25
Maangamizi ga Jerusalemu
(2 Nyakati 36:13–21; Jeremia 52:3–11)
25:1 Jeremia 21:1–10; 34:1–5; Ezekieli 24:2Siku ya kumi ya mwezi wa kumi, mwaka wa tisiya wa utawala wa Zedekiya, Nebukadineza mfalume wa Babeli wakpwedza na jeshire rosi kushambuliya Jerusalemu. Wapiga kambi mbere za hinyo mudzi na achidzenga kuta za mtsanga kuuzunguluka kuzuwiya atu asichimbire. Mudzi waenderera kuzangirwa hadi mwaka wa kumi na mwenga wa utawala wa Zedekiya. Kufikira siku ya tisiya ya mwezi wa ne, ndzala yakala kali sana mo mudzini hata nyo atu achikala taana utu wa kurya. 25:4 Ezekieli 33:21Phahi, abomola seemu ya ukuta wa mudzi, na mfalume na jeshire rosi achichimbira na usiku, na njira ya busitani ya mfalume, achitsupira kpwenye ryango ririro kahi-kahi ya kuta mbiri dzagbwe Akalidayo kala akauzangira nyo mudzi, na achiphiya uphande wa Araba. Ela jeshi ra Babeli ramzoresa mfalume hadi richimgbwira kpwenye tsi ya kugbwa ya Jeriko, na jeshire rosi ramricha, richitawanyika. Phahi, Ababeli amgbwira mfalume Zedekiya, achimphirika kpwa mfalume wao hiko Ribula, naye achimuhukumu. 25:7 Ezekieli 12:13Halafu achiolaga anae mbereze, ye mwenye achimuombola matso, chisha achimfunga silisili za shaba, achimphirika Babeli.
Nyumba ya kuvoya Mlungu inaochwa
(Jeremia 52:12–23)
Siku ya sabaa ya mwezi wa tsano, mwaka wa kumi na tisiya wa utawala wa Nebukadineza mfalume wa Babeli, Nebuzaradani mkpwulu wa arindzi a mfalume, wakpwedza Jerusalemu. 25:9 1 Afalume 9:8Watiya moho nyumba ya Mwenyezi Mlungu, dzumba ra mfalume, nyumba zosi za Jerusalemu na chila nyumba ya mkpwulu. 10 Na Jeshi rosi ra Babeli ambaro kala ri tsini ya ye mkpwulu wa arindzi a mfalume rabomola kuta zosi zozunguluka Jerusalemu. 11 Nebuzaradani, mkpwulu wa arindzi a mfalume, achiatsamiza atu ariokala akasala mo mudzini na hara osi ariokala akadzisalimisha kpwa mfalume wa Babeli phamwenga na atu anjina osi. 12 Ela hiye mkpwulu wa arindzi wasaza atu ariokala achiya kabisa kpwenye tsi, akale atundzi a mizabibu na akurima. 13  25:13 1 Afalume 7:15–26; 2 Nyakati 3:15–17; 1 Afalume 7:23–26; 2 Nyakati 4:2–5Ababeli avundza vipande-vipande nguzo za shaba zokala ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, hako ra shaba ra kuikira birika phamwenga na birika ra shaba rokala ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, achiitsukula iyo shaba hadi Babeli. 14  25:14 1 Afalume 7:45; 2 Nyakati 4:16Piya ahala nyungu, miko, makasi, masahani na miyo ya shaba iriyohumika kahi za nyumba ya kuvoya Mlungu. 15 Piya vyetezo na mabakuli ga zahabu. Mkpwulu wa arindzi a mfalume wahala chila mwiyo wa zahabu swafi na wa feza. 16 Shaba yosi ariyohumira Selemani kpwa kutengezera zira nguzo mbiri, yo bahari na hako ra rira birika kulu ambazo Selemani wavitengeza kpwa ajili ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu uzihowe uchikala tauyaweza kupimika. 17 Chila nguzo kala ina ure wa mita 8, na dzuluye kpwakala chitswa cha shaba. Ure wa chila chitswa kala ni 2.3. Chila chitswa chazungulusirwa mapambo ga makomamanga, gosi ga shaba.
