21
Mfalume Manase wa Juda
(2 Nyakati 33:1–20)
Manase kala ana miaka kumi na miiri ariphoandza kutawala. Naye watawala ko Jerusalemu kpwa muda wa miaka mirongo mitsano na mitsano. Nine kala anaihwa Hefuziba. 21:2 Jeremia 15:4Iye wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu, na achilunga mambo ga kutsukiza ga mataifa, ambago Mwenyezi Mlungu wagazola mbere za Iziraeli. Wadzenga luphya mwatu mwa dzulu mwa kuabudu milungu, ambamo mwabanangbwa-banangbwa ni ise Hezekiya. Wadzenga phatu pha kulavira sadaka za kuabudira Baali na kutengeza chiguzo cha Ashera, dza vira Ahabu mfalume wa Iziraeli arivyohenda. Piya Manase waabudu na kuhumikira vitu vyosi vya mlunguni. 21:4 2 Samueli 7:13Wadzenga phatu pha kulavira sadaka ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu phatu ambapho Mwenyezi Mlungu kala akaamba, “Mimi nindaika dzina rangu mo Jerusalemu.” Wadzenga mwatu mwa kulavira sadaka vitu vyosi vya mlunguni kpwenye yo mihala miiri ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Wamlavya mwanawe dza sadaka ya kuochwa. Wapiga mburuga, chisha achihenda utsai na uganga. Wahenda mambo manji mai mbere za Mwenyezi Mlungu na achimtsukiza. 21:7 1 Afalume 9:3–5; 2 Nyakati 7:12–18Na cho chizuka cha Ashera arichotengeza wachiika kpwenye nyumba ya Mwenyezi Mlungu, ambayo Mwenyezi Mlungu kala akamuamba Daudi, na mwanawe Selemani kukala, “Kpwenye nyumba ihi na kahi ya mudzi wa Jerusalemu nrioutsambula kula kpwa mbari zosi za Iziraeli, ndipho phatu ndiphoabudiwa hata kare na kare. Sindahenda Aiziraeli atange-tange tsona, kondze ya tsi niriyoapha akare ao, ichikala andadzimanyirira na kuhenda chila chitu kulengana na nrichoaamuru. Naalunge shariya zosi arizohewa ni mtumishi wangu Musa.” Ela taayasikira. Manase achiahenda ahende mai zaidi, kutsupa garigohendwa ni mataifa ganjina ambago Mwenyezi Mlungu wagaangamiza mbere za Aiziraeli.
10 Halafu Mwenyezi Mlungu wagomba kutsupira atumishie manabii achiamba, 11 “Kpwa sababu Manase mfalume wa Juda akahenda mambo ga kutsukiza, mambo mabaya zaidi ya gara garigohendwa ni Aamori arioatanguliya, achiahenda atu a Juda nao vivyo ahende dambi kpwa kuhumira vizukavye, 12 phahi, mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, naamba hivi: Ndareha chinyume cha Jerusalemu na Juda mai ambago hata yeyesi ndiyegasikira andadziondoka. 13 Nami ndaitiya adabu Jerusalemu dza viratu nirivyotiya adabu Samariya, na nyumba ya mfalume Ahabu. Atu osi a Jerusalemu ndaausa tsetsetse dza viratu mutu aphangusavyo liga na kuribwiningiza. 14 Nami ndaatsupha hinyo atu a urisi wangu ariosala na kuatiya mikononi mwa maadui gao. Andafutwa vitu vyao na kutekpwa ni maadui gao gosi. 15 Ndaahendera higo gosi kpwa sababu akahenda mai phangu matsoni na kunireyeza hangu wakati akare aho ariphola Misiri hadi rero.”
16 Zaidi ya higo, Manase waahenda atu a Juda ahende dambi mbere za Mwenyezi Mlungu. Waolaga atu anji asiokala na makosa, milatso yaodzala kula uphande mmwenga hadi uphande wanjina wa Jerusalemu.
17 Mahendo ganjina ga Manase na gosi arigohenda, phamwenga na dambi arizozihenda, gaandikpwa kpwenye chitabu cha mahendo ga afalume a Juda. 18 Manase wafwa na achizikpwa kpwenye busitani ya nyumbaye mwenye, yani busitani ya Uza. Naye mwanawe Amoni achitawala badalaye.
Mfalume Amoni wa Juda
(2 Nyakati 33:21–25)
19 Amoni kala ana miaka mirongo miiri na miiri ariphoandza kutawala, naye watawala miaka miiri ko Jerusalemu. Dzina ra nine ni Meshulemethi mwana mchetu wa Haruzi, wa kula mudzi wa Jotiba. 20 Iye wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu dza vyo arivyohenda ise Manase. 21 Walunga njira yosi ise ariyoilunga na kuhumikira vizuka ambavyo ise wavihumikira na kuviabudu.
22 Wamricha Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa akaree. Kayagbwira njira ya Mwenyezi Mlungu.
23 Mwishowe atumishie ampangira njama ye mfalume ya kumuolaga na achimuolagira ndani ya nyumbaye. 24 Ela atu a Juda achiaolaga hara osi ariomuolaga mfalume Amoni na achimuika mwanawe Josiya akale mfalume badalaye.
25 Mahendo ganjina gosi ga Amoni gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Nyakati za Afalume a Juda. 26 Amoni achizikpwa mwakpwe mbirani hiko busitani ya Uza. Josiya mwanawe achitawala badalaye.

21:2 21:2 Jeremia 15:4

21:4 21:4 2 Samueli 7:13

21:7 21:7 1 Afalume 9:3–5; 2 Nyakati 7:12–18