6
Mbadzo inaelea dzulu ya madzi
Siku mwenga, anafundzi a manabii amlalamikira Elisha achiamba; “Phatu hipha hukalapho tsini ya ulongozio taphahutosha! Huruhusu uphiye Joridani hukakate chila mutu muhi mmwenga ili hudzidzengere phatu pha kuhutosha.”
Elisha waajibu achiamba, “Aya phiyani.”
Mmwenga wao wamvoya achiamba; “hunakuvoya ukubali kuphiya phamwenga na ahumwao.”
Naye wajibu achiamba; “Ndaphiya namwi.”
Hivyo waphiya phamwenga nao, na ariphofika muho Joridani, aandza kukata mihi. Mmwenga wao ariphokala anakata mihi, mbadzoye yakongoloka, ichigbwa ndani ya madzi. Naye warira achiamba; “Sambi bwana wangu ndahendadze? Shaka hiro! Mbadzo hino nkahendaivoya!”
Mutu wa Mlungu achiuza; “Ikagbwerera phaphi?”
Mutu hiye wamuonyesa phokala ikagbwa. Elisha wakata chigongo, achichitsupha ndani ya madzi phapho phariphogbwa yo mbadzo nayo mbadzo ichiolea dzulu ya madzi. Elisha achimuamba, “Ihale.” Naye wagolosa mkpwono, achiihala.
Majeshi ga Aaramu
ganahendwa vipofu
Phahi, kpwakala na viha kahi ya Aaramu na Aiziraeli. Mfalume wa Aaramu wahenda mashauri na akulu a jeshire dzulu ya phatu ndiphopiga kambi. Ela ye Mutu wa Mlungu wamuhumira mfalume wa Iziraeli ujumbe adzimanyirire asitsupe na phatu hipho, kpwa mana Aaramu andamshambuliya. 10 Phahi, mfalume wa Iziraeli waphirika jeshire phephi na phatu ariphoambirwa ni mutu wa Mlungu. Elisha waenderera kumuonya mfalume naye mfalume wadziika katika hali ya kudzimanyirira. Hivyo mfalume achimtivya si mara mwenga, si kano mbiri.
11 Mfalume wa Aramu wareyezwa sana ni hali hiyo. Phahi waiha akulu a jeshire, achiauza; “Niambirani ni ani kahi yenu ariye uphande wa mfalume wa Iziraeli?”
12 Mmwenga wao wajibu achiamba, “Hata, bwana wangu, mfalume, taphana ariye uphandewe; ela ahendaye hivi ni Elisha, nabii ariye hiko Iziraeli. Iye nkumuambira mfalume wa Iziraeli mambo gosi ugombago hata uchikala u ndani ya chumbacho cha kulala.”
13 Mfalume waambira; “Phiyani mkamanye phatu anaphoishi nami ndahuma atu akamgbwire.”
Achiambirwa kpwamba, “Elisha akala Dothani.” 14 Kpwa hivyo mfalume wahuma diba kulu ra jeshi phamwenga na farasi na magari ga kuvwehwa ni farasi. Kundi hiro rafika hiko usiku na achizangira mudzi. 15 Mtumishi wa ye Mutu wa Mlungu aripholamuka chiti, ligundzure na kutuluka kondze, waona jeshi phamwenga na farasi na magari ga kuvwehwa ni farasi gakauzangira mudzi. Wauya ndani achendaambira; “Shaka hiro! Bwana wangu! Sambi hundahendadze swino?”
16 Elisha wamjibu achiamba, “Usiogophe kpwa mana ario phamwenga naswi ni anji kuriko ario phamwenga nao.” 17 Chisha Elisha achivoya; “Mwenyezi Mlungu, mvugule matso ili aphahe kuona!”
Phahi, Mwenyezi Mlungu achimvugula matso yuya mtumishi, achiona farasi na magari ga kuvwehwa ni farasi ga moho gakagota mwango wosi, kumzunguluka Elisha.
