18
Mfalume Hezekiya wa Juda
(2 Nyakati 29:1–3; 31:1)
Hezekiya mwana wa Ahazi, mfalume wa Juda, waandza kutawala mwaka wa hahu wa utawala wa Hoshea mwana wa Ela, mfalume wa Iziraeli. Wakati anaandza kutawala, kala ana miaka mirongo miiri na mitsano, naye watawala kpwa muda wa miaka mirongo miiri na tisiya ko Jerusalemu. Nine kala ni Abi mwana mchetu wa Zakariya. Hezekiya wahenda garigo sawa mbere za Mwenyezi Mlungu, dza vyo arivyohenda mkarewe Daudi. 18:4 Isabu 21:9Wabananga mwatu mosi mwa dzulu mwa kuabudu na kuvundza-vundza nguzo na kukata chizuka cha Ashera. Piya wavundza-vundza nyoka ya shaba yotengezwa ni Musa, yoihwa Nehushitani. Mana kufikira wakati uho, atu a Iziraeli kala achiifukizira uvumba. Hezekiya wamwadamira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli. Taphana ariyekala dza iye kahi ya Afalume a Juda ariomlungira au ariomtanguliya. Iye wagbwirana na Mwenyezi Mlungu, kayaricha kumlunga, ela wagbwira malagizo ambago Mwenyezi Mlungu wamupha Musa. Phahi, Mwenyezi Mlungu wakala phamwenga naye, chila arikophiya waongokerwa. Wamuasi mfalume wa Ashuru na achikahala kumuhumikira. Waapiga Afilisti hadi mudzi wa Gaza na tsi iriyouzunguluka, kuandzira mudzi mdide urio na mnara wa arindzi hadi mudzi mkpwulu wenye ngome.
Mwaka wa ne wa utawala wa Hezekiya, ambao kala ni mwaka wa sabaa wa utawala wa Hoshea mwana wa Ela, mfalume wa Iziraeli, Shalimanesa mfalume wa Ashuru wakpwedza chinyume cha mudzi wa Samariya na achiuzangira. 10 Mwisho wa mwaka wa hahu Aashuru auteka mudzi wa Samariya. Yakala ni mwaka wa sita wa utawala wa Hezekiya na mwaka wa tisiya wa utawala wa Hoshea mfalume wa Iziraeli. 11 Mfalume wa Ashuru wahala atu a Iziraeli achiatsamiza hadi Ashuru. Diba mwenga wariika mudzi wa Hala, ranjina achiriika kanda-kanda ya muho Habori urio mudzi uihwao Gozani na ranjina kpwenye midzi ya Amedi. 12 Yakala hivyo kpwa sababu Aiziraeli taayaphundza sauti ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao, ela avundza chilaganeche, na gosi ambago Musa, mtumishi wa Mwenyezi Mlungu, walagiza. Taayagaphundza wala kugahenda.
Senakeribu anavamia Juda
(2 Nyakati 32:1–19; Isaya 36:1–22)
13 Mwaka wa kumi na ne, wa utawala wa mfalume Hezekiya, mfalume Senakeribu wa Ashuru washambuliya midzi yosi ya Juda yenye ngome na achiiteka. 14 Hezekiya wahuma ujumbe kpwa Senakeribu hiko Lakishi achimuambira, “Nkahenda makosa. Nricha, uya kpwako, nami ndakupha chochosi unacholonda.” Naye mfalume wa Ashuru walagiza Hezekiya amrehere kilo elufu kumi za feza na kilo elufu mwenga ya zahabu. 15 Hezekiya wamuhumira feza yosi yokala ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu na yokala kpwa hazina za nyumba ya mfalume. 16 Piya wausa zahabu kula kpwenye miryango ya Nyumba ya kuvoya Mlungu ya Mwenyezi Mlungu na zahabu ambayo ye mwenye wayiika kpwenye miryango na miimo ya miryango achimupha mfalume wa Ashuru. 17 Chisha mfalume wa Ashuru wamuhuma jemedariwe, mkpwulu wa matowashi na mkpwuluwe wa jeshi,* 18:17 Chieburania chinaamba wahuma Taritani, na Rabisarisi, na Rabishake. na jeshi kulu kula Lakishi kuphiya kpwa mfalume Hezekiya hiko Jerusalemu. Aambuka hadi achifika Jerusalemu. Nao ariphofika, ainjira na achiima phephi na mfumbi wa mtsara okala uphande wa dzulu wa njira kulu iphiyayo chiwanja cha mfuli wa nguwo. 18 Ariphomuiha mfalume, yetuluka kpwedzaphundza ni Eliakimu mwana wa Hilikiya ambaye kala ni muimirizi wa nyumba ya mfalume, muandishi Shebuna na Joa mwana wa Asafu, muiki wa vitabu vya kumbukumbu.
