4
Njira ya kumanyisa atu
manabii a handzo
Asena angu, kpwazuka manabii manji ga handzo himu duniani. Kpwa hivyo, msimuamini chila mutu hata akaamba ana Roho Mtakatifu. Ela ni lazima mumpime na mmanye ichikala kpweli ana Roho Mtakatifu. Hino ndiyo njira ya kukumanyisa kala mutu ana Roho Mtakatifu: yeyesi ndiyekubali kala Jesu Masihi wakala mwanadamu na wakpwedza duniani, ana Roho Mtakatifu. Ela mutu yeyesi asiyekubali, kana Roho Mtakatifu, ela ana roho wa kupinga Jesu. Namwi mwasikira kala roho hiye andakpwedza, na vivi wakpwedza kare. Anangu, mwimwi mu a Mlungu, na mwaturya higo manabii a handzo, kpwa mana Roho ariye mwenu mioyoni ni mkpwulu kuriko roho ariye duniani. Higo manabii a handzo taamanya Mlungu. Kpwa hivyo higo agombago ni ga chidunia, nao atu a dunia asiomanya Mlungu nkualunga gao. Swiswi hu a Mlungu. Yeyesi amanyaye Mlungu nkuhulunga, ela asiye wa Mlungu kahulunga. Phahi kpwa sababu hiyo, hunaweza kumanya tafwauti ya Roho wa kpweli na roho wa handzo.
Mendzanani mana Mlungu ni mendzwa
Asena angu, nahumendzaneni, mana kumendzana kula kpwa Mlungu. Mutu yeyesi amendzaye mfuasi myawe ni mwana wa Mlungu na anamanya Mlungu. Mutu yeyesi asiyemendza myawe kammanya Mlungu, mana Mlungu ni mendzwa. Naye Mlungu wahuonyesa mendzwaye ariphomhuma Mwanawe wa macheye kpwedza himu duniani, ili huphahe uzima wa kare na kare kpwa sababuye. 10 Hivi ndivyo mendzwa ya kpweli irivyo: sio kukala swiswi hwammendza Mlungu, ngʼo. Ela Mlungu ndiye ariyehumendza swiswi hata achimlavya Mwanawe akale sadaka ya kuusira dambi zehu.
11 Asena angu, kpwa vira Mlungu wahumendza hivyo, phahi naswi piya ni lazima humendzane. 12  4:12 Johana 1:18Takuna mutu yeyesi yemuona Mlungu, ela huchimendzana, Mlungu a phamwenga naswi na maisha gehu gandaonyesa mendzwaye viratu arivyopanga.
13 Naswi huna hakika kukala hu phamwenga na Mlungu, naye Mlungu a phamwenga naswi kpwa sababu wahupha Rohowe. 14 Hunamanya kala Mlungu wamhuma Mwanawe ili akale Muokoli wa atu. Naswi hu mashaidi a hiro huriroriona. 15 Mutu yeyesi ndiyekubali kala Jesu ndiye Mwana wa Mlungu, a phamwenga na Mlungu, na Mlungu a phamwenga naye. 16 Phahi, swiswi hunamanya na kuhakikisha kala Mlungu anahumendza kpweli.
Mlungu ni mendzwa, naye mutu aishiye na mendzwa, anaishi ndani ya Mlungu, naye Mlungu anaishi ndaniye. 17 Huchisagala himu duniani vira Jesu arivyoishi, phahi tahundakala na wuoga siku ya hukumu. Hipho masagazi gehu gandakala ganaonyesa mendzwa ya Mlungu viratu arivyopanga. 18 Mendzwa na wuoga taviweza kukala phamwenga. Masagazi gehu gachionyesa mendzwa ya Mlungu viratu arivyopanga, phahi tahundaogopha hukumu. Huchiogopha kutiywa adabu, manage tahudzangbweruhusu mendzwa ya Mlungu igaluze maisha gehu vira arivyopanga.
19 Swiswi hunamendza Mlungu na ayawehu, kpwa sababu Mlungu ndiye ariyeandza kuhumendza. 20 Mutu achiamba, “Mino nammendza Mlungu,” kuno ye wazira mfuasi myawe, ana handzo. Mana ichikala mutu kammendze myawe amuonaye, phahi Mlungu ambaye kamuona, andammendzadze? 21 Mlungu wahupha lagizo ambaro rinaamba, “Yeyesi amendzaye Mlungu ni lazima ammendze myawe piya.”

4:12 4:12 Johana 1:18