19
Mfalume anavoya mashauri kpwa Isaya
(Isaya 37:1–7)
Mfalume Hezekiya ariphosikira mambo gago, wakpwanyula nguwoze, achivwala gunia, achiinjira ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Naye achimuhuma Eliakimu, yekala muimirizi wa dzumba ra mfalume, muandishi Shebuna na alavyadzi-sadaka avyere aphiye kpwa nabii Isaya mwana wa Amozi, kuno akavwala magunia. Nao ariphofika kpwa Isaya achimuamba, “Hezekiya anaamba hivi, ‘Rero ni siku ya sonono, ya kudemurirwa na ya kuberwa. Swino hukakala dza mchetu alondaye kudzivugula, ela kana mkpwotse wa kupiga mbavu. Chahi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, wasikira maneno gosi ga mkpwulu wa jeshi ambaye wahumwa ni bwanawe mfalume wa Ashuru, kumkufuru Mlungu ariye moyo, naye Mwenyezi Mlungu, Mlunguo andamdemurira kpwa ajili ya maneno achigosikira. Voyera nyo ariosala.’ ”
Hara atumishi a mfalume Hezekiya ariphofika kpwa Isaya, Isaya waambira, “Muambireni bwana wenu, kukala Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, ‘Usiogophe kpwa sababu ya maneno chigosikira, ambago atumishi a mfalume wa Ashuru akanilaphiza nago. Nindamtiya roho ya wasiwasi naye andasikira ndziyendziye na auye kpwao. Chisha ndamuhenda akaolagbwe kuko na upanga.’ ”
Chitisho chanjina cha Aashuru
(Isaya 37:8–20)
Phahi yuya mkpwulu wa jeshi ra Ashuru ariphosikira kukala mfalumewe akauka Lakishi, wauya achendakuta majeshi gao ganapigana na atu a mudzi wa Libuna, achimlunga kuko. Alafu mfalume Senakeribu achisikira kukala mfalume Tirihaka wa Kushi aredza apigane naye. Phahi wahuma tsona ajumbe kpwa Hezekiya achiamba, 10 “Kamuambire Hezekiya mfalume wa Juda, ‘Usichengbwe ni ye Mlunguo unayemkuluphira akuambaye kukala mudzi wa Jerusalemu taundatiywa mikononi mwa mfalume wa Ashuru.’ 11 Lola, we mwenye wasikira kare vira afalume a Ashuru arivyohendera tsi zosi, aho aziangamiza tsetsetse. Dze, we undatiya? 12 Dze, yo milungu ya mataifa goangamizwa ni ano baba, yani Gozani, Harani, Resefu na atu a Edeni asagalao mudzi uihwao Telasari yaweza kugativya? 13 A phaphi ye mfalume wa Hamathi, au wa Aripadi, au mudzi wa Sefarivaimu, au wa Hena au wa Iva?”
14 Hezekiya waphokera hira baruwa kula mikononi mwa hara ajumbe achiisoma. Chisha achiambuka achiphiya nyumbani kpwa Mwenyezi Mlungu achendayiika wazi mbere za Mwenyezi Mlungu. 15  19:15 Kutsama 25:22Hezekiya achivoya mbere za Mwenyezi Mlungu achiamba, “Uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, usagalaye chihi cha chifalume dzulu ya makerubi, uwe macheyo ndiwe Mlungu wa falume zosi za dunia. Uwe ndiwe uriyeumba mlunguni na tsi. 16 Hega sikiro uwe Mwenyezi Mlungu usikire, vugula matsogo uwe Mwenyezi Mlungu uone. Phundza go maneno ga Senakeribu, achigolagiza ili kumnyetera Mlungu ariye moyo. 17 Ni kpweli uwe Mwenyezi Mlungu, kukala nyo afalume a Ashuru abananga tsetsetse mataifa ganjina na tsi zao. 18 Atsupha milungu yao mohoni na kuibananga-bananga kpwa sababu kala siyo milungu ya kpweli, ela kala ni vizuka vya mihi na mawe vyotsongbwa ni anadamu. 19 Sambi, uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, hutivye, nakuvoya, kula mwakpwe mikononi, ili falume zosi duniani zimanye kukala uwe macheyo ndiwe Mlungu.”
