hasara kulu zaidi kuriko ihi ya Aiziraeli osi anaofwa hipha.” 14 Phahi achitsambula atu airi na magari gao ga kuvwehwa ni farasi. Mfalume achiahuma aalunge Aaramu achiamba; “Phiyani mkaalole.” 15 Atu hinyo aphiya hadi muho Joridani na himo njirani mosi kala mtele nguwo na miyo yanjina yotsuphiwa ni Aaramu kpwa hata aweze kuzola upesi. Hipho, ahumwa auya achedzammanyisa mfalume. 16 Phahi atu a Samariya atuluka achendahala vitu kula kpwenye kambi ya Aaramu. Kama vira Mwenyezi Mlungu arivyogomba, kilo tahu za unga mnono wa nganu zichigulwa kpwa chipande chimwenga cha feza, na kilo sita za shayiri kpwa chipande chimwenga cha feza.
17 Naye mfalume wamuika yuyatu jemedari mrindziwe, aimirire atu pho ryango ra mudzi. Jemedari iye wavyogbwa-vyogbwa ni atu hipho ryangoni, hadi achifwa dza viratu Elisha mutu wa Mlungu arivyotabiri wakati mfalume ariphophiya kumuona. 18 Phahi yakala dza viratu mutu wa Mlungu arivyomuambira mfalume kukala, “Muhondo saa dza hino, himu Samariya kilo tahu za unga mnono wa nganu zindagulwa kpwa chipande chimwenga cha feza, na kilo sita za shayiri kpwa chipande chimwenga cha feza.” 19 Yuya jemedari mrindzi wa mfalume kala akamuambira Elisha, “Hata kala Mwenyezi Mlungu mwenye angehenda madirisha mlunguni, dze, dzambo hiro ringewezekana?” Naye Elisha kala akamjibu achiamba, “Undaona kpwa matsogo mwenye, ela uwe kundavirya.” 20 Na hivi ndivyo irivyokala, wavyogbwa-vyogbwa ni atu hipho ryangoni hadi achifwa.