22
Mfalume Josiya wa Juda
(2 Nyakati 34:1–2)
22:1 Jeremia 3:6Josiya kala ana miaka minane ariphoandza kutawala. Naye watawala miaka mirongo mihahu na mmwenga ko Jerusalemu. Nine kala anaihwa Jedida, mwana mchetu wa Adaya kula mudzi wa Bosikathi. Josiya wahenda garigo sawa mbere za Mwenyezi Mlungu. Walunga njira za mkarewe Daudi, kayagaluka uphande wa kulume wala wa kumotso.
Chitabu cha shariya chinaonekana
(2 Nyakati 34:8–28)
Mwaka wa kumi na nane wa utawalawe, mfalume Josiya wamuhuma muandishi Shafani, mwana wa Azaliya, mwana wa Meshulamu, aphiye nyumbani kpwa Mwenyezi Mlungu, achiamba, “Ambuka uphiye kpwa Hilikiya, mlavyadzi-sadaka mkpwulu, ili aphahe kuolanga feza zorehwa ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, ambazo arindzi a mryango azikusanya kula kpwa atu. Nazo zilaviwe kpwa ahendadzi-kazi ambao kala anaimirira nyumba ya Mwenyezi Mlungu, ili nao akaaphe ahendadzi-kazi, ambao a mo nyumba ya Mwenyezi Mlungu, ili arekebishe yo nyumba, yani mafundi a mbao, na mafundi a kudzenga na mawe, na mafundi anjina ili agule mbao na mawe ga kutsongbwa kpwa ajili ya kurekebisha yo nyumba. 22:7 2 Afalume 12:15Atu anaoimirira ujendzi asivoywe kulavya isabu ya mahumizi ga feza ndizohewa, kpwa sababu aho anazihumira kpwa uaminifu.”
Hilikiya, mlavyadzi-sadaka mkpwulu, achimuamba muandishi Shafani, “Nkatsola chitabu cha Shariya ndani ya yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu.” Chisha Hilikiya achimupha Shafani cho chitabu, naye achichisoma. Muandishi Shafani waphiya kpwa mfalume achimupha yo habari achiamba, “Atumishio akatuluza feza zichizophahikana kpwenye nyumba, nazo zikahewa mafundi anaoimirira kazi ya kurekebisha yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu.” 10 Alafu Shafani, muandishi wamuambira mfalume, “Mlavyadzi-sadaka Hilikiya akanipha chitabu.” Naye Shafani achichisoma mbere za mfalume.
11 Mfalume ariphosikira maneno ga Chitabu cha Shariya, wakpwanyula nguwoze. 12 Mfalume achimlagiza mlavyadzi-sadaka Hilikiya, Ahikamu mwana wa Shafani, Akibori mwana wa Mikaya, muandishi Shafani na Asaya mtumishi wa mfalume, achiamba, 13 “Phiyani mkauze mashauri kula kpwa Mwenyezi Mlungu kpwa ajili yangu, na kpwa ajili ya atu, na kpwa ajili ya Juda yosi, kuhusu maneno ga chitabu chirichoonewa. Kpwa mana tsukizi za Mwenyezi Mlungu zi dzulu yehu, mana akare ehu taayalunga maneno ga chitabu chichi na kutimiza gosi garigoandikpwa dzulu yehu.”
14 Kpwa hivyo mlavyadzi-sadaka Hilikiya, Ahikamu, Akibori, Shafani na Asaya, osi aphiya kpwendauza mashauri kpwa nabii wa chichetu yeihwa Hulida ariyekala mkpwaza Shalumu mwana wa Tikiva, mwana wa Harihasi, muimirizi wa mavwazi ga mfalume.* 22:14 Au muimirizi wa nyumba ya Mlungu. Wakati hinyo, Hulida kala anaishi lalo ra phiri ra Jerusalemu, nao achibisha naye. 15 Phahi Hulida waambira, “Hivi ndivyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, anavyoamba mumuambire hiye achiyeahuma kpwangu, 16 kukala Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Nindareha uyi phatu phapha na dzulu ya atu asagalao phapha dza vyo maneno gosi ga chitabu chirichosomwa ni ye mfalume wa Juda. 17 Kpwa kukala akaniricha na akafukizira milungu yanjina uvumba ili atu anitsukize na kazi zosi azihendazo, phahi, tsukizi zangu zindaaka chinyume cha phatu phapha na tazindaweza kuhurizwa. 18 Ela ye mfalume wa Juda, chiyekuhumani mumuuze kpwa Mwenyezi Mlungu, kuhusu maneno achigogasikira, kamuambireni kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli anaamba hivi kuhusu go maneno urigosikira, 19 Kpwa kukala moyoo ukakubali upesi nawe ukagbwa maguluni mbere za Mwenyezi Mlungu uchiphosikira manenoge chinyume cha phatu phapha na atu asagalao mumo, kukala pho phatu phandakala gandzo, na atu alaniwe, nawe ukakpwanyula mavwazigo na kurira mbere zangu, mimi nami nkakusikira, Mwenyezi Mlungu anaamba. 20 Kpwa hivyo, undafwa dza akareo nawe undazikpwa kpwa amani, matsogo tagandaona nyo uyi ndinyoureha phatu phapha.” Phahi achimrehera nyo ujumbe ye mfalume.

22:1 22:1 Jeremia 3:6

22:7 22:7 2 Afalume 12:15

*22:14 22:14 Au muimirizi wa nyumba ya Mlungu.