Atu a Juda anaphirikpwa Babeli
(Jeremia 52:24–27)
18 Tsona Nebuzaradani mkpwulu wa arindzi a mfalume wahala Seraya mlavyadzi-sadaka mkpwulu, Zefania msaidiziwe, na arindzi a maryango ahahu. 19 Kula mo mudzini wahala ofisaa mmwenga yekala mkpwulu wa vikosi vya jeshi, atu atsano okala ashauri a mfalume, piya wahala muandishi wa mkpwulu wa jeshi yekala achiandikisha atu, phamwenga na atu mirongo sita ambao waakuta mo mudzini. 20 Nebuzaradani mkpwulu wa arindzi waahala atu hinyo, achiaphirika kpwa mfalume wa Babeli hiko Ribula. 21 Mfalume Nebukadineza wa Babeli walagiza atu aha apigbwe na aolagbwe hiko Ribula kahi za tsi ya Hamathi. Kpwa hivyo atu a Juda atsamizwa achendakala atumwa kondze ya tsi yao.
Gedalia liwali wa Juda
(Jeremia 40:7–9; 41:1–3)
22  25:22 Jeremia 40:7–9 Nebukadineza, mfalume wa Babeli wamtsambula Gedalia mwana wa Ahikamu, mdzukulu wa Shafani, kukala liwali wa atu osi a Juda ambao taayaphirikpwa Babeli. 23 Tsona akulu osi a majeshi phamwenga na atu aho ariphosikira kukala mfalume wa Babeli kala akatsambula Gedalia kukala mtawala, amlunga Gedalia hiko Mizipa. Atu hinyo kala ni Isimaili mwana wa Nethania, Johanani mwana wa Karea, Seraya mwana wa Tanihumethi kula mudzi wa Netofa na Jaazania kula Maaka. 24 Gedalia waapira aho na vikosi vyao achiamba, “Msiogophe kpwa sababu ya akulu a Ababeli. Sagalani mumu tsini na mumuhumikire mfalume wa Babeli na mambo genu gandakuphihiranito.” 25  25:25 Jeremia 41:1–3Ela mwezi wa sabaa, Isimaili mwana wa Nethania, mwana wa Elishama, ariyekala wa chivyazi cha chifalume, wakpwedza kpwa Gedalia phamwenga na atu kumi, amuolaga Gedalia na upanga. Piya waaolaga Ayahudi na Ababeli ambao kala a phamwenga naye hiko Mizipa. 26  25:26 Jeremia 43:5–7Halafu, Aiziraeli osi, enye vyeo na atu a kawaida phamwenga na akulu a majeshi aunuka, achiphiya Misiri, kpwa sababu aogopha Ababeli.
Jehoiyakini anarichirwa
(Jeremia 52:31–34)
27 Mwaka wa mirongo mihahu na sabaa bada ya Jehoyakini, mfalume wa Juda kuhalwa mateka, Evili-Merodaki wakala mfalume wa Babeli. Iye wamrichira Jehoyakini, mfalume wa Juda kula jela siku ya mirongo miiri na sabaa ya mwezi wa kumi na mbiri. 28 Evili-Merodaki wamuonera mbazi na achimupha cheo cha dzulu kuriko afalume anjina ariokala ko Babeli phamwenga naye. 29 Phahi Jehoyakini wavula nguwo za jela achibadilisha. Naye achikala anarya mezani pha mfalume maishage gosi. 30 Chila siku wahewa posho ni mfalume wa Babeli kulengana na mahitajige.

25:1 25:1 Jeremia 21:1–10; 34:1–5; Ezekieli 24:2

25:4 25:4 Ezekieli 33:21

25:7 25:7 Ezekieli 12:13

25:9 25:9 1 Afalume 9:8

25:13 25:13 1 Afalume 7:15–26; 2 Nyakati 3:15–17; 1 Afalume 7:23–26; 2 Nyakati 4:2–5

25:14 25:14 1 Afalume 7:45; 2 Nyakati 4:16

25:22 25:22 Jeremia 40:7–9

25:25 25:25 Jeremia 41:1–3

25:26 25:26 Jeremia 43:5–7