24
24:1 Jeremia 25:1–38; Danieli 1:1–2Wakati Jehoyakimu anatawala, Nebukadineza mfalume wa Babeli waambuka achendashambuliya tsi ya Juda. Jehoyakimu wamuhumikira kpwa miaka mihahu, halafu achimgalukira, na achimuasi. Phahi, Mwenyezi Mlungu wamuhumira makundi ga Ababeli, Aaramu, Amoabu na Aamoni achishambuliya tsi ya Juda na kuibananga, sawa-sawa na neno Mwenyezi Mlungu arirogomba kutsupira atumishie ambao ni manabii. Hakika mambo higa gaifikira tsi ya Juda kpwa lagizo ra Mwenyezi Mlungu, kuatsamiza kula mbere za usowe, kpwa sababu ya dambi za mfalume Manase na gosi arigogahenda, na kpwa sababu waolaga atu anji asiokala na makosa, achiodzaza Jerusalemu milatso ya atu hinyo. Mwenyezi Mlungu kayakubali kumswamehe makosa higo.
Phahi mahendo ganjina ga Jehoyakimu na gosi arigohenda gaandikpwa kpwenye chitabu cha mahendo ga afalume a Iziraeli na Juda. Jehoyakimu wafwa, na mwanawe Jehoyakini* 24:6 Jehoyakini piya anaihwa Jekonia. achitawala badalaye.
Mfalume wa Misiri kayatuluka tsona kula tsiiye, kpwa sababu mfalume wa Babeli kala akamfuta seemu zosi ambazo pho mwandzo kala ni mali ya mfalume wa Misiri, kuandzira chidzuho cha Misiri hadi muho Yufurati.
Mfalume Jehoyakini wa Juda
(2 Nyakati 36:9–10)
Jehoyakini kala ana miaka minane ariphoandza kutawala. Watawala ko Jerusalemu kpwa muda wa miezi mihahu. Nine waihwa Nehushita, mwana mchetu wa Elinathani, kula Jerusalemu. Jehoyakini wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu dza vyo ise arivyohenda.
10 Wakati hinyo jeshi ra Nebukadineza mfalume wa Babeli akpwedza Jerusalemu na kuuzangira. 11 Jeshi ririphokala rikauzangira mudzi, Nebukadineza mwenye mfalume wa Babeli wainjira Jerusalemu, 12  24:12 Jeremia 22:24–30; 24:1–10; 29:1–2na Jehoyakini mfalume wa Juda wadzilavya kpwa mfalume wa Babeli, ye mwenye phamwenga na nine, ahendadzi-kazie, akulu na majemedarige. Mfalume wa Babeli waahala mateka kahi za mwaka wa nane wa kutawalwakpwe. 13 Tsona dza vyo Mwenyezi Mlungu arivyogomba, Nebukadineza wahala mali yosi yokala ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, na ndani ya nyumba ya chifalume. Wakata miyo yosi ya zahabu ambayo Selemani mfalume wa Iziraeli watengeza. Miyo iyo yakala ndani ya Nyumba ya kuvoya Mlungu ya Mwenyezi Mlungu. 14 Wahala atu osi a Jerusalemu, akulu osi, atu osi ariokala masujaa, afungbwa elufu kumi, na mafundi osi na afuladzi a vyuma. Takuna ariyesala isiphokala hara ariokala achiya kabisa kpwenye iyo tsi. 15  24:15 Ezekieli 17:12Amphirika Jehoyakini hadi Babeli phamwenga na nine, achee, akulu a jeshire, na akulu osi a tsi. Hinyo waahala mateka kula Jerusalemu achiaphirika Babeli. 16 Nebukadineza mfalume wa Babeli waahala mateka atu masujaa a Juda, jumula yao atu elufu sabaa phamwenga na mafundi hodari na afuladzi a vyuma elufu mwenga, osi hinya kala ni atu enye mkpwotse na a kuweza kupigana viha.
17  24:17 Jeremia 37:1; Ezekieli 17:13Nebukadineza wamuika Matania, ise mdide wa Jehoyakini, kukala mfalume badala ya Jehoiyakini na achimgaluza dzina achimuiha Zedekiya.
Mfalume Zedekiya wa Juda
(2 Nyakati 36:11–12; Jeremia 52:1–3)
18  24:18 Jeremia 27:1–22; 28:1–17Zedekiya kala ana miaka mirongo miiri na mmwenga ariphoandza kutawala, na watawala kpwa muda wa miaka kumi na mmwenga na watawala hiko Jerusalemu. Nine kala aihwa Hamutali mwana wa Jeremia, kula Libuna. 19 Zedekiya wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu, dza Jehoyakimu arivyohenda. 20  24:20 Ezekieli 17:15Mwenyezi Mlungu waareyera sana atu a Jerusalemu na Juda hata achiazola mbereze, ndiyo mana mambo ga kuogofya gahendeka kuko. Zedekiya wamuasi mfalume wa Babeli.

24:1 24:1 Jeremia 25:1–38; Danieli 1:1–2

*24:6 24:6 Jehoyakini piya anaihwa Jekonia.

24:12 24:12 Jeremia 22:24–30; 24:1–10; 29:1–2

24:15 24:15 Ezekieli 17:12

24:17 24:17 Jeremia 37:1; Ezekieli 17:13

24:18 24:18 Jeremia 27:1–22; 28:1–17

24:20 24:20 Ezekieli 17:15