4
Elisha anamterya gungu mchiya
Phahi, mchetu mmwenga kahi ya akaza anafundzi a manabii wamlunga Elisha achimuamba, “Mtumwao, mlume wangu wafwa, na kama vira unavyomanya, wakala mwenye kumuogopha Mwenyezi Mlungu. Ela mdeniwe akedza kuahala anangu airi akale atumwae.”
Elisha achimuuza, “Sambi nkuterye nani? Niambira chira urichonacho kpwako.”
Mayo yuya gungu wamjibu achiamba, “Mino mtumishio sina chitu chochosi ela tupa ndide ya mafuha.”
Elisha wamuambira, “Phiya kpwa majiranigo gosi, ukavoye miyo mihuphu minji. Tsona uphiye, uwe phamwenga na anao, mdzifungire ndani ya nyumba, na muandze kuodzaza mafuha. Chila mwiyo mndioodzaza, wiikeni kanda.”
Phahi waphiya na kudzifungira ndani ya nyumba na anae. Nao anae achikala anamrehera miyo naye achikala anamimina mafuha ndani ya miyo hiyo. Iriphoodzala yosi, wamuambira mwanawe mmwenga, “Nrehera mwiyo wanjina.”
Mwanawe wamjibu achiamba, “Yosi ikaodzala!”
Hipho mafuha gachisika kutuluka. Wauya kpwa mutu wa Mlungu na kumsemurira mambo higo. Naye mutu wa Mlungu wamuambira, “Phiya ukaguze higo mafuha na uriphe madenigo, ndipho uwe na anao mundaishi kpwa kuhumira ndichosala.”
Elisha na mchetu tajiri Mshunemu
Siku mwenga Elisha waphiya Shunemu, ambako kpwakala mchetu mmwenga tajiri. Mchetu yuya wamualika kpwa kumsisitizira Elisha ili ainjire arye chakurya, na kula siku iyo yakala kawaida ya Elisha kuinjira na kurya chakurya kpwakpwe chila mara ariphotsupa na hipho. Mchetu yuya wamuambira mlumewe, “Sina shaka kpwamba mutu hiyu edzaye kpwehu chila mara ni mtakatifu wa Mlungu. 10 Ninakuvoya phahi humdzengere chumba chidide cha dzulu na himo humuikire chitanda, meza, chihi na taa, kusudi ahumire chila mara edzapho kuhujambosa.”
11 Siku mwenga Elisha wafika kura, achiinjira ndani ya chumbache achioya. 12 Achimuamba mtumishiwe Gehazi, “Niihira yuya mchetu Mshunemu.” Ariphomuiha wakpwedza na achiima mbereze. 13 Naye Elisha wamuambira Gehazi, “Muambire, ‘Hukaona vira urivyohuendera; sambi unalonda humuhendereni? Ungemendza uvoyerwe rorosi kpwa mfalume au kpwa mkpwulu wa jeshi?’ ”
Mchetu Mshunemu wamjibu achiamba, “Mino naishi kahi ya atu angu.”
14 Elisha wamuambira Gehazi, “Humuhendere utu wani phahi yuno mchetu?”
Gehazi wamjibu achiamba, “Kpwa kpweli mchetu yuyu kana mwana na mlumewe akatsakala.”
15 Hipho Elisha wamuambira, “Hebu niihira.” Naye achimuiha. Wakpwedza na achiima mryangoni. 16  4:16 Mwandzo 18:14Elisha wamuambira, “Mwaka wedzao, wakati dza uhu, undakala na mwana.”
Yuya mchetu wamjibu achiamba, “Hata, Bwana wangu! Uwe u mutu wa Mlungu, usinichenge mimi mtumishio!”
17 Ela yuya mchetu waphaha mimba na kuvyala mwana wakati dza uho mwaka uriolungira, dza vira Elisha arivyokala akamuambira. 18 Mwana yuya ariphokula, siku mwenga watuluka achiphiya kpwa ise yekala phamwenga na avunadzi, 19 naye wamuambira ise; “Mayo wee chitswa changu! Nalumwa ni chitswa!”
Ise wamuambira mtumwawe mmwenga; “Muphirike kpwa nine.”
20 Ariphofiswa kpwa nine, wasagikpwa magoni pha nine hadi saa sita za mutsi, halafu achifwa. 21 Nine achipanda naye ko gorofani achendamlaza kpwenye chitanda cha mutu wa Mlungu, alafu watuluka na achifunga mryango. 22 Wamuiha mlumewe na kumuambira; “Nipha mtumishi mmwenga na punda mmwenga, kusudi nimlunge mara mwenga yuya mutu wa Mlungu, chisha niuye.”
23 Mlumewe achimuuza; “Kpwa utu wani unalonda umuone rero? Rero siyo sikukuu ya kulumbwa kpwa mwezi wala Siku ya kuoya.”
Mchetu achijibu achiamba, “Takuna neno.” 24 Phahi waandika nguwo dzulu ya punda na achimuambira mtumishi, “Sambi mphirike mairo, wala usiphunguze hadi ndiphokuambira.” 25 Phahi, waphiya vyakpwe, waphiya hadi kpwenye mwango Karimeli kura mutu wa Mlungu arikosagala.
