3
Sagalani dza ana a Mlungu
3:1 Johana 1:12Ririkanani vira Baba Mlungu arivyohumendza hata hunaihwa anae. Na kpweli hu anae, ela atu a dunia hino higo taanago, mana taamanya Mlungu. Asena angu, vivi naswi hu ana a Mlungu, ela taimanyikana vira ndivyokala badaye. Ela hunamanya kala Jesu ndiphouya, hundakala dza iye, mana hundamuona vira arivyo. Phahi chila mmwenga wenu anayetarajiya kukala dza Jesu, ni akale bila ya lawama, dza viratu Jesu arivyo bila ya lawama. Mutu yeyesi ahendaye dambi anavundza Shariya za Mlungu, mana kuhenda dambi ni kurema kulunga shariya. 3:5 Johana 1:29Ela mwimwi mnamanya kukala Jesu wakpwedzausa dambi zenu, ela ye mwenye kana dambi yoyosi. Phahi mutu yeyesi ariye phamwenga naye kahenda dambi, ela ahendaye dambi kamanya Jesu wala kumuelewa.
Anangu, msichengbwe. Mutu ahendaye mahendo ga haki, ana haki dza viratu Jesu arivyo. Ela mutu ahendaye dambi ni wa Shetani, mana Shetani wahenda dambi hangu mwandzo. Ela hiye Mwana wa Mlungu wakpwedza himu duniani ili abanange kazi za Shetani. Kpwa hivyo, ana a Mlungu taahenda dambi, mana ana asili ya Mlungu mwao mioyoni. Nao taaweza kuhenda dambi mana ni ana a Mlungu. 10 Yeyesi asiyehenda mahendo ga haki au asiyemmendza mfuasi myawe, siye mwana wa Mlungu. Iyo ndiyo tafwauti ya ana a Mlungu na a Shetani.
Ana a Mlungu ni lazima amendzane
11  3:11 Johana 13:34Mwasikira habari hizi hangu mwandzo kukala hunalondwa humendzane. 12  3:12 Mwandzo 4:8Msikale dza Kaini, kpwa mana Kaini kala ni wa Shetani, achimuolaga nduguye mwenye. Waolaga nduguye kpwa utu wani? Wamuolaga kpwa sababu nduguye wahenda mambo ga sawa, ela Kaini achihenda mambo mai. 13 Phahi enehu, atu a duniani achikuzirani, msiangalale.
14  3:14 Johana 5:24Kumendzana kpwehu kunaonyesa kala hwatuluka chifoni na huchiinjira uzimani. Mutu yeyesi asiyemmendza mfuasi myawe, bado achere chifoni. 15 Yeyesi aziraye myawe ni muolagadzi, namwi mnamanya kala muolagadzi kandakala na uzima wa kare na kare. 16 Jesu Masihi wadzilavya aolagbwe kpwa sababu yehu, hivyo ndivyo hunamanya mendzwa irivyo. Hata swiswi naswi hunalondwa humendze ayawehu, hata ichikala ni kufwa, hudzilavye huolagbwe kpwa sababu ya ayawehu. 17 Mutu achikala na mali himu duniani, na aone mfuasi myawe ni mgbwayi kana chitu, ela asimuonere mbazi, kpwa kpweli mutu hiye kaweza kuamba ana mendzwa ya Mlungu mwakpwe moyoni. 18 Anangu, mendzwa yehu naisikale ya maneno mahuphu, ela nahumendzaneni na mendzwa ya kpweli ya mahendo.
19-20 Huchikala na mendzwa ya mahendo, hundamanya kala hunalunga njira ya kpweli. Na hata huchimanya kala mwehu mioyoni huna makosa, hundaweza kuima mbere za Mlungu bila ya wuoga. Mana Mlungu ni mkpwulu kuriko maazo gehu, tsona anamanya chila chitu. 21 Asena angu, ichikala maazo gehu tagana lawama, phahi, hunaweza kukala bila ya wuoga mbere za Mlungu. 22 Naswi hunaweza kuvoya Mlungu chochosi, na akahupha kpwa sababu hunalunga malagizoge na kuhenda mambo gamhamirago. 23  3:23 Johana 13:34; 15:12,17Na hivi ndivyo Mlungu arivyolagiza: humkuluphire Mwanawe Jesu Masihi na humendzane kama arivyolagiza. 24 Atu alungao malagizo ga Mlungu a phamwenga na Mlungu, naye Mlungu a phamwenga nao. Naswi huna hakika kala Mlungu a phamwenga naswi kpwa sababu Rohowe anaishi mwehu mioyoni.

3:1 3:1 Johana 1:12

3:5 3:5 Johana 1:29

3:11 3:11 Johana 13:34

3:12 3:12 Mwandzo 4:8

3:14 3:14 Johana 5:24

3:23 3:23 Johana 13:34; 15:12,17