3
Bwana Jesu andauya kama arivyolaga
Enehu, hino ni baruwa yangu ya phiri kukuandikirani. Na baruwa zosi hizi zinakutambukizani maneno higa mrigodzifundza, na kugaririkana vinono kpwa undani. Tambukirani maneno ga manabii matakatifu na malagizo ga Bwana na Muokoli wehu, mrigophokera kula kpwa mitumee.
3:3 Juda 1:18Ra muhimu ni mmanye kukala siku za mwisho kundakala atu anjina ambao masagazi gao gandakala ga kulunga tamaa za miri yao. Nao andakufyorerani na kukuzemererani, achiamba, “Bwana Jesu walaga andauya. Vino yu kuphi? Kula baba zehu ariphofwa takuna chitu chirichogaluka. Chila chitu chinaenderera kukala dza vivyo kula phoumbwa dunia!” 3:5 Mwandzo 1:6–9Ela atu anarema makusudi ukpweli hinyu, kukala hipho kare Mlungu wagomba neno ra kuumba dunia na dzulu mlunguni. Wahenda dunia kula madzini, na achiitenga na madzi, 3:6 Mwandzo 7:11na kpwa kuhumira madzi piya, waangamiza dunia ariphoreha mafuriko. Kpwa njira iyo-iyo ya nenore, Mlungu nkuhenda dzulu mlunguni na duniani hivi sambi vigodze, hadi ndiphoviangamiza na moho. Siku iyo ya uamuli, atu asiolunga malagizo ga Mlungu andaamulwa na kuangamizwa tsetsetse.
3:8 Zaburi 90:4Ela enehu, msione kukala Mlungu anafikiriya dza vivyo mwimwi. Mana kpwa Mlungu siku mwenga ni sawa na miaka elufu mwenga, na miaka elufu mwenga ni sawa na siku mwenga. Atu anjina anaririkana kukala Mlungu ana vwende kutimiza ahadize. Ela si hivyo, Mlungu nkuchelewa kukamilisha ahadize kpwa kukala anakuvumirirani. Mana kamendze mutu yeyesi afwe ela amendzavyo iye ni chila mmwenga atubu dambize. 10  3:10 Mathayo 24:43; Luka 12:39; 1 Athesalonike 5:2; Maono 16:15Ela siku ya Bwana Jesu kuuya duniani indaangalaza atu kpwa kukala indakala gafula, dza viratu muivi aedzavyo. Wakati hinyo kundakala na ngurumo na mlunguni kundayaya na chila chitu chirichohimo chindaphya tsetsetse. Na dunia na vyosi virivyo mumo vindayaya piya.
11 Kpwa vira ambavyo vitu vyosi vindaangamizwa hivyo, mwino ni mkale atu a viphi? Dzilavyeni kpwa Mlungu na msagale masagazi gamhamirago. 12 Siku iyo ya chiyama, mlunguni kundaphya, na vitu vyosi virivyo hiko vindatsatsamuka na moho viangamike. Ela siku hiyo, igodzereni kpwa hamu sana na hendani chadi siku iyo yedze upesi. 13  3:13 Isaya 65:17; 66:22; Maono 21:1Ela Mlungu walaga kukala kundakala na mlunguni kuphya na dunia nyiphya, ambako chila mmwenga andahenda mambo gamhamirago bahi. Naswi hunagodzera kpwa hamu ahadi iyo itimizwe.
14 Kpwa hivyo enehu, hali munagodzera siku hiyo, hendani chadi msikale na kosa wala lawama mbere za Mlungu, mkale na amani naye. 15 Msiyale kukala Mlungu anakuvumirirani ili mkale na nafwasi muokolwe. Mambo gaga higa mwatambukizwa ni mwenehu ni mmendzaye Paulo yekuandikirani kpwa uwezo ariohewa ni Mlungu. 16 Naye anaandika kuhusu mambo higa katika baruwaze zosi. Ela maneno ganjina aandikago si rahisi kugaelewa, na ganaelezwa chimakosa ni atu ambao taayafundzwa na kuluphiro rao ni ra kugaluka-galuka. Kpwa kueleza chimakosa maneno higa ga Paulo na Maandiko ganjina atu hinyo andadziangamiza.
17 Ela mwimwi enehu munamanyato kare mambo gaga. Phahi dzimanyirireni ili msichengbwe ni handzo ra atu ayi, mukakala na wasiwasi kuhusu mambo gaga munagokuluphira. 18 Badala ya hivyo endererani kuhenda vira alondavyo Jesu Masihi, ariye Bwana na Muokoli wehu, ili akuonyeseni mendzwaye na kummanya zaidi. Naatogolwe hata kare na kare. Amina.

3:3 3:3 Juda 1:18

3:5 3:5 Mwandzo 1:6–9

3:6 3:6 Mwandzo 7:11

3:8 3:8 Zaburi 90:4

3:10 3:10 Mathayo 24:43; Luka 12:39; 1 Athesalonike 5:2; Maono 16:15

3:13 3:13 Isaya 65:17; 66:22; Maono 21:1