2
Elija anahalwa kuphiya mlunguni
Wakati wafika ambapho Mwenyezi Mlungu walonda kumhala Elija kuphiya mlunguni na chikulukulu. Elija na Elisha kala a njirani, ala Giligali. Himo njirani, Elija wamuambira Elisha, “Nakuvoya usale phapha. Mwenyezi Mlungu akanihuma niphiye Betheli.”
Ela Elisha wamuambira, “Kama vira Mwenyezi Mlungu aishivyo na kama vira uishivyo, sindakuricha.”
Phahi, aphiya phamwenga hadi Betheli. Anafundzi a manabii a Betheli amlunga Elisha, achimuuza; “Dze unamanya kukala rero Mwenyezi Mlungu andamuhala mkpwuluo?”
Elisha wajibu achiamba, “Oho! Namanya, ela gaambeni bu!”
Tsona Elija wamuambira Elisha, “Nakuvoya usale hipha. Mwenyezi Mlungu akanihuma niphiye Jeriko.” Ela Elisha warema achiamba, “Kama vira Mwenyezi Mlungu aishivyo na kama vira unavyoishi, sindakuricha.” Phahi, aphiya phamwenga hadi Jeriko.
Anafundzi a manabii a Jeriko amlunga Elisha, achendamuuza, “Dze unamanya kukala rero Mwenyezi Mlungu andamuhala mkpwuluo?” Elisha waajibu achiamba, “Oho! Namanya, ela gaambeni bu!”
Tsona Elija wamuambira Elisha, “Nakuvoya usale hipha. Mwenyezi Mlungu akanihuma niphiye muho Joridani.”
Ela Elisha achiamba, “Kama vira Mwenyezi Mlungu aishivyo na kama vira unavyoishi, sindakuricha.” Phahi, aphiya phamwenga. Anafundzi a manabii mirongo mitsano aalunga hadi kpwenye muho Joridani. Elija na Elisha aima phephi na muho, nao anafundzi a manabii aima kure chidide. Elija wavula nguwoye ya dzulu, achiikundza na achiipigira go madzi. Madzi gachiganyika hiku na hiku, nao achivuka hadi ngʼambo, kutsupira phatu phakavu. 2:9 Kumbukumbu 21:17Ariphofika ngʼambo, Elija wamuambira Elisha, “Niambira dzambo ulondaro nkuhendere kabila sidzangbweuswa kpwako.”
Elisha wamuambira, “Navoya uwezo dza nyo wako kano mbiri.”
10 Elija wajibu achiamba, “Voyoro ni gumu. Hata hivyo, ichikala undaniona wakati ndiphouswa kpwako, indakala dza vyo uchivyovoya. Ela usiphoniona, phahi tavindakala.” 11 Ariphokala ananyendeka na kubisha, gafula gari ra kuvwehwa ni farasi ra moho ratsembuka na richiatenganisha. Naye Elija wahalwa kuphiya mlunguni nchikulukulu. 12  2:12 2 Afalume 13:14Elisha ariphoona dzambo hiro, warira, “Baba, baba! Mkanizi wa Iziraeli, uwe u dza magari ga kuvwehwa ni farasi ga Iziraeli na aphirikie!” Na hipho Elisha kayamuona tsona Elija.
Halafu Elisha wagbwira nguwoze achizikpwanyula vipande viiri. 13 Tsona watsola nguwo ya Elija iriyomgbwerera, achiuya na achiima kanda-kanda ya muho Joridani. 14 Wagapiga madzi kuhumira nguwo ya Elija achiamba, “Yu phaphi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Elija?” Ariphopiga madzi, gachiganyika hiku na hiku, naye achivuka hadi ngʼambo.
15 Hara anafundzi a manabii kula Jeriko ariphomuona, aamba, “Roho ya Elija ndipho i ndani ya Elisha.” Phahi, aphiya kumphokera, azama mbereze kpwa ishima. 16 Amuambira; “Swiswi ahendadzi-kazio huna masujaa mirongo mitsano. Nakuvoya, huphe ruhusa huphiye kpwendaendza mkpwuluo. Labuda roho wa Mwenyezi Mlungu akamuunula na kumtsupha dzulu ya mwango fulani au kpwenye dete.”
Elisha wajibu achiamba, “Hata, msiahume.”
17 Ela nyo amsisitiza sana hadi achiona haya, achiaambira, “Ahumeni.” Hivyo achiahuma atu mirongo mitsano, aphiya achendamuendza chila phatu kpwa muda wa siku tahu nao taayamuona. 18 Halafu auya kpwa Elisha ambaye kala achere Jeriko. Elisha achiauza, “Dze, siyakuambirani musiphiye?”
Maajabu ga Elisha
19 Atu a Jeriko amlunga Elisha achimuamba, “Bwana, kama vira unavyoona, mudzi huno ni mnono, ela madzi hunwago ni mai na ganasababisha mimba kumwagika.”
20 Elisha waambira, “Tiyani munyu ndani ya liga dziphya, chisha munirehere.” Nao achimrehera. 21 Elisha waphiya kpwenye pula ya madzi, achitsupha munyu hinyo ndani na kuamba, “Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, nkagahenda madzi higa kukala genye kufwaha. Hangu sambi tagandasababisha vifo wala kuvoromosa.” 22 Na madzi higo gachikala ga kufwaha hadi rero, dza vira Elisha arivyogomba. 23 Elisha wauka Jeriko, achiphiya Betheli. Ariphokala a njirani, barobaro anjina kula kpwenye mudzi, aandza kumzemerera achiamba, “Phiya vyako, we wa lilazi!” 24 Elisha wagaluka, achialola na kualani kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu. Phahi phatsembuka Dubu airi achetu kula tsakani, achimwamula-mwamula barobaro mirongo mine na airi kahi yao.
25 Elisha achienderera na charoche hadi mwango Karimeli na kula hiko wauya Samariya.

2:9 2:9 Kumbukumbu 21:17

2:12 2:12 2 Afalume 13:14