Mutu wa Mlungu ariphomuona aredza, wamuambira Gehazi mtumishiwe; “Lola, ninamuona Mshunemu aredza. 26 Zola mara mwenga ukamphokere na kumuuza, ‘U mzima? Mlumeo ni mzima? Mwanao naye ni mzima?’ ”
Naye Mshunemu wamjibu achiamba; “Hu azima.” 27 Ariphofika kpwenye mwango kpwa mutu wa Mlungu, wamgbwira magulu, naye Gehazi wamsengerera kusudi amuuse. Ela mutu wa Mlungu wamuambira; “Mriche, mana ana sonono sana, naye Mwenyezi Mlungu kakanimanyisa dzambo hiro.”
28 Hiye mchetu wamuambira; “Bwana wangu, mino nakuvoya mwana? Siyakuamba kpwamba usiniphe matumaini ga handzo?”
29 Elisha wamuambira Gehazi; “Dzitayarishe na charo, hala fwimbo yangu na uphiye mara mwenga. Uchionana na mutu njirani usimlamuse na mutu yeyesi ndiyekulamusa usimuuyizire mwadzo. Phiya mwenga kpwa mwenga hadi kaya kpwa hiyu mchetu ukaike fwimbo yangu dzulu ya uso wa mwana.”
30 Ela yuya mchetu wamuambira Elisha; “Dza vira Mwenyezi Mlungu aishivyo na kama vira unavyoishi, sindakuricha.”
Phahi Elisha wauka na kulungana naye. 31 Gehazi watanguliya mbere, na ariphotsoloka waika fwimbo ya Elisha dzulu ya uso wa mwana, ela ye mwana kayaonyesa ishara yoyosi ya uzima. Phahi Gehazi wauya na achikutana na Elisha, achimuamba; “Mwanache kalamukire.”
32 Elisha ariphotsoloka pho kaya, mwana kala akafwa kpweli na akalazwa dzulu ya chitanda cha Elisha. 33 Phahi, wainjira mo ndani, achidzifungira iye na ye mwana na achimvoya Mwenyezi Mlungu. 34  4:34 1 Afalume 17:21Halafu wadzilaza dzulu ya mwana, mromowe dzulu ya mromo wa mwana, na matsoge dzulu ya matso ga mwana na mikonoye dzulu ya mikono ya mwana. Na ariphokala akakala hivyo, mwiri wa mwana waandza kuphaha dzoho. 35 Elisha waunuka na kuzunguluka ndani ya chumba, chisha wauya na kudzilaza tsona dzulu ya mwana. Mwana wapiga myasa kano sabaa, halafu achivugula matso. 36 Elisha achimuiha Gehazi na kumuambira, “Niihira yuya Mshunemu.” Ariphoihwa Elisha wamuambira; “Hala mwanao.”
37 Wazama maguluni pha Elisha hadi chilangu chichiguta photsi, alafu achimuhala mwanawe achituluka kondze.
Vilinje viiri vya Elisha
38 Elisha wauya Giligali wakati tsi kala ina ndzala. Siku mwenga, ariphokala anafundza anafundzi a manabii wamuambira mtumishiwe; “Bandika nyungu kulu mohoni, uajitire anafundzi a manabii chakurya.” 39 Mmwenga wao waphiya mundani kpwendahunda mtsunga. Hiko wakpwendaona mrenje wa koma, achihunda marenje manji hata achiodzaza nguwoye. Wakpwedza nago, achigakata na kugatiya ndani ya nyungu bila kumanya kala ni marenje ga koma. 40 Chakurya chaephulwa. Ela ariphochitata amririra Elisha achiamba; “Ee mutu wa Mlungu, chakurya hichi chindahuolaga!” Nao taayaweza kuchirya. 41 Elisha walagiza areherwe unga. Achireherwa unga, naye achiutiya ndani ya nyungu na kuamba; “Sambi aphe chakurya arye.” Achirya, na hipho tachiyaazuru.
42 Mutu mmwenga watuluka Baali-Shalisha, achimrehera mutu wa Mlungu malimbuko ga mavuno ga mwaka hinyo. Nago kala ni mikahe mirongo miiri iriyotengezwa na shayiri na masuche maitsi ga nganu ndani ya gunia. Elisha wamlagiza mtumishiwe aaphe atu arye. 43 Mtumishiwe achiuza, “Chakurya chino ndachiandaziradze atu gana.”
Elisha waamba; “Aphe arye, kpwa sababu Mwenyezi Mlungu akagomba kukala andarya hata asaze.”
44 Mtumishiwe achiaandazira chakurya, achirya hata achisaza, dza vyo Mwenyezi Mlungu kala akagomba.

4:16 4:16 Mwandzo 18:14

4:34 4:34 1 Afalume 17:21