19 Ye mkpwulu wa jeshi achiaambira, “Muambireni Hezekiya kukala, Mfalume mkpwulu wa Ashuru ana kuuza hivi, ‘Ukakuluphira utu wani? 20 Unafikiriya kukala maneno mahuphu ndigo marifwa na nguvu kpwenye viha? Ukamkuluphira ani we hata unaniasi? 21 Namanya ukakuluphira Misiri, iyo ni dza mridza wa nyasi uchiovundzika. Utu ambao undamdunga mkpwono yeyesi ndiyeujejemera. Hivyo ndivyo arivyo Farao mfalume wa Misiri kpwa osi anaomkuluphira.’ 22 Ela hata kama mundaniambira, ‘Hunamkuluphira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu,’ nami ndakuuzani, ‘Dze siye hiye ambaye Hezekiya wabananga mwatumwe mosi mwa dzulu mwa kuabudu na kulavya sadaka na kuambira atu a Juda na Jerusalemu, “Abuduni mbere za phatu pha kulavira sadaka phapha Jerusalemu?” ’ 23 Ndzo upatane na bwana wangu, mfalume wa Ashuru, nami ndakupha farasi elufu mbiri napho undaweza kuphaha aphirikie. 24 Kundaweza kuturya hata ofisaa wa tsini wa bwana wangu, hata ukaikuluphira Misiri kpwa magari ga kuvwehwa ni farasi na aphirikie. 25 Zaidi ya gosi nakuamba, mino sikadzireha mwenye kpwedzapigana ili hino tsi niiangamize, Mwenyezi Mlungu ndiye ariyeniamba, ‘Ambuka ukaishambuliye hira tsi na uiangamize.’ ”
26 Ndipho Eliakimu, Shebuna na Joa achimuamba yuya mkpwulu wa jeshi, “Swino atumishio hunaelewa Chiaramu vinono, kpwa hivyo gomba naswi Chiaramu usigombe Chieburania, mana nyo atu ario pho dzulu ya ukuta anasikira.”
27 Ela yuya mkpwulu wa jeshi achiambira, “Pho kpwani mino nkalagizwa ni tajiri wangu maneno higa nkuambireni mwimwi na mkpwulu wenu bahi? Maneno higa ni mgamanye mwimwi phamwenga na hinyo asegereo ukutani. Aho piya a mashakani phamwenga namwi, andarya mavi gao na kunwa mikodzo yao dza mwimwi.” 28 Tsona ye mkpwulu wa jeshi waunuka, achikota kululu kpwa Chieburania achiamba, “Sikirani neno ra mfalume mkpwulu, mfalume wa Ashuru! 29 Ye mfalume anaamba, ‘Msikubali Hezekiya akuchengeni, kpwa sababu kandaweza kukutivyani kula mwangu mikononi. 30 Msikubali Hezekiya akuhendeni mumkuluphire Mwenyezi Mlungu kpwa kuamba: Hakika Mwenyezi Mlungu andahutivya, mudzi huno taundatiywa mikononi mwa mfalume wa Ashuru.’ 31 Musimusikize Hezekiya, mana mfalume wa Ashuru anaamba, ‘Patanani nami na mdzilavye kpwangu. Hipho ndipho chila mmwenga wenu andaweza kurya matunda ga mzabibuwe na matunda ga mtiniwe, na kunwa madzi ga chisimache mwenye, 32 hadi ndiphokpwedza atsamiza niaphirike tsi ambayo i dza yo yenu, tsi yenye mtsere na uchi wa zabibu, tsi yenye chakurya na minda ya mizabibu, tsi yenye mizaituni na asali, ili mkale moyo, msifwe. Na musimusikize Hezekiya anaphokuchengani kuamba: Mwenyezi Mlungu andahuokola.’ 33 Kuna yeyesi kahi ya milungu ya mataifa ganjina ariyeokola tsiiye kula mikononi mwa mfalume wa Ashuru? 34 Iphaphi yo milungu ya Hamathi na Aripadi? Iphaphi yo milungu ya Sefarivaimu, Hena na Iva? Dze, yaokola Samariya kula mikononi mwangu? 35 Kahi ya milungu yosi ya tsi, ni milungu iphi iriyoweza kuokola tsi yao kula mikononi mwangu, hadi Mwenyezi Mlungu aweze kuiokola Jerusalemu kula mikononi mwangu?”
36 Ela atu anyamala zii, mana kala akalagizwa ni mfalume Hezekiya asimjibu rorosi. 37 Phahi, Eliakimu mwana wa Hilikiya ariyekala muimirizi wa nyumba ya mfalume, na Shebuna yekala muandishi wa mfalume na Joa mwana wa Asafu, muiki wa kumbukumbu, aphiya kpwa Hezekiya kuno akakpwanyula nguwo zao, achimsemurira maneno ga yuya mkulu wa jeshi.

18:4 18:4 Isabu 21:9

*18:17 18:17 Chieburania chinaamba wahuma Taritani, na Rabisarisi, na Rabishake.