20
Ukongo na kuphola
kpwa mfalume Hezekiya
(Isaya 38:1–8,21–22; 2 Nyakati 32:24–26)
Wakati uho, Hezekiya walumwa sana hadi achitsungurira kaburi. Nabii Isaya, mwana wa Amozi wakpwendamlola naye achimuamba, “Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Lavya wasiya wa mwisho mana kundaphola, undafwa.’ ”
Phahi Hezekiya wagaluza usowe ukutani na achimvoya Mwenyezi Mlungu achiamba, “Uwe Mwenyezi Mlungu, nakuvoya utambukire vira nrivyokuhumikira kpwa uaminifu, na kpwa moyo wangu wosi, na kuhenda manono mberezo.” Hezekiya achirira sana kpwa utsungu.
Ela kabila Isaya kadzangbwetuluka muhala wa kahi-kahi, neno ra Mwenyezi Mlungu richimwedzera roamba, “Uya ukamuambire Hezekiya, chilongozi wa atu angu, ‘Mwenyezi Mlungu anakuamba hivi, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa mkareo Daudi, nkasikira voyoro na nkaona matsozigo. Kpweli ndakuphoza na bada ya siku tahu undaphiya ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Ndakuenjerezera miaka kumi na mitsano ya maishago. Ndakuokola uwe phamwenga na mudzi uhu kula mikononi mwa mfalume wa Ashuru. Ndarinda mudzi uhu kpwa ajili yangu na kpwa ajili ya mtumishi wangu Daudi.’ ”
Phahi Isaya waamba, “Reheni gande ra tini muribandike pho iphuni, naye andaphola.” Hezekiya achimuuza Isaya, “Ni ishara yani ambayo indaonyesa kukala kpweli Mwenyezi Mlungu andaniphoza na siku ya hahu ndaweza kuambuka nkainjire nyumba ya Mwenyezi Mlungu?”
Isaya wamjibu achiamba, “Hino ndiyo indakala ishara kpwako kula kpwa Mwenyezi Mlungu, kukala Mwenyezi Mlungu andahenda kama achivyoahidi, Unalonda chivurivuri chiphiye nyago kumi mbere au chiuye nyuma nyago kumi?”
10 Hezekiya wamjibu achiamba, “Ni rahisi zaidi chivurivuri kuphiya mbere nyago kumi! Phahi nachiuye nyuma nyago kumi.”
11 Phahi nabii Isaya wamririra Mwenyezi Mlungu, naye chivurivuri achichiuyiza nyago kumi za iyo ngazi yodzengbwa ni Ahazi.
Madzumbe kula Babeli
(Isaya 39:1–8)
12 Wakati uho Merodaki-Baladani mwana wa Baladani, mfalume wa Babeli, wamuhumira Hezekiya baruwa na zawadi ariphosikira kukala Hezekiya wakala mkpwongo. 13 Hezekiya waakaribisha na achiaonyesa chila chirichokala kpwenye nyumbaye ya hazina. Waaonyesa feza, zahabu, vilungo, mafuha ga thamani, silahaze, na vyosi tsetsetse virivyokala kpwenye nyumbaze za kuikira hazina. Takuyakala na chitu chochosi kpwenye nyumbaye ya chifalume, au kahi za ufalumewe wosi, ambacho Hezekiya kaonyesere. 14 Ndipho nabii Isaya achiphiya kpwa mfalume Hezekiya achendamuuza, “Hara atu akaambadze? Nyo enye alaphi?” Hezekiya wamjibu achiamba, “Ala kure, hiko tsi ya Babeli.”
15 Halafu achimuuza; “Akaona utu wani ndani ya nyumbayo ya chifalume?”
Hezekiya wamjibu achiamba, “Akaona chila chitu. Takuna chitu chochosi kpwenye hazina zangu ambacho siaonyesere.”
16 Phahi Isaya achimuamba Hezekiya, “Phundza neno ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi. 17  20:17 2 Afalume 24:13; 2 Nyakati 36:10Siku ziredza ambapho vitu vyosi vya mwako nyumbani, na hazina zosi zirizoikpwa ni akareo hadi rero, zindahalwa ziphirikpwe Babeli. Taphandasazwa hata chitu chimwenga, Mwenyezi Mlungu anaamba. 18  20:18 2 Afalume 24:14–15; Danieli 1:1–7Tsona anao anjina alume andahalwa kpwa lazima, akatulwe na kuhumika ndani ya nyumba ya mfalume wa Babeli.”
19 Naye Hezekiya achimuamba Isaya, “Neno ra Mwenyezi Mlungu uchirorigomba ni nono.” Waamba hivyo mana waaza mwakpwe moyoni achidziamba, “Bora kukale na amani na usalama muda wosi wa siku zangu.”
Mwisho wa utawala wa Hezekiya
(2 Nyakati 32:32–33)
20 Mahendo ganjina ga Hezekiya, usujaawe na maelezo dzulu ya vira arivyodzenga chisima na kutsimba mfumbi wa kureha madzi ndani ya Jerusalemu, gaandikpwa kpwenye Chitabu cha mahendo ga afalume a Juda. 21 Hezekiya wafwa, naye mwanawe Manase achitawala badalaye.

20:17 20:17 2 Afalume 24:13; 2 Nyakati 36:10

20:18 20:18 2 Afalume 24:14–15; Danieli 1:1–7