5
Naamani anaphozwa mahana
5:1 Luka 4:27Mfalume wa Aramu kala ana mkpwulu wa majeshige yemuona kukala mutu mkpwulu na achimuishimu sana mana kutsupira iye, Mwenyezi Mlungu wairehera tsi ya Aaramu ushindi. Mkpwulu hiyu waihwa Naamani. Naamani kala ni asikari hodari, ela kala ana ukongo wa mahana. Phahi, yakala vikosi vya Aaramu viriphouya kula Iziraeli, akpwedza na msichana kula kuko, naye achikala anamuhumikira mkpwaza Naamani. Siku mwenga wamuambira tajiriwe, mkpwaza Naamani; “Kala bwana wangu angephiya kumuona nabii ariye Samariya. Mana mahanage gangephozwa.” Naamani waphiya kpwa mfalume achendasemurira mambo arigosikira kula kpwa msichana yela Iziraeli. Naye mfalume wa Aramu achimuamba; “Haya phahi phiya, ni ndamphirikira baruwa mfalume wa Iziraeli.”
Hipho Naamani waphiya, achitsukula talanta kumi za feza, vipande elufu sita vya zahabu na mavwazi kumi manono. Naye wamrehera mfalume wa Iziraeli hira baruwa kula kpwa mfalume wa Aramu. Baruwa yenye yaamba hivi,
“Baruwa hino ndiphokufikira manya kukala, nkamuhuma mtumishi wangu Naamani ili uphoze ukongowe wa mahana.”
Ela ye mfalume wa Iziraeli ariphosoma baruwa iyo wakpwanyula nguwoye na achiamba; “Kpwani mino ni Mlungu niolage na kutiya roho, ndipho mutu hiyu akahuma mtumishiwe, edze nimphoze mahana? Bila shaka mutu hiyu ananiendza kondo!”
Ela Elisha, yuya mutu wa Mlungu, ariphosikira kukala mfalume wa Iziraeli akakpwanyula nguwoye wahuma ujumbe kpwa mfalume, achimuuza; “Kpwa utu wani ukakpwanyula nguwoyo? Muhume mutu hiye kpwangu, naye andamanya kukala kuna nabii ku Iziraeli!”
Phahi Naamani wakpwedza na farasie na magarige ga kuvwehwa ni farasi hadi mryangoni pha nyumba ya Elisha. 10 Elisha wahendahuma mtumishiwe amuambire; “Phiya ukaoge kano sabaa kpwenye muho Joridani, nawe mwirio undauya na undakala swafi.”
11 Ela Naamani wareya sana, achiphiya vyakpwe kuno anaamba; “Lola, yuno, nkaona andatuluka edze aime na avoye kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlunguwe, atsupize mkpwonowe pho phatu phenye mahana na aniphoze! 12 Dze, miho Abana na Faripari ya Damasikasi si bora kuriko miho yosi ya Iziraeli? Dze, nisingeweza kuoga hiko na nkaphola?” Phahi wagaluka na achiuka kuno akareya sana.
13 Ela atumishie amsengerera achimuamba; “Baba, kala ye nabii angekuambira ukahende dzambo fulani gumu, usingehenda wee? Sambi, unashindwa ni utu wani nawe ukaambirwa, ‘Kaoge uphole’?” 14 Phahi, Naamani wateremuka muho Joridani achidzitabwisa himo kano sabaa, dza arivyolagizwa ni Elisha mutu wa Mlungu, naye achiphola tsetsetse. Mwiriwe uchiuya vinono uchikala dza wa mwana mtsanga, naye achikala swafi. 15 Halafu Naamani phamwenga na atue osi, auya kpwa yuya mutu wa Mlungu, achendaima mbereze, achimuamba; “Vivi namanya kukala takuna Mlungu duniani kosi, ela katika Iziraeli macheye. Phahi nakuvoya ukubali zawadi kula kpwa mtumishio.”
16 Ela Elisha waamba; “Viratu Mwenyezi Mlungu, ye ambaye mino namuhumikira, aishivyo, sindaphokera zawadi yoyosi.”
Naamani wamʼbembeleza ahale, ela Elisha warema tsetsetse. 17 Ndipho Naamani achimuamba; “Ichikala kundaphokera zawadi zangu, phahi nakuvoya umuphe mtumwao mtsanga chiasi cha kuweza kutsukulwa ni nyumbu airi, mana kula rero mino mtumwao sindalavya sadaka za kuochwa wala sadaka kpwa milungu yanjina ela tu kpwa Mwenyezi Mlungu. 18 Navoya Mwenyezi Mlungu aniswamehe mimi mtumishiwe dzambo riri mwenga tu! Hipho mfalume wangu ndiphoinjira nyumba ya Rimoni mlungu wa Aaramu ili kusujudu na akale akagbwira mkpwono wangu hata achizama nidzikute nami nkazama naye, navoya Mwenyezi Mlungu aniswamehe dzambo hiro!”
19 Elisha wamuambira; “Phiya na amani.” Naamani waphiya vyakpwe.
Ariphokala Naamani kadzangbwefika kure, 20 Gehazi, mtumwa wa Elisha mutu wa Mlungu, waamba; “Bwana wangu akamricha Naamani wa Aramu aphiye bila kuphokera chochosi arichoreha. Naapa kpwa Mwenyezi Mlungu aishivyo, namzorera ili nphahe chitu kula kpwakpwe.” 21 Hipho Gehazi wamzorera Naamani. Naamani ariphoona kuna mutu anamzorera, watserera kula kpwenye garire ra kuvwehwa ni farasi, achendamuuza; “Dze, kukagbwani koo?”
22 Gehazi wajibu achiamba “Mambo gosi ni sawa ela tu bwana wangu akanihuma nikuambire kukala hivi sambi akaphokera atu airi, ana a manabii kula tsi ya myango ya Efuraimu, naye angemendza uaphe talanta mwenga ya feza na nguwo mbiri nono.”
23 Naamani waamba; “Kala razi kuphokera talanta mbiri za feza.” Wamsii, chisha achimfungira talanta mbiri za feza kpwenye mifuko miiri, na nguwo nono mbiri, achiapha ahendadzi-kazie airi na achialagiza amtsukurire Gehazi. 24 Ariphofika dzulu ya mwango phatu Elisha ariphoishi, Gehazi wahala hivyo vitu kula kpwa atumishi a Naamani achendavifwitsa mo nyumbani. Alafu achilagana na hara ahumwa nao achiphiya vyao.
25 Ndipho Gehazi achiinjira kpwa Elisha kumuhumikira. Elisha achimuuza; “Ulaphi?”
Gehazi wajibu; “Mtumwao kakaphiya phatu phophosi.”
26 Ela Elisha wamuamba; “Unaona roho yangu taikaphiya phamwenga nawe wakati mutu yuya achiphotserera ndani ya garire ra kuvwehwa ni farasi na kpwedzakutana nawe? Huno ndio wakati wa kuphokera feza na nguwo, minda ya mizaituni na mizabibu, mangʼondzi na ngʼombe au atumishi a chilume na achetu? 27 Phahi mahana ga Naamani gandakugbwira uwe na chivyazicho ndicho kpwedza kare na kare.”
Hipho, Gehazi wauka mbere za Elisha kuno akagbwirwa ni mahana, hata akakala mwereru dza bafuta.

5:1 5:1 Luka 4:27