Baruwa ya kpwandza yoandikpwa ni
JOHANA
Tanga mbere
Muandishi wa baruwa tahu za Johana ni ye Johana, mwanafundzi ariyemendzwa sana ni Jesu, ambaye piya waandika Injili ya Johana. Mambo manji ga baruwa hizi tahu na Injili yoandikpwa ni Johana ganaigana, kpwa mfwano kulunga ukpweli na kumendzana ganahadzwa sana.
Johana analonda afuasi a Jesu amanye kala huchimuambira Mlungu dambi zehu, andahuswamehe na azifute (1:9). Unono wa kuamini ukpweli ni kumendzana (3:11–24). Kpwa sababu Mlungu ni mendzwa, atue nao ni lazima akale dza Iye (4:1–21). Huchilonda kushinda dambi ni lazima humendze ayawehu na huamini kukala Jesu ndiye Yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. Tsona hunaamini kala wafwa kpweli.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Neno ra uzima 1:1–4
Mwanga na jiza 1:5—2:29
Sagalani dza ana a Mlungu 3:1–24
Njira ya kumanya manabii a handzo 4:1–6
Mendzanani mana Mlungu ni mendzwa 4:7–21
Kummanya Jesu Masihi 5:1–12
Maneno ga mwisho 5:13–21
1
Neno ra uzima
1:1 Johana 1:1Hunakuambirani mmanye kala hwamsikira na huchimuona ariyekalako hangu mwandzo. Hwamuona na matso gehu, na huchimguta na mikono yehu, naye ndiye hiro Neno rireharo uzima. 1:2 Johana 1:14Hangu mwandzo wakala na Baba Mlungu, ela sambi wahutsembukira na huchimuona na matso gehu. Naswi hu mashaidi a hiro huriroriona na hunakuambirani habari za uzima wa kare na kare. Hunakuhubiriyani huriroriona na kusikira, ili mkuluphire dza swiswi na hukaleni chitu chimwenga. Naswi huna umwenga na Baba Mlungu na Mwanawe Jesu Masihi. Hunakuandikirani mambo higa ili raha yehu ikamilike.
Msisagale jizani
mana Mlungu ni mwanga
Jesu wahuambira maneno higa, naswi hunakumanyisani kukala Mlungu ni mwanga, wala kpwakpwe takuna jiza rorosi. Huchiamba kala huna umwenga naye na kuno hunasagala jizani kpwa kuhenda mai, phahi hundakala na handzo, wala tahulunga njira ya kpweli. Ela huchisagala mwangani, dza vivyo iye arivyo mwangani, hundakala na umwenga swiswi enye na enye. Nao mlatso wa mwanawe Jesu uriomwagika ariphokotwa misumari msalabani undahuusira dambi zosi.
Huchiamba kala tahuna dambi, humanye kala hunadzichenga, na hunarema kukubali kpweli. Ela huchikubali na kumuambira Mlungu kala huna dambi, phahi kpwa vira ni muaminifu na wa haki, andahuswamehe na kuuhusira uyi wehu wosi. 10 Huchiamba kukala tahudzangbwehenda dambi, hunahenda Mlungu akale na handzo, na hunarema manenoge.

1:1 1:1 Johana 1:1

1:2 1:2 Johana 1:14