18 Aaramu ariphomlunga akamgbwire, Elisha wamvoya Mwenyezi Mlungu achiamba; “Nakuvoya uahende vipofu atu aha!” Phahi waahenda vipofu sawa-sawa na voyo ra Elisha. 19 Halafu Elisha waalunga na achiaambira; “Mukaangamika njira, na uhu mudzi sio muweendzao. Nilunga-lungani nami ndakuphirikani kpwa ye mutu munayemuendza.” Naye waalongoza hadi Samariya.
20 Mara tu ariphoinjira kpwenye mudzi, Elisha wavoya achiamba; “Mwenyezi Mlungu, atu hinya angʼaze matso aphahe kuona.” Phahi Mwenyezi Mlungu waangʼaza matso. Nao adzikuta a kahi-kahi ya mudzi wa Samariya. 21 Mfalume wa Iziraeli ariphoaona Aaramu, wamuuza Elisha; “Baba, niaolage? Niaolage?”
22 Elisha wajibu achiamba, “Hata, usiaolage. Dze, unalonda kuaolaga atu uchioateka kpwa upangao na muvwio? Aphe chakurya na madzi, arye na anwe chisha uaariche auye kpwa bwana wao.”
23 Mfalume wa Iziraeli achiahendera karamu kulu. Ariphomala kurya na kunwa, achiauyiza kpwa bwana wao. Kula wakati hinyo, Aaramu taayaishambuliya tsona tsi ya Iziraeli.
Mudzi wa Samariya unazangirwa
24 Bada ya higo, mfalume Beni-Hadadi wa Aramu wakusanya jeshi rosi achendazangira mudzi wa Samariya. 25 Mudzi wa Samariya uriphozangirwa, ndzala yakala kulu sana. Hata chitswa cha punda chichiguzwa kpwa vipande mirongo minane vya feza, na robo kilo ya mavi ga njiya yagulwa kpwa vipande vitsano vya feza.
26 Siku mwenga, mfalume wa Iziraeli ariphokala anatsupa na dzulu ya ukuta wa mudzi, wasikira mchetu anamuiha; “Nterya, bwana wangu mfalume!”
27 Mfalume wamuambira, “Mwenyezi Mlungu asiphokuterya, mino msada ndauphahaphi? Kula kpwa phatu pha kuwagira mtsere au kula phatu pha kuminyira zabibu?” 28 Mfalume achienderera kumuuza, “We, shidayo nini?”
Ye mchetu wamjibu achiamba; “Dzuzi mchetu hiyu wanishauri hurye mwanangu na siku ya phiriye hundarya wakpwe. 29  6:29 Kumbukumbu 28:57; Sonono za Jeremia 4:10Huchimjita mwanangu, huchimurya. Siku ya phiriye námuamba, ‘Haya lavya ye mwanao humurye,’ ela ye achikala akamfwitsa!”
30 Mara mfalume ariphosikira maneno ga mchetu hiye wakpwanyula nguwoze kpwa utsungu, na atu ariokala phephi na ukuta aona kukala ndani ya nguwoye, akavwala gunia. 31 Naye waamba; “Mlungu aniolage, ichikala rero Elisha mwana wa Shafati kandakatwa chitswa!” 32 Halafu wahuma muhumwa kpwendamreha Elisha.
Ela Elisha ye, kala asegere mwakpwe nyumbani, na atumia asegere phamwenga naye. Kabila ya muhumwa wa mfalume kufika, Elisha waambira atumia, “Yuya muolagadzi akamuhuma mutu edze anikate chitswa! Achifika hipha, fungani mryango, wala msimuruhusu ainjire. Bwanawe piya anamlunga nyuma.”
33 Kabila kadzangbwemala kugomba, yuya muhumwa wa mfalume wafika. Ndipho mfalume achiamba, “Mai gaga gala kpwa Mwenyezi Mlungu! Kpwa utu wani nienderere kugodza kula kpwa Mwenyezi Mlungu?”

6:29 6:29 Kumbukumbu 28:57; Sonono za Jeremia 4:10