Ujumbe wa Isaya kpwa mfalume
(Isaya 37:21–38)
20 Ndipho Isaya mwana wa Amozi, achihuma ujumbe kpwa Hezekiya achiamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli anaamba hivi: Voyo uchironivoya kuhusu Senakeribu mfalume wa Ashuru, nkarisikira. 21 Riri ndiro neno arirogomba Mwenyezi Mlungu kumuhusu iye,
‘Ye mwanamwali wa Sayuni, anakubera na kukunyetera.
Ye msichana wa Jerusalemu,
anasukasuka chitswache nyumazo wakati unachimbira. 22 Ukamnyetera na kumlaphiza ani?
Ukamdemurira ani?
Ni ani uchiyemlola na matso ga chibero?
Ni iye Mtakatifu wa Iziraeli!
23 Kutsupira ajumbeo,
ukamʼbera Mwenyezi Mlungu,
uwe ukaamba,
“Kpwa magari gangu manji ga kuvwehwa ni farasi
nikakpwera dzulu ya virere vya myango,
hadi ndani ya Lebanoni.
Nami nikatema mierezi mire-mire,
na misonobariye minono-minono.
Nikainjira hata seemuze za ndani-ndani,
kpwenye tsakare ririro gigigi mihi. 24 Nátsimba visima kpwenye tsi za chijeni na nchinwa madzige.
Na náumisa vidzuho vya Misiri
kpwa magulu gangu.”
25 Dze, we kudzangbwesikira, kukala
mimi ndimi yepanga dzambo hiri hangu kare?
Nágapanga hangu kare na vivi ninagatimiza.
Nápanga kukala ubomole midzi yenye ngome,
ikale tsumbi za mawe na magandzo.
26 Ndiyo mana enyezie a midzi iyo achikala akasira mkpwotse,
akavundzika mioyo na kunyala,
akala dza mimea ya mundani,
dza nyasi tsanga,
dza nyasi zimerazo dzulu ya nyumba,
ziumazo kabila ya kuphera.
27 Ela, mimi namanya vyo uishivyo,
shuulizo zosi nazimanya.
Ninamanya vyo unitsukirirwavyo.
28 Kpwa vira ukanitsukirirwa
na nkasikira kudzikaryako,
ndatiya chiloo changu mwako pulani,
na nkutiye lijamu mwako kanwani.
Ndakuuyiza na yo njira uriyokpwedzera.’
29 “Na hino ndiyo ndokala ishara kpwako uwe Hezekiya. Mwaka uhu mundarya vya kumera vyenye, na mwaka wa phiri mundarya matunda ga vitu vivyo. Ela mwaka wa hahu, phandani na mvune, phandani mizabibu na murye matundage. 30 Hinyo atu ariosala a nyumba ya Juda, andakala dza mihi imerayo mizi tsini, na kuvyala matunda. 31 Mana ko Jerusalemu, kundatuluka atu ndiosala, na kula mwango wa Sayuni, kundatuluka chikundi cha atu ndiotiya. Mendzwa nyinji ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, ndiye ndegahenda gaga.
32 “Kpwa vivyo, Mwenyezi Mlungu anaamba hivi kuhusu mfalume wa Ashuru: ‘Iye kandamenya mudzi huno wala kulatsa muvwi hipha, wala kpwedza mbere na ngao, wala kandaudzengera mwatu mwa kupandira ukuta wa nyo mudzi. 33 Iye andauya na yo njira ariyotsolokera wala kandamenya mudzi uhu, vivyo ndivyo aambavyo Mwenyezi Mlungu. 34 Nami ndaurinda mudzi uhu, niutivye, kpwa ajili ya mimi mwenye na kpwa ajili ya mtumishi wangu Daudi.’ ”
35 Phahi, malaika wa Mwenyezi Mlungu wamenya ndani ya kambi ya Aashuru usiku uho na kuolaga atu elufu gana mwenga na mirongo minane na tsano. Ligundzure, wakati atu aripholamuka, aona kambi ikagota nyufu za hinyo achioolagbwa. 36 Ndipho Senakeribu mfalume wa Ashuru achiuka, achiuya kpwakpwe, achendakala Ninawi.
37 Siku mwenga wakati Senakeribu ariphokala anaabudu ndani ya nyumba ya Nisiroki mlunguwe, anae airi, Adirameleki na Sharezeri amuolaga kpwa upanga, halafu achimbira achiphiya tsi ya Ararati. Halafu mwanawe Esarihadoni achitawala badalaye.

19:15 19:15 Kutsama 25:22