3
Viha kahi ya Iziraeli na Moabu
Mwaka wa kumi na nane wa utawala wa mfalume Jehoshafati wa Juda, Joramu mwana wa Ahabu waandza kutawala tsi ya Iziraeli. Watawala achikala Samariya kpwa muda wa miaka kumi na miiri. Joramu wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu, ela iye kayakala mʼbaya dza ise na nine; mana wabomola mnara wa Baali uriodzengbwa ni ise. Hata hivyo, Joramu waenderera kuhenda dambi iyo-iyo ra Jeroboamu mwana wa Nebati ambaye waasababisha atu a Iziraeli ahende dambi. Kayairicha.
Mfalume Mesha wa Moabu wakala mfugadzi wa mangʼondzi na chila mwaka waripha kodi kpwa mfalume wa Iziraeli ana ngʼondzi elufu gana mwenga na nyoya za maturume elufu gana mwenga. Ela Ahabu ariphofwa, mfalume wa Moabu warema kutawalwa ni mfalume wa Iziraeli. Wakati uho mfalume Joramu wauka Samariya, achendakusanya asikari osi a Iziraeli. Wahuma ujumbe kpwa mfalume Jehoshafati wa Juda, kumuamba; “Mfalume wa Moabu akarema nisimtawale. Dze, undaungana nami hupigane naye?”
Mfalume Jehoshafati wamjibu achiamba, “Ni tayari! Mimi na uwe hu chitu chimwenga; atu angu ni kama ako, farasi angu ni kama ako. Hundashambuliya kula uphande uphi?” Joramu wajibu achiamba, “Hundashambuliya kula jangbwa ra Edomu.” Phahi, ye mfalume wa Iziraeli waphiya vyakpwe phamwenga na mfalume wa Juda na mfalume wa Edomu. Bada ya charo cha muda wa siku sabaa, madzi gao gasira. Taayakala na madzi kpwa ajili ya majeshi gao wala nyama ao. 10 Hipho mfalume wa Iziraeli waamba, “Shaka hiro! Mwenyezi Mlungu akahukusanya osi afalume ahahu ahutiye mikononi mwa mfalume wa Moabu.” 11 Ela mfalume Jehoshafati wauza, “Taphana nabii yeyesi phano wa Mwenyezi Mlungu ambaye hunaweza kumuuza Mwenyezi Mlungu mashauri kutsupira iye?” Mtumishi mmwenga wa mfalume Joramu wa Iziraeli wajibu achiamba, “Aphapho Elisha mwana wa Shafati. Iye wakala mtumishi wa Elija.” 12 Jehoshafati waamba, “Hiye ni nabii wa Mwenyezi Mlungu kpweli.” Hipho afalume hinyo ahahu, mfalume wa Iziraeli, Jehoshafati na mfalume wa Edomu, aphiya kpwa Elisha.
13 Elisha achimuuza mfalume wa Iziraeli, “Kuna maneno gani kahi ya mimi na uwe? Phiya uvoye mashauri kpwa manabii ambao sowe na mayoo aalunga.” Mfalume wa Iziraeli wajibu achiamba, “Sivyo! Mwenyezi Mlungu ndiye wawiiha swiswi afalume ahahu kusudi ahutiye mikononi mwa mfalume wa Moabu.” 14 Elisha waamba, “Dza vyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, yuya ambaye mimi namuhumikira, aishivyo, isingekala kpwa ishima nriyo nayo kpwa mfalume Jehoshafati wa Juda, nisingekujali hata chidide. 15 Ela sambi nrehera mpigadzi wa chinanda.” Hipho wareherwa mpigadzi wa chinanda. Ichikala wakati ariphopiga chinanda, nguvu ya Mwenyezi Mlungu yamwedzera Elisha, 16 Elisha achiamba, “Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, ‘Tsimbani madibwa chila phatu phapha deteni. 17 Dzagbwe Mwenyezi Mlungu anaamba tamundaona phepho wala mvula, dete rindaodzala madzi, namwi mundanwa, mwimwi phamwenga na ngʼombe zenu na nyama enu anjina. 18 Na hiri ni dzambo dide kpwa Mwenyezi Mlungu. Iye andakuhendani mturye Moabu vivyo. 19 Mundaturya chila mudzi wenye kuta na chila mudzi mnono. Mundakata mihi minono yosi, mundaziba pula zosi za madzi na kubananga minda yosi yenye mboleya kpwa kuiodzaza mawe.’ ” 20 Ligundzu, siku ya phiriye, wakati wa kulavya sadaka, madzi gamwagika kula uphande wa Edomu na kuodzala tsi iyo yosi.
21 Amoabu ariphophaha habari kukala hinyo afalume ahahu akedza kuashambuliya, atu osi ariokala anaweza kuphiya vihani avyere kpwa adide, aihwa, achihewa silaha na kuikpwa kpwenye mphaka tayari kpwa viha. 22 Aripholamuka ligundzu iriyolungira, dzuwa rakala rinameka-meka dzulu ya madzi higo; ariphogalola wagaona ga kundu dza mlatso. 23 Achiamba, “Hino ni milatso! Bila shaka hinya Afalume ahahu akapigana enye kpwa enye na kuolagana! Huphiyeni hukahale zewe vitu vyao!”
24 Ela ariphofika kpwenye kambi ya Aiziraeli, atu a Iziraeli achiashambuliya, nao achichimbira mbere zao. Atu a Iziraeli aazoresa hadi Moabu, achiaolaga 25 na kuibomola midzi yao. Chila phatu ariphotsupa pharipho na munda mnono, chila mutu waritsuphira dziwe hadi chila munda uchiodzala mawe; viratu vira aziba pula zosi za madzi na kutema mihi yosi minono. Nyuma ya higo, kpwasala mudzi mkpwulu wa Kiri-Haresethi macheye, ambao anajeshi ariokala na tero auzunguluka na achiupiga.
26 Mfalume wa Moabu ariphoona kukala viha vinamphihira vibaya, wahala atue magana sabaa enye kupigana kpwa panga, achijeza kutsupa kahi za jeshi ra mfalume wa Edomu, ela achishindwa. 27 Hipho achimuhala mwanawe wa kpwandza ambaye angekala mfalume badalaye, achimlavya kukala sadaka ya kuochwa dzulu ya ukuta wa mudzi. Atu a Iziraeli ariphoona higo, atsukirwa sana. Phahi auricha mudzi hura na achiuya kpwao.