2
Jesu ni gambera wehu
Anangu, nakuandikirani mambo higa ili msihende dambi. Ela mutu achihenda dambi, huna gambera ambaye nkuhuvoyera kpwa Baba Mlungu, naye ni Jesu Masihi mutu asiye na lawama tse. Naye ndiye sadaka ya kuusira dambi zehu, tsona si dambi zehu bahi, ela hata za dunia ndzima.
Huchilunga malagizo ga Mlungu ndipho hundamanya kpwa kpweli hunammanya. Mutu yeyesi ndiyeamba, “Nammanya Mlungu,” ela kalunga malagizoge, phahi ana handzo na anarema kukubali kpweli. Ela mutu yeyesi agbwiraye maneno ga Mlungu, ndiye ariye na mendzwa kamili ya Mlungu mwakpwe moyoni. Hivyo ndivyo hundakala na hakika kala hu phamwenga na Mlungu. Mutu achiamba kala a phamwenga na Mlungu, ni lazima asagale dza viratu vyosagala Jesu.
Jesu walagiza atu amendzane
2:7 Johana 13:34Asena angu, higo malagizo ambago nakuandikirani sigo maphya, ela ni ga kare ambapho mwakala nago hangu mwandzo. Higo ni maneno ga Mlungu ambago mwagasikira kare. Ela malagizo higo ni maphya piya. Ganaonyesa wazi vira Jesu arivyosagala na vira muishivyo. Mana mwenu mioyoni jiza ra mambo mai rinatsapa na mwanga wa kpweli unangʼala kare.
Mutu ndiyeamba kala a mwangani, kuno wamzira mfuasi myawe, phahi naamanye kala achere jizani. 10 Mutu yeyesi amendzaye myawe a mwangani, wala takuna chitu ambacho anaweza kukpwala. 11 Ela mutu aziraye myawe a jizani wala kamanya aphiyako, mana jiza ramuhenda chipofu.
Msimendze mambo mai
ga himu duniani
12 Nakuandikirani mwimwi anangu kpwa mana mwaswamehewa dambi zenu kpwa sababu ya Jesu. 13 Nakuandikirani mwimwi ano baba kpwa mana iye yekalako hangu mwandzo munammanya. Nakuandikirani mwimwi barobaro mana mwamturya Shetani.
14 Nakuandikirani mwimwi anache kpwa mana munammanya Baba Mlungu. Nakuandikirani mwimwi ano baba mana munammanya iye yekalako hangu mwandzo. Nakuandikirani mwimwi barobaro mana muna mkpwotse, mwagbwira maneno ga Mlungu mwenu mioyoni, tsona mwamturya Shetani.
15 Msimendze dunia wala chochosi chii chiricho himu duniani. Mana mutu achimendza mambo mai ga dunia, kaweza kummendza Mlungu. 16 Kpwa mana duniani atu nkukala na tamaa mii, nkuaza vitu avionavyo na kuhenda ngulu kpwa sababu ya mali. Mambo higa gosi tagala kpwa Baba, ela gala duniani. 17 Dunia na vituvye vyosi ambavyo mutu anaweza kuviaza vinatsapa. Ela mutu ndiyehenda mendzwa ya Mlungu andasagala hata kare na kare.
Dzirindeni na apindzani a Jesu
18 Anangu, mwisho u phephi! Mwasikira kala mpindzani wa Jesu Masihi andakpwedza, vivi apindzani anji a Jesu akpwedza kare. Kpwa hivyo hunamanya kala mwisho u phephi. 19 Hata dzagbwe atu hinyo ala mwehu kundini, ela kala sio ayawehu. Mana kala ni ayawehu, angekala asala naswi. Ela ariphotuluka amanyikana wazi kala sio ayawehu.
20 Ela Roho Mtakatifu wainjira mwenu mioyoni, na mosi mnamanya kpweli. 21 Phahi sikuandikirani kpwa kukala tammanya kpweli, hata. Ela nakuandikirani kpwa kukala mnamanya kpweli, tsona mnamanya tafwauti ya kpweli na handzo. 22 Mutu wa handzo ni yuphi? Ni yuya aremaye kala Jesu ndiye Muokoli.* 2:22 Muokoli: Yani Masihi, mutu yetsambulwa ni Mlungu. Mutu ambaye anarema Baba Mlungu na Mwanawe Jesu ni mpindzani wa Jesu. 23 Mutu achimkahala Mwana, piya anamkahala Baba. Na mutu achimkubali Mwana, piya anamkubali Baba.
24 Phahi higo maneno mrigogasikira hangu mwandzo gagbwireni mwenu mioyoni. Mchigagbwira mwenu mioyoni, wakati wosi mundakala phamwenga na Mwana na Baba. 25 Huchigbwira maneno higa mwehu mioyoni, Jesu andahupha uzima wa kare na kare ariohulaga.
26 Nakuandikirani mambo higa kuhusu atu ambao analonda kukuchengani. 27 Ela Jesu watiya Roho Mtakatifu mwenu mioyoni. Kpwa vira Rohowe a mwenu mioyoni, phahi tamuna haja ya kufundzwa ni mutu. Mana iye Rohowe anakufundzani chila chitu, na higo ambago anakufundzani ni ga kpweli, wala si handzo. Phahi, lungani mafundzoge, na muenderere kukala phamwenga naye.
28 Sambi anangu, endererani kukala phamwenga na Jesu, ili siku achedza hukale bila ya wuoga, wala husikale na sababu ya kudzifwitsa kpwa waibu. 29 Kpwa vira mnamanya kala Jesu ni wa haki, phahi piya manyani kukala osi ahendao haki ni ana a Mlungu.

2:7 2:7 Johana 13:34

*2:22 2:22 Muokoli: Yani Masihi, mutu yetsambulwa ni Mlungu.